26
David-el Saul nyerrel-antheyel arrpemarl
Ingwer-ingweran artwernem apmer Ziph-areny-rnem Gibeah-warl alhew, Saul-ew nthweyew. Rernemap angkew, “David-rnem irrtyert-anew-aneyel apwert Hakilah-itwew Jeshimon-itwew.”
Anamerl-antey Saul-el akarrelew artwa ahawarr-rnem Israel-wenh 3,000. Alhew-anem, David-ew nthweyew apmer ikwer-warl. Rernemap ayntey-alhew apwert-ampeny-itwew iwerrel. David-rneman irrtyert-anew-anenh-antey apmer aterterr-ampeny-itwew. Rarl awewel, Saul apwert Hakilah-itwew aney-alhew, rap thwenew artwa ikwerenh-rnem areyew. Rernemap irrtyert-they arerl-alpew, Saul ikwerenh-rnem-akertarl anenh.
Ingwelan David alhew apmer Saul-wenh-warl. Irrtyert-they rap renh arey-alhew atyetyart ahawarr-then Abner, alerikw Ner-wenh. Ratherr ampepel ayntenh, artwa ahawarr-rnemelan renh-atherr ampepewelew.
Artwa atherr alhew David-angkwarr, Ahimelech-an artwa Heth-arl alhenh, Abishai-an Zeruiah-wenharl. Zeruiah ra David-wenh angkwerikwarl, rap ampikw atherr atnyenew, Joab-then Abishai-atherr. Awayikwan ikwerenh Joab. David-el ayernew, “Angwenh anyent apetyem atyeng-angkwarr Saul-warl?”
Abishai-an angkew, “Ayeng alhem.”
Ampepenyel ratherr apertenhew apmer Saul-wenh-warl. Ingkerrenh ankwa apelp ayntenh. Ratherr arey-alhew Saul-atherr, ampepelarl ayntenh. Irrtyart ikwerenh rtnenh ahernel arrer-antey.
Abishai arreytew, “Atyetyartay, nhenh ara! INGKARTan ilkelheyel, ntwa artwamp yanh atweyew ipmew, ngkweng-warl apmwa mpwareyelan! Irrtyartel atantheyew atha akwerterrp-antey! Ra ilweyew anamerl!”
David-el tyernew, “Nthakenh ntwa renh atwey-angenh! INGKART ngkweng awakelhewerr! Ra renh rlwanew, atyetyart aneyew anewantherr. 10 Ingwer-ingwer INGKART rantey renh ywerrelhelem; arntety-angkwarr apek, ahangkwarr apek, rwengk. Nthakenh aylanth atwey-angenh. 11 Atha INGKART intem ayernem, atha renh atwewerr, renhan rlwanewarl. Tyampet-then irrtyart-thenant aylanth iney anterremel.”
12 Ratherrap inerl-alhew, anterremel apmer ikwer-they. Ingwerentyel arey-angenh-antey. Ingkerrenh ankwa apelp-antey ayntenh, INGKARTelarl renh-rnem ankwathenew artewentyel.
13 Ratherrap artarnpenhew peleyn ingwer-ampeny-warl, arleng-anem apwertel rtney-alhew irrwerl. 14 David-an arlkew, “Abner! Aweyel apek ntwa ayenh?”
Ra tyernew, “Angwenh aley arlkeyel, atyetyartan atyekeleyel?”
15 David kwanthemel angkew, “Abner, artwa ilek-apeny ngan? Nga ilelhem atyetyart ahawarr ilkwa ingwer-rnem-angkwarr! Ntwa arntarnt-arey-angenh atyetyart ngkwenh! Ngwamp ingwerenty alhew apmer arrewantherrenh-warl, atyetyart ipmew atweyew-anew! 16 Ngan ahawarr-arrpantey ilkwa! INGKARTel ngenh ipmew ilwerl-athenemer ahawarr ngkwenh-rnem-then! Arrantherr arntarnt-arey-angenh artewenty atyetyart, rarl rlwanew! Nhak ara! Irrtyart atyetyart-wenh-alew? Tyampet ikwerenh-alew?”
17 Saul akwentenhey-alpew, rap David alhengk-awew. “Malyey? Ngang aleyan angkeyel?”
18 David-el tyernew, “Ya atyetyart, ayeng angkeyel! Ilekew ntwan ayenh intem alwerneyel? Ayengan apmwelheley-angenharl! Ilekew ayenhan ayntarrp-ileyel? 19 Arternp atyeng awelha! INGKARTel apek ngenh ilew, atyeng-wety arlkarerreyew? Kel aker apek atha arrtyem ikwer, raw atyeng awakelhey-angenharl, atweyewan angkep. Artwernemel apek ilew, atyeng-wety nga arlkarerreyew? Kel INGKARTelan renh-rnem atwem, rernemarl ayenh irrentew atyenh-rnem-they. Nthakenh ayeng apmer atyenhel Israel-el aney-angenh-anem. Nthakenh ayeng INGKARTew aney-angenh. Alethang-apeny, apmer ingwerel-anem anem. Akngerran apmer ikwer-arenyel apentey-angenharl INGKART. 20 Nthakenh ayeng apmer nhenhel ilwey-angenh, INGKART-they arleng. Ayengan akelyarl, artwa atyetyart-wenyarl. Ilekew nga atyengan nthweyel? Aker-apenyarl ntwan ayenh alwerneyel?”
21 Saul-an angkew, “Ayengarl apmwelhelew. Ngan mwerrarl atyeng. Nthakenh ayeng ngkweng apmwelheley-angenh arrpemarl. Ntwan ayenh atwey-angenh-antey ipmew. Ayengarl apmwelhelew artewenty. Ngan alerey atyenh-apeny. Apey-alpa atyeng-warl!”
22 David angkew, “Irrtyart ngkwenh nhantey! Artwa anyent thwena, apetyeyew ineyew. 23 Ngwampan INGKARTel aylenhanthenh pweytelew, atha ipmew atwey-angenh-antey ngenh. Ra ngenh rlwanew, atyetyart aneyew. Nthakenh atha ngenh atwey-angenh, arrangkw! INGKART ra mwerrarl, ikwerarl awelheyel-rnemewan, arraty-thenarl aneyel-rnemewan. 24 Alakenh ayeng ilkelheyel, ra atyeng mwerr aneyew, iteth-then ayenh atnyeneyew, ngwamparl ayeng ngkweng iterrew-apeny, ipmew atwey-angenh-antey ngenh.”
25 Saul-an angkew, “INGKARTel ngenh arntarnt-arem! Ingwer-ingweran nga atyetyart ilkwa aneyenh, ilek-ilek mwerr-angker mpwarerl-aneyenh.”
David alpew-anem apmer ikwer-they, Saul alpew arrpemarl Israel-warl.