2 Timothy
Paul-el pip nhenh ingwer-anem ingkwernew, rap thwenew Timothy-warl-anem
Angka nhenhan alakenh aynteyel
Paul-el pip atherr thwenew Timothy-warl. Pip anyent itnan 1 Timothy. Pip nhanyeman itnan 2 Timothy-arl. Paul anenh tyayl-itwew apmer ilkwitwew Rome-itwew, rap pip nhenh thwenew tyayl ikwer-they. Timothy-an apmer ingwer-itwew anenh Ephesus-itwew.
Timothy ran artwa tyatyew-artey anenh Ephesus-itwew. Paul-an ikwer ilkelhenh, ikwer artewenty iterremel. Ingwer-rnemelan angka apmwarl akalty-anthenh, Christian-rnem ilpertelenh. Timothy-el mwerr-angkwarr akalty-antheyew Akngey-wenh-angkwarr.
Ingwer-rnemelan Christian-rnem irrwernenh. Timothy rap rlterrk-antey anaynteyew Akngey-angkwarr, angka Jesus-akert ilaynteyew.
1
Ya Timothy, ayeng nhanyemarl Paul angkeyel. Atha pip nhenh ingkwerneyel, ngkweng-warl thweneyew. Akngeyel ayenh ilew, alheyew apmer arrpanenh-warl, angka mwerr-angker Jesus-akert ilerl-apaynteyew. Awank-akerr Akngeyel alakenh ilew, “Ingwerenty inweng anthelhem Jesus Christ-warl, athan renh arntarnt-aremarl, nthakenh iwerl-alhey-angenh. Rap aney-alpem intem-antey atyeng-itwel, nthakenh ilwey-angenharl.” Alakenh-anyem Akngeyel thwenew Alerikw ikwerenh Jesus. Timothy, ayeng ngkweng ilkelheyel. Ngan alerey atyenh-apenyarl. Athan intem Akngey ayern-ayntem Lord Jesus-then alakenh: “Akngeyay, nga athamerr-aynteyew Timothy-ew. Renh arntarnt-araynteyew mwanty-antey, raw mwerr anaynteyew.”
Rlterrk-antey anaynteyew Akngeyew
Ayeng inkwerelhemel angkeyel Akngeyew arlta arrpanenhel, athap renh ayerneyel ngkweng. Ayeng ikwer warrkerreyel mwerr alhewer, nyerrerrey-angenh. Akngey atyenh warrkerrenh ikwer awank-akerr, arrengey atyenh-rnem-then. Itwernew-then ingwel-then atha renh ayerneyel ngkweng, ra ngenh arntarnt-araynteyew.
Atha ngenh iterl-areyel, ngarl artnew atyeng, atharl iwerl-alheweng-arey. Yanh-penh ayeng amperrngerreyel ngkweng. Ayengan ngenh areyew artewentyel, inkwerelhemel ngkweng. Atha iterl-areyel, ntwarl Jesus apenteyel. Awank-akerr aperley ngkwenh Christian anenh, itnan Lois. Amengkw ngkwenh itnan Eunice, ran Christian arrpemarl anenh. Aley ngan iterreyel, Jesus ntwa apent-aynteyew arrpemarl, yanh-atherrel-apeny. Ntwa iterl-areyel, atharl itep ngkweng-warl akapwert-warl arrernew, perayerrew-anem ngkweng. Ikwereng-arey Inweng Akngey-wenhel ngenh arawerrng anthew. Nthakenh nga iylpelerrey-angenh Akngey-wenh arawerrng ikwer. Ngap arawerrng ikwer-akert warrkerr-ayntem rlterrk-antey Akngeyew. Nthakenh anantherr atererrey-angenh ingwer-rnem-wety. Akngey-wenh Inwengel anenhantherrenh rlterrkelem, ilek-ilek mwerr-angker ingwer-rnemew mpwaraynteyew. Ran anenhantherrenh arntarnt-arem. Arawerrng ikwerenh-akertel ayeng-antey artwerelelhem, apmwangkwarr alhewerr. Arrantherran irrkaty-angkwarr artwerelheyew.
