21
Artwamp ingkart Ahimelech-el David alpemeleyel
Ikwer-penh David alhew apmer Nob-warl, areyew artwamp ingkart itnan Ahimelech. Artwamp rarl renh arey-alhew, rap atererremel arrewew ikwer-wety. Rap renh ayernew, “Ilekew ngan apetyew amentan? Nthekarl artwa ahawarr ngkwenh-rneman? Ilek-penh ngan?”
David-el tyernew irrtywerremel, “Atyetyart Saul-el ayenh thwenew, irrtyertel-antey warrk ikwer mpwareyew. Nthakenh atha iley-angenh, rarl ayenh ilanthew-angkwarr. Artwa ahawarr-rneman atha ilew, arrwekel alheyew, apmer ingwer-itwew ayenh rlwateyew. Amern apek ntwa atnyeneyel? Antha atyeng. Rtamp-rnem irrpetyap apek? Amern ingwer-rnem apek antha.”
“Rtampewan ayeng arrangkwarl. Amern weth-lkwer nhenhant tyenkerrew-arelh. Artwa ingkartelant arlkwey-angker. Nga artwa ngkwenh-rnem-then arelh-rnem-wety amenterrenty, mwerrarl atha anthem.”
David angkew, “Ya! Alakenh arrpemarl anantherr irrem, atyetyart ilkwewarl warrkerreyelelan. Anantherr kel-antey arelh-rnem-wety amenterrew.” Rap renh amern tyenkerr anthew, rtampew arrangkwel. Amern apmwerrkeny ra anthew. Amern rlengkenyan ayntenh-antey taypel INGKART-wenh-itwew.
(Ikwereng-arey artwa warrkenh anyent Saul-wenh anenh arrpemarl itnan Doeg, apmer Edom-areny. Ra INGKARTew kwenerremel angkenh. Ranap yep-yepew-artey rltwarl, rap awenh, David-arl angkenh artwamp ingkartew.)
David angkew artwampew, “Arrangkw-anteyarl ayeng apetyew, ampwal-rnem iney-angenh-antey. Atyetyartel ayenh ilew, anamerl-antey alheyew. Irrtyart apek ntwa atnyeneyel? Nayp arlpenty apek?”
Ra tyernew, “Ya, nayp arlpenty yanhan artwa Philistia-areny-wenh Goliath-wenh. Ntwa renh ipmew atwew apmer peleyn Ila-itwew. Arrangkw-anem ingwer atnyeney-angenh. Nga ilkelhentyelan aknga. Pantyelarl artelheyel aynteyel, arnkwa artwa ingkart-wenh arrerenty.”
David-an angkew, “Mwerr-angkerarl yanhan ingwer-rnem-wenh-angkwarran! Antha atyeng.” ...