19
Saul arrkernelheyel, David atweyew ipmew
Ingwer-ingweran Saul-el alerikw ikwerenh Jonathan ilanthew warrkenh ikwerenh-rnem-then, “David ipmew atweyew!” Alerikwanap David-ew artewentyelarl ilkelhenh, rap David ilew, “Aynatyan arrkernelheyel, ngenh ipmew atweyew! Anterra, irrtyert-aylpeyew katen-itwew! Arntarnt-arelha ingwelarreng ingwepenh. Atha aynaty atnwenhey-alhem katen ikwer-warl, ngarl irrtyert-aylpem-itwew. Ayengap angkemarl ikwer-warl ngkweng-they. Rarl alpem-penh, athap ngenh ilem, rarl angkew-angkwarr.”
Ingwepenh Jonathan aynikw ikwerenh-then rtnenh katen ikwer-itwew, David-ew angkerrenh. Jonathan-el ra David-akert mwerrarl ilenh alakenh, “Nthakenh ntwa apmwa mpwarey-angenh ikwer. Ra apmwelheley-angenharl ngkweng. Ilek-ilek mwerr-angker mpwarew ngkweng, ngenh alpemelemel. Ra artewenty iterrey-angenh, ipmew atwewerran, arrangkw. Rap arnkatyel artwa ilkwa Philistia-areny ipmew atwew. INGKARTel inngarl Israel-wenh-rnem alpemelew ikwereng-arey. Ntwan arew arrpemarl, ngap inkwerelhew. Ilekewarl nga iterrew, renh ipmew atweyewan?”
Saul awelhew alerikw ikwerenhew Jonathan-ew. “INGKART aweyel-wety, ayeng ngkweng arraty angkew. Ayeng arrkernelhey-angenh, David ipmew atweyew!”
Saul rarl alpew-wety, antengan Jonathan arlkew David-ew, tyerrelheyew. Rap renh ilew, aynikw ikwerenharl angkew-angkwarr. Ratherrap Saul ikwer-warl-anem alhew. David ikwer warrkerrenh arrpemarl angkep.
Ingwer-ingweran Philistia-areny-rnem apetyew arrpemarl, atwerreyew Israel-wenh-rnem-then. David ran atyetyart ahawarr-anem anew, rap Philistia-areny akngerr atwew. Ingwer-rneman aterel anterrerrew arleng.
9-10 David alpew apmer Saul-wenh warl-anem, ikwer warrkerreyew. Ingwer-ingweran Saul-warl INGKARTel inweng apmwa thwenew arrpemarl. David-an apmwal ketay-apeny pelayerrenh apmelerr-angkwarr. Saul-elan irrtyart arrpemarl atnyenenh itepel, rap iterrew, renh atantheyew arnelty-angkwarr akwerterrp-antey. Irrtyartel warlant atwew. David-an anterrew mwerr-antey ikwer-wety.
11 Saul-el artwernem thwenew, warl David-wenh arntarnt-areyew ingwel, ingwepenh renh ipmew-anem atweyew. Akelty ikwerenhel Michal-el renh ilanthew, “Anamerl anterra ingwel-antey! Mpwelhey-angenh! Ingwepenh rernem ngenh ipmew atwey-ayntewerr!” 12 Rap renh rwepel atwarrelhelew wintew-angkwarr, rap mwerr-antey irrtyert-anterrew. ... [David-an anterrew artwamp Samuel-wenh apmer-warl Ramah-warl. Saul-el awew, rap alhew, nthweyew ikwer apmer ikwer-itwew.] ...