20
Jonathan-el mpwernikw ikwerenh David alpemeleyel
Ikwer-they David irrtyert-anterrew apmer Naioth-they Ramah-ampeny-itwew. Ra alhew Jonathan-wenh apmer-warl, renh ayerneyew, “Nthakenh irrew ayeng? Ilekel ayeng apmwelhelew? Ilek-wety aynelengkw ayenh ipmew atweyew nthweyel?”
Jonathan-el tyernew, “Arrangkwarl! Nthakenh ngenh ipmew atwey-angenh! Aynelaty ayenh iley-angenh, ra ilkelhenty, ngenh atweyew. Ra ayenh ilem-tangkwel, rarl ilkelhem-angkwarran. Ikwerenh-angkwarran. Nthakenh ayenh irrtywerremel iley-angenh. Apalarl nga angkeyel, inngeweny!”
David-el renh akeleytelew-anem. “Aynelengkw iterl-areyel, aylanthan arrerant-atherr mpwernenheng-atherr-anemarl. Ra alakenh iterrewerr, ‘Nthakenh alerey iley-angenh. Arlka ra apmwerrewerr!’ Awelha atyeng! Innga wenh! Rlengk-antey ayeng ilwem apek!”
Jonathan angkew, “Kel, ngarl iterreyel. Nthakenh irrem ayeng ngkweng aleyan?”
David angkew, “Ingwelarreng akngerran akarrerreyenh, INGKARTew angkaynteyew inkwerelhemel alkent ingkayltel apmelerrel-ayeth. Akngerr akarrerreyenh apmer aynewengkw-wenh-itwew, kwenty arlkwerreyew. Ayenh-then ra ilew, ikwer-itwew arlkweyew. Ayeng ingwa atherrel irrtyert-aneyew-tangkwel katen-itwew. Mwerrang alakenhan? Aynelengkw atyeng ayernenty, ila renh alakenh: ‘David-el ayenh ayernew, “Mwerrang ayeng alheman apmer Bethlehem-warl? Aherrety arrpanenh atyenh-rnem akarrerrem arrpemarl apmelerr-angkwarr apmer ikwer-itwew, aker arrtyeyew INGKARTew.” ’ Aynengkw angkentyan, ‘Mwerr,’ kel mwerrarl. Ra ahelerrenty, ntwa iterl-ararl, ra iterreyel, ayenh ipmew atweyewarl.” ...
24 David alhew-anem, irrtyert-aylpeyew katen-itwew.
Arlta ingwerelan akngerr akarrerrew apmer Saul-wenh-itwew. Saul-an anenh, amern arlkwemel 25 chair ikwerenhel irrkaty-angkwarr, alerikw-warl-athek. Atyetyart ahawarr itna Abner anenh arrpemarl Saul-awa. David-ant ywerrew. 26 Saul-el arenh akeleytel, ingwerenty ayerney-angenh-antey. Rap iterrenh ament-antey, “David apekan arnwarnelhey-angenh-anteyarl, apetyeyew nhewarl. Ra apek ilek-ilek mpwarenh, nthakenh alhewer apetyey-angenh-antey.”
27 Arlta ingwerelan Saul-el ikwer arew arrangkw-antey arrpemarl. Rap alerikw ikwerenh-anem ayernew, “Ilek-wety David-an aneyel, apetyey-angenh? Apmwerrkelan ra apetyey-angenh arrpemarl.”
28 Alerelikw tyernew, irrtywerremel alakenh ilemel, “David-el ayenh intem-antey ayernew, renh tyarleweyew, Bethlehem-warl alheyew. 29 Ra angkew, ‘Aherrety arrpanenh atyenh-rnem akarrerrem apmer ikwer-itwew, aker arrtyeyew INGKARTew. Awayaty atyenh yangkelhew, ayeng alheyew ikwer-rnem-warl. Ngan mpwernaty atyenharl, ntwap ayenh tyarlewemer, alheyew awayaty atyenh-rnem areyew.’ Alakenh ra angkew, nthekwern apetyey-angenh, amern arlkweyew ngkweng-itwel.”
30 Saul ra artewenty innga ahelerrew alerikw ikwerenhew, rap renh alakenh iltew, “Amengkw ngkwenh apmwa anenh, ngan rapeny arrpemarl! Atha iterl-areyel, ngarl awelheyel Jesse-wenh alerikwew, atyeng awelhey-angenh! Nyerrelarl alakenhan, amengkw-then nyerrel-anthem ntwa! 31 David iteth-antey anenty, nthakenh nga atyetyart Israel-itwew aney-angenh. Rlengk-antey artwa thwena, renh ingwerl-alpeyew atyeng. Nthakenh ra iteth aney-angenh!”
32 Jonathan-el aynikw ikwerenh ayernew, “Ilek-penh ra ilwem? Ilekel ra apmwelhelew?” 33 Aynelikw awew, rap irrtyart ikwer-warl iwew, ipmew renh-anem atantheyew. Alerikw ra anamerl-antey arnangerrew irrtyart-wety. Rap iterl-arew-anem, aynikw ikwerenharl ilkelhew, David ipmew atweyew.
34 Rap ahelerremel rtnerl-alhew, aketh-warl-anem tyerrelhenhew. Arlta ikwerelan ra amern arlkwey-angenh irrew, arlkarl apmwerrew. Arlka alpwelyerrew, aynikwarl ahelerrew David-ew artewenty.
35 Ingwepenh ra alhew katen-warl, David-ew angkeyew. ...
41 ... David tyerrelhey-ayntew-anem apwert-rnem-they. Irrpety-inger kwenerrew ra Jonathan-warl-athek. Ratherr arrwantyerrew arreyl atherr-angkwarr Jew-rnem-wenh-angkwarr. Jonathan artnew ikwer, David ran artnew arrpemarl artewentyel. 42 Jonathan angkew, “Alpanem mwanty-antey. INGKARTel ngenh arntarnt-arem. Aylanthan mwerrant-atherr anem intem-antey. INGKARTel aweyel, aylantharl alakenh angkeyel. Rap alpemelem ngkwenh-rnem atyenh-rnem-then mwerrant-arey anaynteyew intem.” David anperl-alhew-anem, Jonathan alpew arrpemarl apmer-warl.