25
David-el artwa Nabal-anem ipmew atweyew-anew
Artwamp Samuel-an ahaperrew-anem. Israel-wenh-rnem akarrerrew, artnalhelerrenh. Rernemap renh akwernew apmer ikwerenh-itwew Ramah-itwew.
Ikwer-penh David alpew artwa ikwerenh-rnem-akert apmer aterterr-ampeny-warl Maon-warl. 2-3 Artwa anyent apmer Maon-areny anenh itna Nabal, Caleb-wenh-antey. Apmer ikwerenhan apmer Carmel-ampeny-itwew. Ran apwert akngerr-akert, yep-yep-rnem 3,000, nanikwet-rnem 1,000. Artwa ahelengkwarlap ran. Akelty ikwerenh itnan Abigail. Ranap inngerr mwerr-angker, tyakarl anenh.
Ingwer-ingweran Nabal-el yep-yep alta akenh apmer ikwer-itwew. David-el awew, apmer arlpawelarl anenhel. Rap ilew artwa akely-rnem 10 alakenh, “Carmel-warl alhenh-arey, artwa Nabal areyew. Alakenh ikwer angkenh-arey, ‘Atyetyart David mwerr-angkwarr angkeyel ngkweng! INGKARTel ngenh arntarnt-arem ngwenh-rnem-then atnwenth-rnem-then! Atha awew, ntwarl yep-yep-rnem altanem akeyel. Anantherran artwa yep-yepew-artey ngkwenh-rnem arntarnt-arenh mwanty, irrtyert-iney-angenh ikwer-rnem-they. Ahawarr ingwer-rneman irrtyert-awarr. Anantherran arntarnt-arem ingwer-rnem, irrtyertew iterrey-angenh. Ayerna ngkwenh-rnem! Rernem ilem irrkaty-angkwarr. Alakenh anewantherr mwerr anemer nga, anantherrarl ngkweng warrkerreyel-apeny. Atha awew arrpemarl, ntwarl ilew akngerr ngwamp, akarrerreyew amern kwenty arlkweyew. Anantherran angayakw aneyel. Amern-then aker-then apek ntwa anthem?’ ”
Rernemap alhew apmer Nabal ikwerenh-warl, iley-alhew David-arl angkew-angkwarr. Ranap tyerney-angenh-anteyarl.
10 Rap renh-rnem ayernew, “Angwenharl David raw? Nthenh-apeny Jesse-wenh alerikwan? Ran warrkenh ingwer-rnem-apeny, atyetyart ikwer-rnem-wenh-wetyarl anterreyel. 11 Warrkenh atyenh-rnemewant atha antheman amern aker-then kwaty-akerr. Nthakenh atha anthey-angenh arrewantherrant atyenh-rnem-wetyan. Atha arrenhantherrenh iterl-arey-angenh. David-el thweney-angenh apek arrenhantherrenh?”
12 Rernemap alpew, David iley-alpeyew. 13 David angkew artwa ikwerenh-rnemew, “Nayp arlpenty-rnem inenh-arey! Mpa, alhey ikwer-warl!” Nayp arlpenty-rnem rernem arrernerl-alhew pilt-warl. David-el nayp arlpenty ikwerenh inerl-alhew arrpemarl. Rap anpenhew artwernem 400-akert. 200 ingwer-rneman anenh, apmer arntarnt-araynteyew anteng.
14 Warrkenh anyent Nabal-wenh anterrew akelty Nabal-wenh-warl Abigail-warl, iley-alhew-anem, “David-el thwenew angkakert-rnem apmer ikwer-they, atyetyart anewantherrenhew angkeyew. Ranap apmwel-ayeth angkew ikwer-rnem. 15 Rerneman mwerr-angker anenh anewantherr, anantherrarl yep-yep-rnem arntarnt-arenheng-arey. Rernem irrtyert-iney-angenh anewantherr-they. 16 Iternew ingwel-then rernem arntarnt-arenh anenhantherrenh mwanty, yep-yep-rnemarl akarrelenhan. 17 Atyetyart nhenh anewantherrenh irrwernelhew ament-antey. Apmwa innga ayntewerr anewantherr apmer nhenh-itwew. Nthakenh ntwa renh ilem? Ranap apmwarl, nthakenh ayeng ikwer angkey-angenh, arrangkw!”
18 Abigail ra mpwelhey-angenh. Rap ilek-ilek akarrelew: rtamp-rnem 200, ngkwarl arranty nanikwet-wenh yenp-penh-akert atherr, aker yep-yep ampeng-rnem 5, ntang ampeng yakweth-akert 5 arrpemarl, amern akngerr akatyerr-apeny, amern akngerr tywerrk-apeny. Rap tywenew tangkey-rnem-warl-anem. 19 Warrkenh ikwerenh-rnemew ra angkew, “Arrantherr arrwekel alhenh-arey. Ayengan ingkern-theyarl alhem.” Artwa ikwerenhew ra iley-angenh.
20 Abigail anperl-alhew tangkey-akert, rap apwert atwatyel-antey alpenh. Rap David-anem areynenh, artwa ikwerenh-rnem-akertarl apetyenh. 21 David-arl alpenhel, ra iterreynenh alakenh, “Arrangkwewap atha arntarnt-arenhan artwa ikwerenh-rnem yep-yep-rnem-then apmer nhenh-ampeny-itwew. Mwerr ayeng anenh ikwer, ran atyeng apmwel-ayetharl angkew. 22 Atemwengkel-antey atha atweyenh artwa, awey-rnem ingkerr apmer ikwerenh-itwew. Atha alakenh mpwarey-angenhan, ayengap irrwernelhem Akngey-angkwarr!” Alakenh David iterreynenh.
