12
Artwa angkakertel Nathan-el David ilteyel
Kel INGKARTel ilew artwa angkakert Nathan, “Alha David-warl, ileyew renh angka nhenh. ‘Artwa atherr anenh apmer anyentel-antey irrkatyel. Ingwerelan ilek-ilek akngerr apwert-then atnyenenh, arrangkwarl ingweran anenh. Ingwerelan yep-yep pwelek-rnem-then akngerrarl atnyenenh, ingwerelan yep-yep amarl akely anyentantarl atnyenenh, rarl payemelew. Ra warl-itwew alkenhelew ikwerenh-rnem-itwew. Amern ikwer-rnem-wenh arlkwew, kwaty-then irrkwa ikwerenh-they antywenh. Rap iynwerl-ayntenh alerikw ikwerenh-apeny.
Ingwer-ingweran alethang anyent apetyew apmer arleng-they, rap ayntey-alhew apmer artwa apwert akngerr-akert-wenh-itwew. Ran ilkelhew, aker amperneyew alethang ikwer. Rap atnwenth ikwerenhan atwey-angenharl. Artwa irrepern ikwer-they ra yep-yep akely rakew, alethang ikweran amperneyew.’ ” Alakenh Nathan-el David ilenh.
David-el angka renh awew, rap ahelerrew artwa ikwer, rap angkew Nathan-ew, “Athan arraty ileyel, INGKARTelarl aweyel. Artwa yanh apmwelhelew. Ingwerentyel ipmew renh atwemer! Ra athamerrey-angenhel apmwel-ayeth rakew. Rap yep-yep-rnem 4 anthemer angkep ikwer!”
Nathan angkew David-ew, “Ngarlap ran! Angka nhenhan ngkweng-akert! INGKARTelarl ilew angka nhenhan atyeng. Ra ngenh atyetyart arrernew Israel-wenh-rnemew. Saul-elarl ngenh ipmew atweyew-anew, ra ngenh arntarnt-arenh. Ra ngenh atyetyart arrernew Saul-wety. Akelty ikwerenh-rnem ngkwengant-anem. Ngap atyetyart-anem apmer atherr-angkwarr-anem, Israel-ew Judah-ew-anem. Atyetyart apek anem apmer ingwerew-then? Kel, INGKARTel apek anthem ilek-ilek arrpemarl.
Ilek-wety nga angka ikwerenhew awelhey-angenh? Nga apmwelhelew ikwer-angkwarr. Ntwa Uriah thwenew, artewentyelarl werrenh-ampeny-warl, Ammon-areny-rnemelaw renh weyew pewenarrel ipmew. Ntwaw nheng arelh ikwerenh iney-alkenh ngkwengant-anem.
10 Kel, ngarl apmwelhelew, ngkwenh-rnem-then ntwa irrwernew. Intem-antey apmwan ayntayntem ngkwenh-rnemew, akngerr ilwerl-aneyenh. Alakenh aynteyenh, ngarl INGKART-wety arlkarerrenh, akeltyarl ntwa Uriah-wenh inew ngkweng.
11 INGKARTel ngenh angka ingwer-then ileyel. Ingwer-ingweran alerengkw anyentelan ngkwenhel irrwerneyenh ngenh. INGKARTel renh artwereley-angenh, rarl ineyenhel akelty ngkwenh-rnem, alhewer aynteyenh ikwer-rnem-akert. 12 Anyelkel ntwan akelty Uriah-wenh inenh. Ranap akelty ngkwenh-rnem anayntarl ineyenh, akngerrelaw areyew.”
13-14 David-an angkew Nathan-ew, “Ayeng apmwelhelew INGKART-angkwarr.” Nathan angkew, “Ya, arraty! Alakenharl apmwelhelemel arrkentelheleyel INGKART renh. Ranap ngkweng awakelhey-angenh. Ra nthakenh ngenh ipmew atwey-angenh. Awey irrngarl ngkwenh rantap ahaperreyenharl.”
David-wenh alerikw irrngarl ilweyel
15 Nathan alpew-anem apmer-warl. Akelty Uriah-wenhel awey akely David-wenh atnyenew, awey rap arntety ilkwerrew-anem, INGKARTelarl renh arntetyelew. 16 David-el intem-antey ayernenh INGKART awey ikwer, ra mwerrerreyew. Amern arlkwey-angenh, arrangkw, amperrngerrewarl ra awey ikwer. Ingwa arrpanenh ra aylpenh warl ikwerenh-warl ayntaynteyew, ayntenh arlertek-itwew ra. Pangk mwerrel ayntey-angenh. 17 Akngerr-inger warrkenh ikwerenh-rnem apetyenh ikwer-warl araynteyew. Ywarn-antey renh ilenh rtnerl-alheyew. Ywarn rernem arrkernelhenh, amern antheyew.
18 Arlta 6-penh ampa akely ahaperrew. David-wenh warrkenh-rnem atererrew, renh ilewerr angka apmwa. Rernem iterrenh alakenh: “Ampa akelyarl iteth-antey anenheng-arey, anantherr ywarn iterrew, angkeyew ikwer. Ran iylpelant awenh anenhantherrenh. Nthakenh anantherr angka apmwa nhenh iley-angenh, ra artewenty atwelhewerr!”
19 David-el warrkenh-rnem arew arreyterrenharl. Rap iterl-arew, ampa akelyarl ahaperrew. “Ayengan alerey-weny-anem anem, ngay?”
Rernem tyernew, “Ya.”
20 Rap rtnerl-alhew. Rap pwerlperreyew alhew, anterel-then apernelhew inteng-inteng mwerr-angkerel, arnkwel-anem mwerr-angkerel aylpemel. Rap warl INGKART-wenh-warl-anem aylpew, angkaynteyew ikwer-warl kwenerremel. Rap alpew-anem warl ikwerenh-warl, ayernemel warrkenh ikwerenh-rnem, amern ikwer akngetyeyew, raw arlkweyew.
21 Rernem renh ayernew, “Nthakenh irreyel? Ampa akelyarl iteth anenheng-arey, ngan ayntemelant artnenh, amern arlkwey-angenh. Rarl ahaperrew-penh, ngan anamerl-antey akwentew, amern-anem arlkwemel! Nthakenh ngan irreyel?”
22 Ra tyernew, “Ya, amparl iteth anenheng-arey, ayeng ayntemelant artnenh, amern arlkwey-angenh. Ayengan iterrenh, ‘INGKART apek atyeng amperrngerreyew. Ampa akely ra mwerreleyew apek.’ 23 Ran kel ahaperrew. Amern arlkwey-angenharl nthakenh atha renh angkep itetheley-angenh, arrangkw. Ingwer-ingweran ayeng ahaperreyenh arrpemarl. Aylakap aneyenh itengant-atherr. Nthakenh ra atyeng-warl apey-alpey-angenh nhenh-warlan.”
24 David alyep-antey angkew akelty ikwerenhew Bathsheba-ew, irrngerney-antheyew. Ingwer-ingwer awey ingwer-anem ratherr atnyenew, renhap itnewew Solomon. INGKART ilkelhew artewenty ampa akely ikwer, 25 rap artwa angkakert Nathan ilew, “Alha, ileyew renh-atherr, ratherr renh itnewemer Jedidiah, ayengarl artewentyel ikwer ilkelheyel.” ...