28
Saul-el ayerneyel arelh ngangker-akert
... Arrwekel-antey Saul-el ngangker-akert-rnem irrentew apmer Israel-they, INGKARTelarl ilew-angkwarr.
Ikwer-they artwamp angkakert Samuel ahaperrew. Israel-wenh-rnem artnalhelerrew ikwer, renh akwernew apmer ikwerenh-itwew Ramah-itwew.
Ingwer-ingwer Philistia-areny-rnem akarrerrew apmer Shunem-itwew, werreyew Israel-wenh-rnem-then. Saul-el akarrelew ahawarr-rnem apmer Gilboa-itwew, Shunem-they arrer-antey arrpemarl. Rarl Philistia-areny-rnem arew, rap atererremel artewentyel apatew. Akngerr inngarl renh-rnem arew, ywarn-anemap iterrewan. INGKART ra ayernew. INGKARTel renh tyerney-angenh. Altyerr-angkwarr, artwa angkakert-angkwarr-then ra tyerney-angenh, arrangkw. Apwert artwa ingkart-wenh impen renharl iwew impalkert, ra iynwanyerr apek aytneyew, INGKART renh lwewarrerney-angenh, arrangkw. Saul angkew artwa ikwerenh-rnemew, “Arelh ngangker-akertew nthwenh-arey. Atha Samuel ayerneyew ikwer-angkwarr. Ra apek ayenh tyerneyew.”
Rernem ikwer angkew, “Anyentan aneyel apmer Endor-itwew.”
Rap arnkwa ingwer-warl-anem aylpew, ingwerelhelemel. Ingwel-antey ra alhew artwa atherr-akert, arelh ikwer nthweyew. Ra renh arey-alhew, rap angkew, “Aweyaw-rnemew katy angka atyeng! Artwa anyent ipma atha itnewem. Ina atyeng!”
Arelhel ra tyernew, “Ilekew ngan apetyew? Ntwa iterl-areyel, atyetyart Saul-elarl ngangker-rnem irrentew Israel-they! Ntwa ayenh irrwerneyel! Saul-el ingwer-rnem ilewerr, ayenh atweyew ipmew!”
10 Saul-el tyernew, “Atha ngenh arraty ilem, INGKARTelarl aweyel-wety. Nthakenh ngenh ingwerentyel atwey-angenh, ngkweng awakelhey-angenh!”
11 Arelhelap ayernew, “Aweyaw nthek-apeny ngkweng atha inem?”
“Artwamp angkakert weth. Ina renh atyeng.”
12 Arelh angkew Samuel-wenh inwengew, rap apetyew ikwer-warl. Rarl renh arew, rap arlkenty iwew. Ran angkew Saul-ew, “Ilekew ntwa irrtywerl-ampernewan? Ngan Saul-arl!”
13 Saul angkew, “Kelaw! Atererrey-angenh! Ilek ntwa areyel?”
Ra tyernew, “Inweng anyent atha areyel, ahern-theyarl aremerrey-ayntew nhanyem.”
14 Saul-el ayernew, “Ilek-apeny raw?”
“Artwamp arnkwa arlpenty-akert apetyeyel.”
Saul-el iterl-arew Samuel renh, rap kwenerrew, ilperr-ayntemel atnertel-ayeth ahern-itwew.
15 Samuel-ap angkew-anem, “Ilekew ntwan ayenh atyekelew, apey-alpeyew ngkweng-warl ipmethey?”
Rtnemel Saul-el tyernew, “Apmwa innganem aleyan atyeng ayntem! Philistia-areny-rnem apetyeyel, ayenh atweyew. Akngeyan atyeng-wety ilkelhey-angenh-anem, awey-angenh ayenh. Angkey-angenh atyeng artwa angkakert-angkwarr, altyerr-angkwarr apek. Arrangkw, ayeng apateyel-anem, aleyan ngenh-anem atha ayernem.”
16 Samuel-an angkew, “INGKARTan ngkweng-wety intwemelerrew, awelhey-angenh-anem. Nthakenh ntwa ayenhan ayerney-angenh-anem, ngenh alpemeleyew, arrangkw. 17 Ayengarl iteth anenheng-arey, ra angka ngkweng-akert arrwekel-antey ayenh ilew. Athap ngenh ilew. Inngarlap aleyan ayntew. Ngan atyetyart Israel-ew aney-angenh-anem. INGKARTel kel-antey arrernew atyetyart ingwer-anem ngkweng-wety. David-arlap ran. 18 Ra alakenh mpwarew, ngan ikwer awelhey-angenharl. Rarl ahelerrew Amalek-areny-rnemew, ra ngenh ilanthew, renh-rnem ingkerrenh ywerrelheleyew, atnwenth-rnem-then ikwer-rnem-wenh. Ntwanap alakenh mpwarey-angenh, rarl ilanthew-angkwarr. 19 Philistia-areny-rnemel ngenh ipmew atweyenh ahawarr ngkwenh-rnem-then. Ingwelarreng INGKARTel ngenh iwerl-alheyenh. Philistia-areny-rnemel ngenh alerengkw ngkwenh-rnem-then ipmew atweyenh. Arrakerr apey-alpem, aney-alpeyew atyeng-itwel ipmernem-itwel.”
20 Saul ra amern-weny anenh arlta anyentew. Rarl awelhewel, rap alpwelyerreyelpew. Ra artewentyel atererrew aytnemel ahern-warl.
21 Arelhel arew, Saul-arl arrewemel ayntenh ahern-itwew, rap angkew, “Ayeng ngkweng awelhew. Ayeng atererrew, ntwa ayenh ipmew atwewerr. Athan ngkweng mpwarew, ntwarl ayernew-angkwarr. 22 Ngan atyeng-anem awelhemer. Amern atha ngenh antheyew, ngenh rlterrkeleyew, nga alpeyew-anem apmer-warl.”
23 Ran angkew, “Arrangkw. Nthakenh atha arlkwey-angenh.” Artwa ikwerenh-atherr irrkaty-angkwarr angkew, “Atyetyartay, amern ntwa arlkwemer!” Rap awelhew ikwer-rnem. Rap akwentew, pangkel-anem anenh.
24 Kapey-kapey anterant rtnenh apmer-itwew arelh-wenh, rap atwew anamerl-antey. Akerarl ampenh, amern arlety inew, rtamp-anem ampernew pikinpat-weny. 25 Rap ampeng-anem anthew Saul-ew ingwer-atherrew-then. Rernemap arlkwerl-alhew, alpew-anem atemwengkel-antey. ...