7
INGKARTel David ileyel, “Ngkwenh-rneman atyetyart-anem intem anayntem”
INGKARTel David alpemelemel arntarnt-arenh ahelengkw apmer ingwer-areny-rnem-wety. Ingwer-rneman werrey-angenh-anem ipmelhew Israel-wenh-rnem-then. David-ap inkwerelhemel-anem anenh warl ilkwa ikwerenh-itwew Jerusalem-itwew. Rap angkew artwa angkakertew Nathan-ew, “Ayengan aneyel warl mwerr-angker ilkwa nhenh-itwew, box impen Akngey-wenh ranap rtneyel kalikw-itwew-antey! Warl ingwer atha arteyew box ikwer.”
Nathan-el tyernew, “INGKARTelan ngenh arntarnt-arem. Kel ilek-ilek ntwa mpwarem, nga ilkelhentyelan.”
Nathan-ewan INGKARTelan angka ingwerarl ilew altyerr-angkwarr, rarl ankwayntenh-itwew. Ra ilew, alakenh David ileyew:
“David, ngan warrkenh atyenh. Ayenh awa. Menty ayntey, warl artey-angenh box impen ikwer. Warlel ayengan aney-angenh, atharl atnwenhenheng-arey Israel-wenh-rnem Egypt-they. Aleyan ayeng warlel aney-angenh arrpemarl, kalikwel-anteyarl aneyel. Kalikwel-antey ayeng anenh, Israel-wenh-rnemarl alhenh ikwer-akert apmer arrpanenh-warl. Atha atyetyart-rnem arrernenh, renh-rnem arntarnt-araynteyew. Atyetyart renh-rnemanap atha ilanthey-angenharl, warl mwerr-angker ilkwa arteyew ikwer, arrangkw.
Kel, mwanty-antey awelha atyeng. Ngan yep-yep arntarnt-arey-angker-tangkwel anew. Athap ngenh-anem arrernew, atyetyart aneyew Israel-wenh-rnemew. Ayengan arrer innga alhenh ngkweng-itwel, ntwarl ilek-ilek mpwarenheng-arey. Atha ngenh alpemelenh, apmer ingwer-areny-rnem irrenteyew ahelengkw-rnem Israel-they. Aleyan atha ngenh ilkwanem mpwarem. Akngerr apmer arrpanenh-arenyel ngenh iterl-areyenh, mwerr-angker antwemel. 10-11 Awank-they athan atyetyart-rnem atyenh-rnemew arrernenh. Ingwer-rnemelan atyenh-rnem alhengkerr-anthenh, renh-rnem-then atwerrenh. Nhepenh-anyem athan renh-rnem arntarnt-araynteyew apmer nhenh-itwew. Apmer ikwer-rnem-wenh-anem, ikwer-itwew rernem akeleyt anaynteyew, atererrey-angenh-anem. Ingwer-rnemel renh-rnem ipmeyew-anem.
Arrwekel-antey atha ngenh ilem. Ngkwenh-rnem atha ilkwanem mpwareynem. 12 Ngarl ahaperreyenh, ngenhap akwerneyenh, ngkwenh-rnemarl aynteyel-itwew-antey. Alerengkw ngkwenh anyentan atyetyartarl atha rlwaneyenh, renh rlterrkelemel. Rap aneyenh atyetyart rlterrk ikwerenh-rnemew aleth-antey arlengew-alenty. 13 Nthakenh ingwerentyel apmer nhenh rakey-angenh ikwer-they. Alerikw ikwerenh-rnem ingkern-penh-rnem-then rernem atyetyart-anem aneyenh intem-antey. 14 Ayengan aynikw ikwerenh-apenyarl aneyenh, ran alerey atyenh-apenyarl aneyenh. Ra apmwelhel-aynteman, atha renh arratyel-ayntemarl, artewentyel arntarnt-arayntemel akalty-anthayntemel aynelikw-apeny. 15 Saul-ew ayeng ilkelhenh-tangkwel. Ikwer-penhan ayeng ilkelhey-angenh ikwer, athap ngenh-anem atyetyart arrernew ikwer-wety. Alerengkw ngkwenhewan ayeng ilkelh-ayntemarl intem, rarl atyetyart aneyenheng-areyan. 16 Ngkwenh-rnem intem anayntem. Anyent ngkwenhan atyetyartarl intem anayntem.”
Alakenh INGKARTel ilew artwa angkakert Nathan-warl altyerr-angkwarr. 17 Ingwepenh ingwer-ingwer ra alhew, David-anem ileyew, INGKARTarl angkew-angkwarr. ...