2
... 11 Ikwer-penh Elkanah angkep alpew ikwerenh-rnem-akert apmer Ramah-warl. Awey ran anenharl Shiloh-itwew. Eli-elan renh akalty-anthenh, INGKARTew warrkerr-aynteyew.
Eli-wenh alerikw apmwatherr
12 Eli-wenh alerikw-atherr, Hophni-atherr Phinehas-atherr, ratherr ingkart apmwatherr anenh. INGKARTew awelhey-angenh ratherr anenh. 13 Ingwerentyel INGKARTew aker anthenh, ratherr aker inenh apmwangkwarr artwa ikwer-they. INGKARTel awank-antey alakenh ilew, “Ingwerentyel aker anthem atyeng, artwa ingkartel aker anter-tangkwel rwel arrtyemer atyeng. Artwa akerew-arteyel kwatyel tyelk arrtyem, artwa ingkartel ra inem-anem ikwerew.” Ratherranap apmwel-ayetharl inenh alakenh. Ingwerentyelarl aker arrtyenh, ratherr warrkenh anyent thwenenh, ikwer-atherr inaynteyew. 14 Warrkenhel fork arlpenty ilkwel atanthenh. Aker akngerr apek ra inenh, aker akely apek. Ratherr inenh alakenh apmwel-ayeth akngerr-wenh. Ratherrap Israel-wenh-rnem ingkerrew irrkaty-angkwarr mpwarenh, rernemarl alhenh apmer Shiloh-warl, aker INGKARTew anthaynteyew. 15 Ratherr mpwelhey-angenh, anter-tangkwel arrtyeyew, arrangkw. Artwa warrkenh ra angkenh artwa akerew-artey ikwer, “Aker artwa ingkartew-atherr antha, ratherr rwel arrtyemel arlkweyew. Aker kwaty-penhew ratherr ilkelhey-angenharl. Aker arlety ikwer-atherr antha!”
16 Artwel ra apek tyernem, “Alerl anter-tangkwel arrtyey-ingkerr. Ntwap aker inem-anem.” Warrkenh ran angkenh, “Arrangkw! Anamerl ayenh anthay, rakerl-alhewerr-anem atha ngenh!”
17 Alakenh Eli-wenh alerelikw-atherran mpwarenh apmwangkwarr innga. Ratherr angka INGKART-wenh awelhey-angenh. INGKARTan ahelerrew ikwer-atherr.
Hannah-el Samuel arerlenty-akngenh
18 Awey Samuel ra warrkerrenh INGKARTew. Ra aylpenh artwa ingkart-wenh arnkwel. 19 Aherrety arrpanenh amelikw ikwerenh kwet akely rlengkeny mpwarenh ikwer artwa ingkart-wenh-apeny. Rarl alhenh apmelerr-angkwarr apmer Shiloh-warl, rap kwet rlengkeny akngenh ikwer. 20 Eli-el INGKART ayernenh Elkanah-ew Hannah-ew-atherr alakenh, “INGKARTay, ntwa arelh nhenh anthew awey akely, rarl ngenh ayernenh. Rap ngkweng-anem anthew. Antha nhenh-atherr ampa ingwer-rnem-anem.” Ratherrap alpenh apmer-warl-anem angkep. 21 Inngarl INGKART mwerr anenh Hannah-ew. Ikwer-penh ra ampa ingwer-rnem-anem atnyenew; awey-rnem irrpety, kwey atherr.
Ikwereng-arey-antey Samuel ra ilkwerreynenh INGKART-wenh warl-itwew, warrkerrenharl ikwer.
Eli-el alerikw-atherr ilteyel
22 Eli-an artwamp innganem. Ra awenh, alerikw ikwerenh-atherrelarl apmwel-ayeth mpwarenh Israel-wenh-rnemew. Ra awenh arrpemarl, ratherrarl irrtyertel alhenh arelh warrkenh-rnem-akert, INGKART-wenh kalikwelarl warrkerrenh-rnem, arriwarl arntarnt-arenh-rnem. 23 Rap angkew ikwer-atherr, “Akngerrel ayenh ileyel, mpwelarl apmwa innga mpwareyel. Ilekew mpwel alakenhan apmwelheleyel? 24 Akngerran angkerreyel mpwelew, apmwel-ayetharl mpwareyel, rernemap apetyem ayenh ileyew. 25 Mpwel iterl-arem, artwa anyent apmwelhelem ingwerew, Akngeyarl ikwer katy angkem apek. Artwa anyent apek apmwelhelem INGKART-warl-athek, nthakenh ingwer ikwer katy angkey-angenh-anem, arrangkwarl.”
Alerikw ikwerenh-atherranap ikwer awelhey-angenharl, arrwekel-anteyarlap INGKARTan iterrew, renh-atherr ilwerl-atheneyew.
26 Awey Samuel-an ilkwerreynenh arraty-angkwarr. INGKART ikwer ilkelhenh artewenty ingwer-rnem-then. ...