3
INGKART arlkeyel Samuel-ew
1-2 Awey Samuel-el ra artwamp ingkart Eli alpemelenh. Warrk ikwerenh alakenh ayntenh INGKARTew. Eli artwamp innganem irrew, arrkay-anem arenh. Rarl anenheng-arey, INGKART irrpetyapewant angkenh. Irrpetyapelant altyerr INGKART-wenh arenh.
Ingwa ingwer-ingweran artwamp ankwayntenh. Samuel ra amerrk-anem, rap ayntenh-anem warl INGKART-wenh-itwew, box impen Akngey-wenh-angkwarr. Atemwengkel-antey, lyenenty anter alip-akert ampenh-antey. INGKART arlkew awey ikwer, “Samuel-ay!”
Ra tyernew, “Yew! Ilekay?” Rap anterrew Eli-warl angkey-alhew, “Ilekay? Nga atyeng arlkew.”
Eli-an angkew, “Arrangkwew. Ayengan arlkey-angenh. Alpa ayntey-alpa.” Rap alpew ayntey-alpew-anem. INGKART arlkew arrpemarl Samuel-ew, “Samuel-ay!” Rap akwentew, anterrew Eli-warl arrpemarl angkey-alhew, “Ilekay? Nga atyeng arlkew.”
Artwampan angkew, “Aweyay, ayeng ngkweng arlkey-angenh. Alpa ayntey-alpa.” Samuel-elan INGKART iterl-arey-angenh-antey, arrangkw-antey. Aleyant ikwer angkew alakenhan, ranap alhengk-awey-angenh.
INGKART arlkew arrpemarl, “Samuel-ay!” Rap akwentew, Eli-warl arrpemarl anterremel angkey-alhew, “Yew! Ilekay? Nga atyeng arlkew.” Artwampel iterl-arew-anem, INGKARTarl arlkenh ikwer, rap angkew, “Alpa ayntey-alpa. Ingwerenty ngkweng arlkenty, angka alakenh, ‘INGKART, angka atyeng-warl. Ayengan awelhem-anem ngkweng.’ ” Ra alpew ayntey-alpew arrpemarl.
10 INGKART rtney-alhew arrer-anem Samuel-itwew, rap angkew ikwer irrkaty-angkwarran, “Samuel-ay!”
Samuel angkew, “INGKART, angka atyeng-warl. Ayengan awelhem-anem ngkweng.”
11 INGKART angkew ikwer-warl, “Atha mpwarem ingwer-lkwer-anem apmer nhenh Israel-itwew. Ingwer-rnem apateyelpeyenh, rernemarl aweyenh alakenh. 12 Eli-rnem atha ilwerl-atheneyew, atharl ilew-angkwarr arrwekel-antey. 13 Alakenh atha renh ilew, ‘Ayengan ahel-anem irreyel ngkweng ngkwenh-rnemew-then, athap arrenhantherrenh ilwerl-atheneyenh. Ntwa iterl-arenhan, artwa alerengkw ngkwenh-atherrarl nyerr-weny awelhey-angenh angka atyenhew anenh. Ingkerrenh ikwer-atherr ilkelhey-angenh-anem irrew. Ntwan renh-atherr artwereley-angenh, arrangkw. 14 Alakenh-wety atha arrwekel-antey ngenh ilenh ngkwenh-rnem-then, “Arrantherran apmwelelhew akngerr-inger-anem. Aker arrtyey-angenh-anem atyeng-warl, arrangkw-anem. Nthakenh ntwa ayenh apmwa nhewetyan arternpeley-angenh.” ’ ” 15 Samuel-elarl awew-penh, rap aynteynew-anem.
Ingwepenh-antey ra arriw altywerelew warl INGKART-wenh-itwew. Ra atererrew, Eli ilewerr, INGKARTarl ikwer angkew. 16 Artwampan arlkew ikwer, “Samuel apetya!”
Samuel-el tyernew, “Yew! Ilekay?” 17 Artwampel ayernew, “Nthakenh Akngeyan angkew ngkweng-warl? Ila atyeng-warl arraty. Ntwa arraty atyeng iley-angenh, Akngeyan ngkweng ahelerrem artewentyel.”
18 Samuel-el ilew arraty-antey angka ingkerr akertew-atety. Eli angkew, “Inngarl ran INGKART ilkwarl. Ra arraty-angkwarr mpwarem.”
19 Samuel ra ilkwanem irrew. Angkernem rarl angkenh, innganemarlap rerneman, INGKARTarl ikwer-itwel anenh. 20 Akngerrel Israel-wenh-rnemel renh iterl-arenh. Rernem ingkerrenhel iterl-arenh, Samuel rarl artwa angkakert INGKART-wenh anenh. 21 Akngerr-inger INGKART aremerrey-alhenh ikwer-warl apmer Shiloh-itwew. Ra renh akalty-anthenh, arraty angkaynteyew.