2
Christian-rnem akarrerr-aynteyew ingkerr, Akngey-warl-athek angkaynteyew
Atha ngenh ileyew Christian-rnem-then alakenh-anyem: arrantherrarl akarrerreyel, Akngey ayern-ayntenh-arey ingwer-rnemew-then, rernemaw angkeperrenhey-alpeyew ikwer-warl-athek. Arrantherrap nakemel angkem, ra mwerrarl ingkerrew. Ilkwernemewan apmer arrpanenhew ayern-aynteyew Akngey, kapment-areny-rnemew-then. Arrantherr alakenh Akngey ayernem, mwerrantyarlap rernem arntarnt-araynteman ingkerrenh anenhantherrenh. Kel anantherr arternp-anem mwerrant-arey anaynteyew, Akngey-anem apent-ayntemel. Alakenh-anyeman mwerrarl, anantherrarl renh ayerneman, renh irrngerney-anthemel. Rarl anyentel anenhantherrenh arntarnt-arayntem mwerranty, rarl artewentyan ilkelheyel anewantherr. Ran mpwelheyel ingkerrenhew, ikwer-warl inweng anthelheyew, iterl-aremel angka arraty ikwerenh. Alakenhap ra ilkelheyel. Akngey ran anyent aneyel ingkerrenhew-antey. Rarl alerikw ikwerenh thwenew ahern nhenh-warl. Jesus ran artwarl anenh, anantherr-apeny. Rant anyentel anenhantherrenh anyenteley-angker Akngey-warl-athek. Rarlap katy ilwewan anewantherr ingkerrew, itetheleyew anenhantherrenh ipmewety. Awank-akerr Akngeyelan anenhantherrenh iley-angenh angka Jesus-akert. Aley-anyeman ra ileyel anaynt-anem anenhantherrenh, anantherr ilaynteyew ingwer-rnemew-then. Nhenhanap angka inngarl. Alakenhap ra ayenh ilenhan, angka ikwerenh-akert anaynteyew. Ayengap alheyel ingweram-angkwarr, angka ikwerenh ilaynteyew. Ayenhan thweney-angenharl ra Jew-rnem-warlan, arrangkw. Ra ayenh thwenew ingwer-rnem-warlarl, rernemaw angka Jesus-akert iterl-araynteyew. Athan irrtywerremel iley-angenh; arraty-angkwarrarl ayengan angkeyel.
Christian-rnem rernemarl akarrerreyel, alakenharl ra ayntemer
Athan artwa Christian-rnem tyaty arrpanenh-angkwarr ileyel, arraty-angkwarr anaynteyew. Akngey-warl rernem angkem, nthakenh rernem apmwangkwarr ingwer-rnemew aney-angenharl, arrangkw ilterrey-angenh rernem. Akngey-warl angkeyew, itep irrwerlerremel ikwer-warl.
Athap arelh-rnem-then ileyel, arraty-angkwarr anaynteyew. Rerneman mwerr-angker inngelheley-angenharl. Alta mwerranty mpwarelhey-angenh, ilengem mwerr-angker altewarl arrerney-angenh, ilengem pretty one-rnem gold-penh arrerney-angenh arrpemarl. Arnkwethen arlkeny-arlkenyel aylpey-angenh, menty, artwernemel arewerr tyaty-itwew. 10 Arelh-rnem atha ileyel arrpemarl, rernemarl Christian ilelhem, rernem ingwer-rnem arntarnt-arayntemarl mwerr-angkwarr, ikwer-rnem mpwaraynteyew mwerr. Alakenh-anyemanap mwerr-angker inngarl mpwarelheyel. Nthakenh rernemant ament mwerr-angkwarr mpwarelhey-angenh, arrangkwarl.
11 Arelh-rnemarl tyaty-itwew akarrerrem, rernemap awelheyew akater, angka Akngey-wenh aweyew akaltyerremel. Artwelarl angka akalty-anthem, arelh-rnem mwerranty awelheyew, ilterrey-angenh. 12 Paul ayeng angkeyel, arelh-rnemel nthakenh akalty-anthey-angenh tyaty-itwew. Nthakenh rernem artwangkwarr anpererrey-angenh. Nthakenh rernem artwernem akalty-anthey-angenh. Alakenhap ayeng angkeyel, arelh-rnem anaynteyew akeleytarl tyaty-itwewan.
13 Alakenhap ran: artwethen arelh-then anantherr aneyel ratherr-apeny, arrwekelarl anenh-apeny, Adam-then Eve-then. Akngeyel artwa yanhan Adam-an renh-tangkwel mpwarew. Ikwer-theyan arelh yanh-anem Eve-anem mpwarew. 14 Arrenty Satan ran irrtywerl-amperney-angenh Adam-an, arrangkw. Eve-arl ran irrtywerl-ampernew. Eve-an awelhewarl ikwer, rap intwemelerrew Akngey-wety. Apmwangkwarr-anem Eve ra anenh. Alakenh-wety ayeng angkeyel arelh-rnemew, rernem nthakenh akalty-anthey-angenh, nthakenh artwernem-angkwarr anper aney-angenh, arrangkw. 15 Arelh-rneman artewenty iterreyew Akngeyew, rlterrk aneyew ikwer-angkwarr arraty. Rerneman Christian ingwer-rnemew-tangkwel ilkelherl-anemer, nakelhey-angenh ament. Alakenh-anyeman, Akngey ranap inkwerelheyel ikwer-rnem. Rernemarl ampa akely atnyenem, rap renh-rnem arntarnt-aremarl mwerrantyelarl.