6
Artwa ilkwernem, artwa warrkenh-rnem-then ikwer-rnem-wenh
Timothy, ayengan angkeyel artwa warrkenh Christian ingwer-rnem-akert-anem. Rerneman warrkerreyel arlta arrpanenhel ingwa arrpanenhel, aleth-antey warrkerreyel tyayl-itwew-apeny. Rernemap artwa ilkwa ikwer awelheyew, ikwer tyel-angkey-angenh. Ingwer-rnem Akngey apentey-angenh-rnemel rernem areyel anenhantherrenh. Rernemap iterl-arem, Akngey-wenh-rnem Christian-rnem anantherr warrkerrem arraty. Rernem iterl-araynteyew, Akngey-wenh-angkwarran mwerrarl. Alakenh-anyeman rernemap nthwekern apmwel-ayeth angkey-angenh angka Akngey-wenhew, anantherrarl akalty-antheyelan tyaty-itwew. Artwa ilkwa anyent Christian apekarl aneyel. Warrkenh ra nthakenh iterrey-angenh alakenh: “Artwa ilkwa ra Christian-arl aneyel. Mwerrarl ayengan arnmerr-ayntey, warrkerrey-angenh.” Arrangkw, alakenh-weny. Ra ikweran warrkerrem iylparetharl, Akngey-angkwarrarl ra aneyelew. Ntwan alakenh-anyem tyaty-areny-rnem akalty-anthaynteyew, rernem arraty-angkwarr anaynteyew.
Christian-rnem arraty anaynteyew, anketyerrey-angenh manew
Jesus Christ rarl anenhantherrenh akalty-anthenh, arraty Akngey-angkwarr anaynteyew. Ingwer-rnemelanap akalty-antheyel arrenhantherrenh apmwangkwarr. Rernem akwerrp, iterl-arey-angenh, rernemap arrangkwel akalty-antheyel. Tangkemel rernem nakelheyel mwerr-angker-arrpantey. Rernem irrwerney-angker-rnem. Angka apmwa rernem ileyel, Christian-rnemap ilterrem-anemarl. Irrtywerremel rernem ileyel, ingwer-rnemanap arwelth-rnemarl. Christian ingwer-rneman awelhemarl ikwer-rnem, rernemap ingkerrenh ilterrem arrpemarl apatelhelemel. Rernemap apmwerrem kwen akwerrng. Rernem alakenh iterrem, “Akngey atha apententy, athap man akngerr inngarl inem.” Arrangkw, alakenhan inngeweny.
6-7 Alakenh-anyemap ra: anenhantherrenharl ahern nhenh-itwew atnyenew, anantherrap man atnyeney-angenh, arrangkw. Ingwer-ingwer anantherr ilwem ingkerrenh. Anantherrap ahern nhenhan iwerl-alhem man-weny-antey. Nthakenh anantherr akngeyney-angenh. Christian ingwer-rnemel apek manarl atnyenem, ingwer-rnem apekan arrangkwarl. Kel mwerraw. Anantherran itengant-anem ingkerrenh aneyew inkwerelhemel, apentemel Akngey-angkwarr, angka ikwerenhew awelhemel. Nthakenh anantherr anketyerrey-angenh ilek-ilek ahern-arenyew. Anantherr anaynteyew inkwerelhemel amernew-then arnkwew-then. Man ilkwew anantherr anketyerrey-angenh, ilek-ilekew ahern-arenyew-then.
Ingwer-rneman apek inkwerelheyel, man akngerrarl ineyew. Alakenh-anyeman arrenty ilkwelan renh-rnem arrkernemarl. Ra renh-rnem akngapety-iwem apmwangkwarr, rernemaw ilek-ilekew angwaremel ilkelheyew. Rernemap arwengkerrem-anem, apmwerremel-anem inngarl. 10 Ingwerenty apekan anketyerreyel, rap irrwernelhem artewentyel inngey. Rap irrwerneyel ingwer-rnem-then. Alakenh-anyem ra ipmelhem-anem Jesus-wetyan, intwemelerrem-anem. Rap apatemel-anem apwely-anem anem. Alakenh-anyem man ra apmweley-angker.
