4
Tyatyew-artey ingwer-rneman intwemelerremarl Akngey-wety
Akngey-wenh Inwengelan ayenh ileyel anaynt alakenh: Jesus-an apey-alpeyew-alenty, ingwer-rneman ipmelheyenh, Akngey-wenh angkew awelhey-angenh. Inweng apmwernemew Satan-wenh-rnemew rernem awelheyenh, angka apmwernem apenteyenh. Tyatyew-artey yanh-rnemel irrtywerremel ileyel arrenty apmwakertel, ingwer-rnem akalty-anthemel apmwangkwarr. Nthakenh rernem arraty iterrey-angenh-anem. Rernemap aleth apmwangkwarr angkem, nyerrerrey-angenharl. Rernemap irrtywerremel ilem ingwer-rneman, rernemaw intwemelerreyew Akngey-wety. Alakenhap rernem angkem, “Nthakenh anewarterrey-angenh! Nthakenh amern yanh-lkwer arlkwey-angenh!” Angka nhelkwer apmwarl.
Akngeyanap alakenh angkey-angenharl, arrangkw. Ra anenhantherrenh alakenh mpwarew, anewart aneyew. Rap amern ilek-ilek mpwarew, anantherr arlkwaynteyew. Anantherrarl innga renh iterl-arem, anantherrap inngarl inkwerelhemel amern ilek-ilek alhewer arlkwem. Akngeyelan ilek-ilek ingkerrenh mpwarew. Ingkerrenhap mwerr-angker. Alakenhap anantherran mwerr-angkwarr anewart itengerrem. Alakenhanap anantherr inkwerelhemel angkem ikwer, amern arlkweyew-alentyan. Kel mwerr innganem. Alakenhap ra aynteyel: Akngeyel anenantherrenh ilew angka ikwerenh-angkwarr, mwerr anantherr anewart itengerrem. Rap ilew, amern ikwerenh mwerr-angkerarl. Kel anantherr mwerr-angkwarr angkem ikwer amern arlkweyew-alenty. Alakenh anantherr mwerr-angker ilek-ilek arlkwem alhewer.
Mwerr arraty warrkerreyew Jesus-ew
Timothy, aleth-antey Christian-rnem akalty-anthaynta, ayengarl angkeyel-angkwarr. Alakenh-anyemap ngan mwerr-angkwarr warrkerrem Jesus Christ-ew tyaty ikwerenhew-then. Akngey-wenh-angkwarr inngarl aynteyel. Ngan aleth-antey akaltyerr-aynteyew angka ikwerenh, ntwap aleth apent-ayntem, rlterrkerremel. Awelhey-angenh ingwer yanh-rnemew, angka altyerr-penh-rnem-arrpanteyarl ngkweng ileyelew. Menty ipmay. Ngan aleth-antey awelh-aynteyew angka Akngey-wenhew. 8-9 Ntwa iterl-areyel, ingwer-rnem alakenh angkeyel: “Nga alakelheyew arrkent, ilengem awerr apek irrwerlel-aynteyew, ngenh arlka rlterrkel-aynteyew.” Alakenh-anyem anantherrap akwel rlterrkerrem. Ranap mwerr inngarl aynteyel, inwengant mwerr rlterrkeleyew, Akngeyaw anantherr aleth apent-aynteyew. Anantherrap ngwelem ikwer-itwel aney-alpem aleth-antey. Angka nhenhanap inngarl.
10 Alakenh-anyem aleth anantherr warrkerr-aynteyew. Akngey ranap anenhantherrenh itethelem, anantherrarl inweng ikwer-warl anthelhew. Rap aleth aneyel, anantherr iterl-areyelarl. Rap ingkerrenh-antey arntarnt-arayntem. Renh apenteyel-rnemanap rernem alpem, ikwer-itwel aney-alpeyew intem-antey. 11 Ntwa aleth-antey Christian-rnem akalty-anthaynteyew, ayengarl angkeyel-angkwarr. Renh-rnem ilaynteyew, angka nhenh aleth apent-aynteyew arraty-angkwarr.
12 Timothy, artwa akely-antey nga aneyel. Ingwer-rnem Christian-rnem ngkweng awelhey-angenh-antey apek. Mwerr artewenty iterrey-angenh-antey. Ikwer-rnem aleth-antey angkaynteyew mwerranty, arraty-antey. Aleth-antey ilkelh-aynteyew ikwer-rnem. Rlterrk-antey iterr-aynteyew Akngeyew. Ilek-ilek apmwa menty ipma. Christian yanh-rnemel arem, ngarl aneyel arraty-angkwarr, rernemap ngenh iwarrernemarl. 13 Aleth-antey angka Akngey-wenhan reytemel-aynteyew, rernemarl ingkerr akarrerrem tyaty-warl. Aleth-antey renh-rnem akalty-anthaynteyew, rernemap arratyarl aneman. Aleth-antey alakenh mpwaraynta, ayeng alheyew-atety ngkweng-warl.
14 Ntwa apek iterl-areyel, artwamp ilkwernemelarl tyaty-areny-rnemel ngenh arrernew, tyatyew-artey aneyew? Rernem Akngey ngkweng ayernew, ngkweng-warl itep arrernemel. Akngeyelan ngkweng-warl arrernew Inweng ikwerenh, rap ngenh anthew arawerrng ilkwa, ikweraw warrkerr-aynteyew. Arawerrng ilkwakert nga aleth-antey warrkerr-aynteyew.
15 Angka nhenh apent-aynteyew, pip nhenhel ileyel-angkwarr. Alakenh-anyem Christian ingwer-rnemel arem, ngan mwerr-angkwarr Akngeyew warrkerreyel, warrk rarl ngenh anthew. 16 Mwanty anaynteyew ilpertelelhewerr, iwerr apmwangkwarr apentewerr. Aleth-antey iterr-aynteyew angka Akngey-wenhew, ntwap akalty-anthem rlterrk arraty-angkwarr. Nga arntarnt-arelhem mwerranty arraty, ntwap ingwer-rnemarl akalty-anthem, mwerr-angkwarr. Ntwap iwerr arraty-angkwarrarl apentem, nga aney-alpem Akngey-itwel intem-antey, ngkwenh-rnem-akerr.