Alakenh-angkwarr nga nyerrerrey-angenh, angka Jesus-akertan ilaynteyew. Nthakenh nyerrerrey-angenh atyeng-wety, ayengarl tyayl-itwew aneyel-wety. Ayeng apmwangkwarr alhey-angenh anenh! Athan angka Jesus-akert ilenh, ingwer-rnemanap apmwel-ayetharl angkenh atyeng. Ingwer-rnemel angka apmwa arrpemarl ngkweng-akert ilerl-anewerr. Nthakenh nga artewenty iterrey-angenh. Akngeyel ngenh rlterrkel-ayntem ikwer-rnem-wety.
Ra anenhantherrenh rlwanew, ikwerenh-rnemew anaynteyew, arraty-angkwarr ikwerant anaynteyew. Anantherr apmwangkwarrarl-tangkwel anenh, ranap anewantherr athamerrew. Arrwekel-antey ra anewantherr iterrenh, rarl Jesus ahern nhewarl thweney-angenhel-antey. 10 Rap renh itethelew ipmepenh, anantherrap iteth arrpemarl anaynteyew. Anantherrap iterl-arayntem angka nhenh Akngey-wenh. Angka ra ilem, rarl anewantherr athemerrem. Alakenh-anyem anantherr Akngey-angkwarr anem aleth-antey, ikwer-warl alpeyew, aney-alpeyew intem-antey.
11 Akngeyelan ayenh rlanew, ayeng intem-antey alhaynteyew apmer arrpanenh-warl, angka mwerr-angker ikwerenh ilerl-apaynteyew, ikwerenh-rnem akalty-anthaynteyew. 12 Mwerr ayeng awelheyel Akngeyew. Ingwer-rnemel ayenh irrwernew, ayenh akwernemel tyayl-warl. Ayengan nyerrerrey-angenh, ayengap iterremel aneyel rlterrk-antey Jesus-ew. Atha renh iterl-areyel. Ra ayenh arntarnt-arayntemarl, ayeng apmwangkwarrarl alhewerr. Ra aleth ayenh arntarnt-arem arlta yanhew-atety, Jesus rarl apey-alpeyenhew-atety.
13-14 Akngeyel ra ngenh anthew angka ikwerenh. Ntwarl angka akalty-antheyel ingwer-rnem, mwanty-antey angka irrkaty-antey ilaynteyew, atharl awank ngenh ilew. Nthakenh ngenh ingwerentyel iley-angenh, ntwa angka apmwangkwarr ilaynteyew. Ngan iterr-aynteyew Jesus-ew intem-antey, ingwer-rnemew-then ilkelh-aynteyew intem-antey. Inweng Mwerr-angker ngkweng-itwel aneyel, rap ngenh arntarnt-areyel, alakenh-anyem anaynteyew.
Artwa anyent Onesiphorus ra Paul irrngerney-anthenh tyayl-itwew
15-18 Ntwa kel iterl-aremel awew, yanh-rnem Christian-rnem Asia-itwew atyeng-wety intwemelerrew. Phygelus-then Hermogenes-then ratherr intwemelerrew atyeng-wety arrpemarl. Onesiphorus ranap alakenh-wenyarl. Ra apetyew nhenh-warl Rome-warl, rap nthwenh atyeng apmer arrpanenhel, ayenh arey-alheyew-atety tyayl-itwew. Ranap apetyew alhewer arnkaty-antey. Ayengan inkwerelhey-ayntew rwanng ikwer. Artwa yanh-atherr arrangkwarl. Ratherr nyerrerrenh, nhenh-warl tyayl-warl apetyewerr. Alakenh-anyem athanap Akngey intemarl ayerneyel, Onesiphorus renh arntarnt-araynteyew ikwerenh-rnem-then. Ntwa iterl-areyelarl, ayengarl anenh Ephesus-itwew. Ran ayenh arntarnt-arenharl. Athan Akngey ayerneyel, ra athamerr-aynteyew Onesiphorus ikwer arlta ikwerel, Jesus rarl apey-alpeyenhel.