23 Abigail-elarl renh arenhew, rap atwarrenhew anamerl-antey tangkey-they, kwenerrew-anem ikwer. 24 Rap angkew, “Atyetyartay! Alerl-antey! Awelherl-ayna-tangkwel atyeng! Nga atyeng ahelerremer, mentyarl Nabal-an. 25 Ikwer awelhey-angenh apmwa yanhew. Nabal-an itna arwengkarl, alakenh ra mpwarem apmelerr. Ayengan aney-angenharl, warrkenh ngkwenh-rnemarl apetyeweng-areyan apmer anewantherrenh-warl.
26 INGKARTel ngenh artwerelew, akngerr ipmew atwewerr. Ngap anewantherr ahelerrey-angenh-anem. INGKARTelan ingwer-rnem atwemer, rernemarl apmwa mpwarem ngkweng, rarl Nabal arwengk atweyenh-apeny. 27 Nhenh araw! Atha akngetyew amern ilek-ilek ngkweng, artwa ngkwenh-rnemel-then arlkweyew. 28 Atha ngenh ayernem, ayenh ntwa ipmeyew, artwa atyenhelarl apmwa ngkweng mpwarew-wety. Atha iterl-arem, ingwer-ingweran INGKARTel ngenh atyetyart ilkwa arrerneyenh Israel-ew. Ingwer-anem ngkwenh-antey atyetyart ilkwa aneyenh irrkaty-angkwarr. Ngarl apmer-ingwer-areny-rnem-then werrerl-anem, ngap warrkerrem ikwer. Arraty-angkwarr-antey anaynteyew intem-antey nga ampwerreyew-atety. 29 Aleyan ingwer-rnemel ngenh alwernem, ipmew atweyew. INGKARTelan ngenh arntarnt-arem mwanty, iteth-antey anaynteyew. Ngan impenarl ikwerenh. Ingwer-rneman ra rlengk-anteyarl ywerrelheleyenh. 30 Rarl mwerr ngkweng mpwarew-penh, ngap anem atyetyart ilkwa Israel-itwew, rarl arrwekel-antey angkew-angkwarr. 31 Ntwarl atweyew-anewelan, nga nyerr-anemarl awelheyew-anew. Awethem ntwa atwey-angenh-antey anenhantherrenh. Ngarl atyetyart ilkwa aneyenhel, atyeng iylpelerrey-angenh-antey.” Abigail angkew arternpelemel David-ew alakenh.
32 David-an angkew, “INGKART atha nakem, Akngey Israel-areny! Rarl ngenh thwenew, ayenh rlwateyew. 33 Ra mwerr ngkweng mpwaremer, ngarl mwanty arraty iterrew-angkwarr. Ntwa ayenh artwerelew, akngerr ipmew atwewerr, ayengan ahelarl apetyenh. 34 Innga INGKARTelarl ayenh artwerelew, ngkwenh-rnem atwewerr. Nga anamerl-antey atyeng arnekerrew, atha atemwengkel-antey atwewerr artwa, awey-rnem-then ingkerr apmer ngkwenh-itwew!”
35 Rap ilew artwa ikwerenh-rnem, ilek-ilek amern ingkerr ineyew, Abigail-elarl akngetyew. Rap angkew ikwer, “Alpanem inkwerelhemel apmer ngkwenh-warl. Ayengarl ngkweng awelhew, athap mpwarem, ntwarl ayernew-angkwarr.”
36 Arelh ra alpenh apmer-warl, arrwekelan akngerr akarrerrew apmer ikwerenh-itwew, amern kwenty arlkwerreyew artwamp ikwerenh-itwel. Nabal-an inkwerelhemel aylelhenh ngkwarl-penh. Abigail-arl aney-alpewel, ra iley-angenh-antey artwamp renh, David-akert. 37 Ingwepenhan Nabal awelhenh mwerr-anem, Abigail-el renh ilew-anem angka apmwerrkeny. Rarl awewel, inweng-weny irreyelpew, arntety-anem. Rap lerrp-anem irrew, nthakenh akngelhey-angenh-anem. 38 Arlta 10-penh INGKARTel atwew-anem renh, rap ilwew-anem.
39-40 David-elarl awew, rarl ahaperrew, rap angkew, “Nakem INGKART! Artwamp ra apmwel-ayeth atyeng angkenh. INGKARTel renh ywerrelhelew, apmwel-ayetharl angkenh-penh. Ra ayenh artwerelew arrpemarl, apmwa mpwarewerr.”
David-el angka thwenew Abigail-warl, renh ayernew, itengerreyew ikwer-warl. Rap angkakert-rnem thwenew apmer ikwer-warl Carmel-warl, rernemap angkey-alhew Abigail ikwer, “David-el anenhantherrenh thwenew. Nga ikwerenh-anem aneyew.”
41 Ra kwenerremel angkew alakenh, “Ya, ayeng alpem. Ayeng ikwer warrkerrem artwa ikwerenh-rnemew-then, ingkety-then apek irrarlk-aynteyew.” 42 Rap nganew tangkey-warl anamerl-antey, anpenhew-anem. Arelh warrkenh-rnem 5 alpew arrpemarl ikwer-angkwarr. Rernemap ingkerr-antey alpew-anem David-warl. Ratherr iteng-anem irrew.
43-44 David-wenh akelty arrwekeleny itnan Michal, Saul-wenh alerikw. Saul-elap renh rakeynew, artwa ingwer-warl-anem anthew Paltiel-warl, apmer Gallim-areny-warl. David-elan akelty ingwer-anem inew itnan Ahinoam, apmer Jezreel-areny. Ikwer-theyan rap Abigail-anem pweytelew Ahinoam-warl.