5
David atyetyart aneyel ingkerrenhew-anem Israel-ampeny-itwew
David anenh atyetyart Judah-areny-rnemewant-tangkwel. Ingwer-ingweran Israel-wenh ingkerr akarrerrew Hebron-itwew, alakenh David-ew angkeyew, “Ngan anewantherr-apeltyarl. Saul-arl anenheng-arey atyetyart ingkerrew anewantherr Israel-wenh-rnemew, nga anenh atyetyart ahawarr-rnemewarl. Ikwereng-arey alakenh INGKARTel ngenh ilew, ‘Ngan ingwer-ingwer atyetyart aneyenh, arntarnt-areyenh atyenh-rnem Israel-wenh-rnem, yep-yeparl arntarnt-arem-apeny.’ ”
Alakenh angkemel artwamp-rnem alhew David-warl, Hebron-warl rarl anenh-warl. Rap angkew, “Ya, ayeng atyetyart anem arrewantherr ingkerrew, arrantherrarl angkew-angkwarr.” Rap alakenh ingkwernew pip-warl-anem. Ingkerrenh ingkwernelhew pip ikwer-warl. Artwamp-rnemel renh atyetyart arrernew Israel-ew-anem, anter alip thelemel akapwert-warl, ikwer-rnem-wenh-angkwarr.
David ra 30-anem irrew, renharl atyetyart Israel-ew arrerneweng-areyan. Rap anew atyetyart arlengew-alenty, aherrety 40-ew-atety. Aherrety 7-ew-atety David ra anew atyetyart Judah-areny-rnemew-tangkwel apmer Hebron-itwewan. Ikwer-penh ra atyetyart anew ingkerrew-anem, rap atyetyart ilkwanem aney-alpew apmer Jerusalem-itwew-anem. Rap apmer atherr pweytelew-anem, Judah-then Israel-then. Apmer ilkwa renh itnewew Israel-anem. ...