15
Absalom ilkelheyel, atyetyart aneyew aynikw-angkwarr
Ikwer-penh ingwer-ingweran David-wenh alerikw Absalom ilkelhew, atyetyart ilkwa aneyew. Pakey mwerr-angker ra inew nantew atherr-akert, ra akngaynteyew. Rarl pakey-akert alhenh, artwa 50 anterrenh arrwekel-ampeny, atyetyart ilkwarrpantey ra. Ra ingwepenh-antey akwentenh, alhenh rtnaynteyew keyt ilkwitwew. Keyt-angkwarr akngerr alhenh Jerusalem-warl. Akngerr alhenh, atyetyart David ayern-aynteyew, renh-rnem arratyel-aynteyew. Absalom ra arlkey-ayntenh ikwer-rnem, “Ay! Nthenh-areny?” Artwa ra tyernenh apek, “Ephraim-wenh-antey, Benjamin-wenh-antey” apek. Alakenh. Alerikw David-wenh ra angkayntenh irrtywerremel, “Awelha atyeng! Ngan arratyarl, ingweran ngkweng-warl apmwelhelewarl. Atyetyart aynaty yanhan nthakenh akngerrew awelhey-angenh, rernem alhenty ikwer-warl, arrangkw. Ra kwertengerl atnyeney-angenharl, katy ayern-aynteyew arrewantherr.” Intem ra alakenh angkenh ingkerrew. Rap angkenh, “Ayeng atyetyart anemer apmer nhenh-itwewan! Ayeng mwerrarl ingkerrenhew anayntem irrkaty-angkwarr! Ingwerentyel apek ayenh ayernem, athap arratyarl ilem renh-rnem mwerr-angkwarr!”
Ingwerenty apek aremerrey-alhenh alerikw David-wenh-warl, rernemap kwenerrey-alhenh, artwa ilkwew-arrpantey ikwer iterrenh. Renh-rnem itep antwerrkenh atnyenemel arrwantyemel, rernemaw ikwer ilkelh-aynteyew-awaty, Jew-rnem-wenh-angkwarr. Artwa Israel-wenharl alhenh, atyetyart David ayernemel araynteyew, alerikw ikwerenh alakenh irrayntenh. Alakenhan ra Israel-wenh-rnem akalty-anthenh, ikwerant-anem ilkelh-aynteyew, David menty-anem.
7-8 Ra alakenh irrenh arleng-alenty. Aherrety 4-penh, ra irrtywerremel angkew aynikw ikwerenhew atyetyartew, “Artwampay, ayengarl anenh apmer Geshur-itwew Aram-ampeny-itwew, atha INGKART alakenh ilew, ‘Ntwa ayenh tyarlewenty, Jerusalem-warl alpeyew, ayengan ngkweng kwenerrey-alpem apmer Hebron-itwew.’ Mwerrang atyeng alpeyewan Hebron-warl, INGKARTew kwenerr-aynteyew?”
David-el tyernew, “Kelaw. Mwerr nga alhewer alpem.” Rap alhew Hebron-warl-anem.
10 Alerikw David-wenhel ra angkakert anyelkel thwenew, Israel-wenh-rnem ileyew alakenh: “Terampet arlkenty awem, arrantherr ingkerr arlkenh-arey, ‘Absalom ra atyetyart anewantherr! Rernemap renh arrernew atyetyart Hebron-itwew!’ ” 11 Alerikw David-wenhel ilew artwernem 200, ikwer-angkwarr alheyew Hebron-warl, aker arrtyaynteyew INGKARTew. Ra arlkarerrenh David-wety, artwernemelan renh apentew apalelarl. 12 Aker arrtyeyew-athath, ra yangkelhew artwamp Ahithophel-ew-tangkwel, apetyeyew apmer ikwerenh-they Giloh-they. Ahithophel-an kwertengerl anenh David-ew-tangkwel awank. Anper arey-angkerarlap ran.
Alakenh-anyem akngerran iterrew, alerikw David-wenhant-anem apent-aynteyew, menty-anem renhan. Renh apentey-angenh-anem, ikwer awelhey-angenh-anem.
Atyetyart David irrtyert-anterreyel
13 Ikwer-penh artwa angkakert anyent alhew David-ew, rap angkew, “Israel-wenh-rnemel apenteyel alerengkw-anemarl!”
14 David apateyelpew. Rap warrkenh ikwerenh-rnemew angkew, ikwer-itwelarl anenh-rnemew Jerusalem-itwew, “Mpa! Ingkerrenh anantherr irrtyert-anterrey, antwerrkewerr anenhantherrenh! Anamerl-antey anantherr alpey, ra atep-atakewerr apmer nhenh, ingkerrenh atwemel!”
15 Warrkenh-rnemel tyernew, “Ya atyetyartay! Anantherr ngkweng awelhem, ntwarl ilem-angkwarr.”
16 David rap anpenhew ikwerenh-rnem-akert. Ra kwey warrkenh-rnem 10 ilew, ikwer-itwelarl itengerrew-rnem, anaynteyew anteng, arntarnt-araynteyew warl ikwerenh. ...
32 Rernemap anperlarr-alhew Apwert Alip-warl, rernemarl awank kwenerremel angkenh Akngey-warl ikwer-itwew. Kwertengerl anyent David-wenhel, Hushai-el, rlwatew renh-rnem apwert ikwer-itwew. Ranap Ark-wenh-anteyarl. Ra aremerrey-ayntew arnkwa ilterrelhenty-akert ahern-angketyarr akapwert, rarl amperrngerrew atyetyart ikwerenhew. 33 David-an angkew ikwer, “Apentey-angenh ayenh. Anngangewerr ntwa ayenh. 34 Nga alpem irrtyertel-antey Jerusalem-warl, aleraty atyenh ileyew irrtywerremel alakenh, ‘Atyetyartay! Ayengan ngkweng-anem warrkerreyew. Awankan ayeng warrkerrenh aynengkwew-tangkwel. Aleyan ayeng ngkwengant-anem warrkerreyew.’ Ngarl alakenh angkeman ikwer, ntwa ayenharl alpemelem. Ahithophel, anper arey-angker weth, rarl angka arraty angkenty, ntwa aleraty atyenh apatelhelem, angka ingwerarl ikwer ilemel.” ...