16
Shimei-el David arrarletyel ilteyel
... David-arl arrer-anem irrew apmer Bahurim-warl ikwerenh-rnem-akert, artwa anyent itnan Shimei aremerrey-ayntew, renh-rnem rlwatew. Ranap Saul-wenh akwerrk-anteyarl. Rap arrarletyel iltayntew David, apwertel-then wew renh-rnem. David ra akngerr-akert arrpemarl alpenh, Shimei-elan apwertel wenh-antey. Rap apmwel-ayeth angkew David-ew alakenh: “Irrwerney-angker apmwa! Ahelengkw! Atwenh-atwenh! Atyetyart-arrpantey! Alpa! INGKARTel ngenh irrwernem aley-anyem angkep, ntwarl Saul-wenh-rnem akngerr atwew! Ngap atyetyart-anem arrernelhew ikwer-wety! INGKARTelap arrernew alerengkw ngkwenh Absalom-anem, atyetyart aneyew ngkweng-wety! Ngan ahelengkwarl, nga ament-antey irrwernelhew!”
Artwa atyetyart ahawarr anyent itnan Abishai, Zeruiah-wenh ampikw, ra angkew, “Atyetyart, artwa apmwa nthakenh alakenh ngkweng-warl angkey-angenh! Ayenh tyarlewa, akapwert atha amentewarl ileyew!” Zeruiah ra David-wenh angkwerikwarl, rap ampikw atherr atnyenew, Joab-then Abishai-atherr.
10 David-an awayenheng-atherrew angkew, “Mentyaw! Mpwelan arlarl! INGKART rantey apek ilew renh, ayenh arrarletyel ilteyew alakenh. Nthakenh ingwerentyel artwereley-angenh renh.” ...
Absalom-rnem aremerreyel Jerusalem-itwew
15 Arlta ikwerel-antey Absalom, alerikw David-wenh, ikwerenh-rnem-then Israel-wenh-rnem-then aremerrew apmer Jerusalem-itwew. Ahithophel-an, artwa anper arey-angker weth, ra ikwer-itwel arrpemarl alhenh. 16 Artwa Hushai ra alhew, alerikw David-wenh rlwateyew. Hushai ra kwertengerl David-wenh-anteyarl anenh, ratherrarl awank-they alhenh akely-they. Ra irrtywerremel arlkew, “Atyetyart Absalom ngan mwerr! Nga atyetyart anemer intem-antey!”
17 Alerikw David-wenhel tyernew, “Ilekew nga alakenh arlkeyel? Ngap alhemer David-angkwarr.”
18 Hushai irrtywerremel angkew, “Nthakenh ayeng David-angkwarr alhey-angenh aley. Nganemarl atyetyartan. INGKARTel Israel-wenh-rnemel-then ngenh rlwanew, nga atyetyart aneyew. Ayengan ngkwenh-anemarl. 19 Aley mwerr-angkwarr-anem. Ayeng ngkweng warrkerrem irrkaty-angkwarr, ayengarl aynewengkw warrkerrenh-apeny.” Alerikw David-wenh ament iterrew, “Ya inngarl ra ileyel.”
20 Alerikw David-wenh ra angkew artwa ingwerew-anem, artwa anper arey-angker wethew, “Kelap. Ntwanem ila anewantherr, nthakenh irrem anantherr?”
21 Ra tyernew, “Kwey warrkenh 10 aynengkw ngkwenh-warlarl itengerrew-rnem. Rernem antengarl anenh, warl arntarnt-araynteyew. Ngap ayntem ikwer-rnemenp. Alakenhan ntwa aynengkw ngkwenh nyerrel anthem, rap ngkweng-wety arlkarerrem artewenty innga. Ingkerrelan iterl-areyenh, nganemarl atyetyart ilkwa anerl-aneyenh aleyan, warl ikwerenh-itwewan. Rernemarl awem, ntwa arnkatyel mpwarem, rernem ngenh apentem innganemarl.” 22 Warrkenh-rnemel kalikw mpwarew warl irrwerl-itwew, akngerrel areyew. Alerikw David-wenh ra aylpenhew arelh 10 ikwer-rnem-warl nyerr-weny.
23 Alakenh alerikw David-wenh awelhew angka artwa anper arey-angker-wenhew, aynikwarl awelhenh-angkwarr-apeny. Ratherr iterrew, anper arey-angker rarl angka Akngey-wenh iley-angker anenh, Akngey angkerl-anenty-arrpantey. Ratherran apmelerrel-ayeth ayernenh, ikwer awelhemel.