3
Angka tyatyew-artey-akert
Timothy, ntwa iterl-areyel, Christian-rnem anantherr angkeyel-angkwarran alakenh-anyemarl: “Ingwerenty apekarl iterreyel, ra tyatyew-artey aneyew, kel mwerrarl.” Alakenhap ran artwa tyatyew-arteyan arratyarl anem intem-anteyarl, apmwangkwarr-wenyarl. Rap atnyen-ayntem arelh anyent-antey intem. Akeleyt-antey ra anem arternp ingwer-rnem-akert, mwerr-angkwarr ikwer-rnem angkemel. Ingwer-rnemelan renh mwerr antwemarl. Rernem apetyenty apmer ikwerenh-warl, menty tyarlewem renh-rnem mwerr aynteyew apmer-itwew. Ra iterl-areyew, mwerr-angkwarr akalty-antheyew, rernemaw arraty-angkwarr angka Akngey-wenh aweyew. Ra mwerr aneyew terangkerrey-angenh. Nthakenh ra ahelerrey-angenh anaynteyew, ra atwey-angenh ingwer-rneman, arrangkw. Ra nthakenh aleth ilterl-aney-angenh ingwer-rnem. Ra nthakenh anketyerrey-angenh manew. 4-5 Rap mwanty-antey arelh ikwerenh arntarnt-araynteyew ampernem-then. Ra renh-rnem apek mwerranty arntarnt-arey-angenh, ranap tyaty-areny-rnem-then arntarnt-arey-angenh arrpemarl. Tyatyew-artweyelan arntarnt-areyew ikwerenh-rnem-tangkwel. Ampernemanap ikwer awelh-aynteyew, ilterrerl-aney-angenh.
Artwa anyentan iterrem apek, tyatyew-artey aneyew, kel mwerr. Rap Akngey-angkwarr arleng-alenty-tangkwel anem. Mentyarl Christian rlengkeny aneman, tangkemel ra nakelherl-anewerr. Nthakenh alakenhan aney-angenh, Akngeyel renh atwewerr. Irrkaty-angkwarr arrenty Satan yanh ra atwew arrpemarl. Tyatyew-artey ra aneyew arraty-angkwarr arrpemarl. Akngey iterl-arey-angenh-rnem rerneman arem artwa mwerrarl ra. Rernemap apek iterreyel, ra apmwarl. Ingwer-rnemelan renh ilem Christian-arrpantey, rap nyerrerrem-anem. Satan yanhelan renh antwerrkem-anem irrwernemel, apmwangkwarr alhaynteyew.
Warrkenh ingwer-rnem-akert tyaty-areny-rnem-akert
Ingwerenty apek tyaty-areny-rnemew warrkerreyew. Irrkaty-angkwarr arrpemarl ran arraty aneyew. Rap angkaynteyew arraty-antey, irrtywerremel iley-angenh. Ra mwerr anem terangkerrey-angenh. Ra manew-then anketyerrey-angenh. Iterl-areyew kanper-antey angka arraty-then Jesus-akert awelhemel. Ra nyerrerrewerr, ra aleth-antey arraty-angkwarr anaynteyew, apmwelheley-angenh. 10 Ntwa warrkenh tyaty-areny arrerneyew-alenty, ntwap renh arrkernem-tangkwel. Alakenhap tyaty-areny-rnemel iterl-arem, rarl arraty-angkwarr Akngeyew anem. Innga apek ra arraty-angkwarr anem, kel mwerrarl. Rap anemarl, tyaty-itwew warrkerr-aynteyew.
11 Alakenh arrpemarl arelh ikwerenh ra arraty-angkwarr arrpemarl aneyew, ingwer-rnemel areyew, mwerr-angkwarrarl ra arraty anem. Rernemap arelh renh mwerr antwemarl. Ran mwerr-angkwarr angkaynteyew ingwer-rnemew, tyel-angkey-angenh, irrtywerremel iley-angenh, arrangkw.
12 Artwa warrkenh tyaty-arenyel ra arelh anyent-anteyarl atnyen-ayntem. Rap mwantyel arntarnt-arayntem arelh ikwerenh ampernem-akert. 13 Rap rlterrkel Jesus iterl-araynteyew. Ra apek arraty-angkwarr tyaty-angkwarr anem, rernemap renh mwerr antwemarl. Alakenhap ra rlterrkerremarl, alhewerarl ra alheyel, angka mwerr-angker Jesus-akert ilerl-apeyel.
Angka mwerr-angker Jesus-akert rlterrk inngarlap ran!
14-15 Timothy, atha ngenh areyew apmer ngkwenh-itwew. Ilengemel ayenh artwerelem apek, atha iterl-arey-angenh. Alakenh-they atha angka nhaym ingkwernem pip-warl, ngkweng thweneyew. Pip nhenh-angkwarr ntwa iterl-areyew, Christian-rnem akalty-antheyew, rernemarl akarrerreyel ngkweng-warl. Rernemap iterl-arem, mwerr-angkwarr anaynteyew, apenteyew angka Akngey-wenh, ntwarl akalty-antheyel-angkwarr. Akngey ran intem-antey aneyel, rap ikwerenh-rnem anenhantherrenh arntarnt-areyel. Ran anenhantherrenh rlterrkeleyel arraty-angkwarr, angka ikwerenh apent-aynteyew. Rap angka ikwerenh akalty-antheyel anenhantherrenh, ingwer-rnemanap awelhemarl, inweng anthelheyew ikwer-warl. 16 Akngeyelan angka nhenhan anthew anenhantherrenh. Angka mwerr-angker inngarlap ran. Anantherran akwerrp anenh, iterl-arey-angenh, rap anaynt-anem anewantherr ilew. Angka nhanyemanap alakenh aynteyel:
 
Jesus renh atnyenew ahern nhenh-itwew anantherr-apeny.
Inweng Akngey-wenhelan renh itethelew ipmepenh.
Alakenhap anantherr renh iterl-areyelarl, ran Alerikw Akngey-wenh.
Antyerl-rnemelan renh arew arrpemarl.
Angka nhanyem ikwer-akert ingwer-rnemelan apmer arrpanenh-warl ilerl-apenh.
Apmer ahern nhenh-areny-rnem ingkerrenh angkew awelhew, rlterrk iterremel Jesus-ew.
Akngeyelan renh akngeynew irrwerl-warl, ikwer-itwel aney-alpeyew intem-antey arawerrng ilkwakert.