Akngeyew iylpareth intem warrkerr-aynteyew
11 Timothy, nganap alakenh aney-angenharl. Ngan warrkenh Akngey-wenharl aneyel. Artwa ilkwernem tyatyew-artey-arrpantey, rernem arrangkwarl. Rernem-apeny aney-angenh. Ilek-ilek apmwewety intwemelerreyew. Mwerr-antey anaynteyew arraty Akngey-wenh-angkwarr. Ikwerant iterremel anaynteyew. Aleth ingwer-rnem arntarnt-araynteyew athamerremel. 12 Rlterrk-antey Akngeyew anaynteyew, ipmelhey-angenh. Alakenh-anyeman nga alpem, aney-alpeyew Akngey-itwel intem-anteyarl. Awank-akerrarl ran ngenh rlwanew, ntwa renh apent-aynteyew, ngap awelhewarl. Ntwap alakenh ilew tyaty-areny-rnem, “Ayengan inweng anthelhew Jesus-warl.” Inngap rernem awewan.
13 Ntwan Akngey iterl-areyel. Rant anyentel iteth atnyeneyel ingkerrenh. Ntwap Alerikw Jesus iterl-areyel. Ran awank-akerr arrwekel rtnew artwa ilkwa yanh-itwew Pontius Pilate-itwew, ikwer ilelheyew. Akngeyel Jesus-el-then atherrel-antey ayenh areyel, pip ingkwernerl-anenty ngkweng-warl. Nga ilelha, ratherrarl areyel-wety, ngap awelh-aynteyewarl. 14 Aleth-antey ilek-ilek arraty mpwaraynteyew, atharl ileyel-angkwarr pip nhenh-angkwarr. Alakenh-anyem mpwaraynteyew, Jesus rarl apey-alpeyenhew-atety. 15 Akngey rant anewantherr ilkwa aneyel ingkerrenhew-antey, ranap ilkwa aneyel atyetyart ingkerrenhew. Ingwer-ingwer ra ingkerrenh arratyelem, rap thwenem Jesus-anem angkep ahern nhenh-warl. 16 Akngey anyent rant iteth anem, nthakenh ra ilwey-angenharl, arrangkw. Ran artewentyel arrtyernem lyenenty ilkwel. Nthakenh ingwerentyan ikwer-warl arrer alhey-angenh, arrangkw. Nthakenh renh anngel arey-angenh. Ran aneyel arawerrng ilkwakert. Anantherrap renh nakaynteyew aleth-antey. Alakenh-anyem mwerr.
17 Tyaty-areny ingwer-rneman man akngerr-akertarl ilek-ilek-then akngerr atnyeneyel. Ntwan ileyew alakenh-anyem: “Arrantherr man akngerr-akert-rnem! Nthakenh arrantherr nakelhey-angenh man akngerr-akert. Man apek arrangkw ywerrewerr. Man yanhanap ahern nhenh-arenyarl, nthakenh ngenh iteth atnyeney-angenh aleth. Arrantherran iterr-aynteyew Akngeyewant anyentew ikwerant. Rant anyentel ilek-ilek mwerr-angker anthem. 18 Alakenh-anyemanap ntwa renh-rnem ileyew, rernem ingwer-rnem-angkwarr mwerrarl anem, athamerremel ingwer-rnemew. Ingwerenty arrangkw aneyel, rernemap anthemarl.” Alakenh-anyem ntwa ilem. 19 Rernem alakenh arraty mpwarelheyel Akngey-angkwarr. Rernem ilwenty, rernemap alpeyew aney-alpeyew ikwer-itwel intem-antey ilek-ilek mwerr-angker-akert.
20 Timothy, Akngeyel ngenh anthew angka ikwerenh arraty innga. Ntwan arraty-antey angka akalty-anthaynteyew, ingwer-rnemel apmwangkwarrarl akalty-antheyel-wety. Rernem iterreyel arraty-arrpantey. Rernemanap angkeyel apmwangkwarr, akwerrp-rnem, iterl-arey-angenh. Ikwer-rnem awelhey-angenh. 21 Irrepern ingwer-rnemanap ikwer-rnem awelhew, intwemelerrew Akngey-wety.
Athan Akngey ayerneyel arrewantherr alakenh: “Akngeyay, aleth-antey mwerrantyel-antey arntarnt-aynteyew Timothy ikwerenh-rnem-akert.”
Kel-antey.