2
Jesus-wenh warrkenh mwerr-angker anaynteyew
Timothy nganap alerey atyenh inngapenyarl aneyel. Alakenh-anyem atha ngenh ileyel, rlterrk-antey nga anaynteyew. Jesus Christ-el ngenh rlterrk mpwarem, rarl ngkweng athamerreyelarl. Ntwan ayenh awenh, angka mwerr-angker Jesus-akert atharl akalty-anthenh akngerr-warl. Ntwanem angka yanhan ingwer-rnemew ilaynteyew. Mwerr-rnem rlwana, renh-rnemarl ingwer-rnemel kel iterl-areyel. Renh-rnem akalty-antha, rernemaw ingwer yanh-rnem-anem akalty-anthaynteyew.
Ntwan iterl-areyel, Jesus Christ-wenharl ngan aneyel. Artwa ahawarr-apeny ngan aneyel ikwer, artwa army-areny-apeny. Artwa ahawarr-rnem pwarrkerrem, rernemap ipmelhey-angenharl, arrangkw. Rernemap pwarrk aneyelpey-angenh, aleth atwerrey-angker anayntem, ipmelhey-angenh. Ngan alakenh-anyem aneyew. Ingwer-rnemel ngenh Jesus-wenh arem, rernemap ngenh atwemarl. Ngan aneyew artewenty iterrey-angenh, ayengarl aneyel-apeny. Ntwa iterl-areyelarl, artwa ahawarr nthakenh warrk ingwer-warl aylpey-angenh, rarl army-itwew aneyeleng-areyan. Ranap artwa ilkwa ikwerenhewant warrkerreyel, renh irrngerney-anthaynteyew. Kel alakenh-anyem Jesus ra ngkwengew-artey aneyel. Ngan awelh-aynteyew ikwer, ntwap ilek-ilek mpwaraynteyew, rarl ileyel-angkwarr.
Atha ngenh ileyel angka ingwer-anem anterreyelarl-akert. Artwernem anterreyel ingkerrenh-antey iwerrel-antey. Rernemap iterl-areyel, arraty-angkwarr anterreyew, rwewarr. Nthakenh akwerterrp-angkwarr anterrey-angenh. Alakenh artwa anyentan anterrem arraty, ranap ingwer-rnem antengelemarl, rap inem ilengem mwerr-angker. Alakenh-anyeman ngap intem warrkerr-ayntem Jesus Christ-ew, arraty-antey alhayntemel, rap ngkweng anthem mwerr-angker.
Artwa katenew-arteyew-anem nga iterreyew. Ranap rlterrk inngey warrkerr-aynteyew, ntang arrern-aynteyewan, amern lyapelhel-aynteyew. Amern yanh ampengerrenty, remernt arlkwem amern ingwer-rnemew-wety. Aleth angka yanh-rnemew iterr-araynteyew, atharl pip nhenh-angkwarr ileyel. Akngeyel angka renh-rnem ngkweng anayntel-aynteyew.
Timothy, nga iterr-aynteyew Jesus-ewant. Ranap Atyetyart David-wenh-anteyarl, awank-akerrarl anenh. Rernemap Jesus-an irrwernenh, renhap atwew ipmew-antey. Akngeyelanap renh itetheleynew angkeparl. Athan angka nhenh ileyel-antey ingwer-rnemew. Ingwer-rnemelan ayenh irrwernenh, tyayl-warlap ayenh akwernewan. Ayenhap arlaw atherr arertnew tyeynel irrtyert-awarr-apeny. Nthakenh tyeynel rernem angka Akngey-wenhan arertney-angenh, arrangkw. Aleyan apmer arrpanenh-warl ingwer-rnemel angka yanhan ilerl-apeyel.
10 Alakenh-anyemap ayeng ipmelhey-angenh anaynteyew, rlterrkarl aynteyel-angkwarr atyeng. Ayengan inkwerelhemel aneyel tyaylel, akngerrelan angka mwerr-angker Jesus-akert aweyel-anteyarl. Yanh-rneman Akngeyel renh-rnem arrwekel-antey rlwanew, rap renh-rnem arntarnt-arayntem intem-antey. Rernemap aney-alpem ikwer-itwel intem-antey, ilwey-angenh, arrangkw. 11 Angka nhenh-rneman iterl-araynteyew, anantherrarl apmelerr angkerremarl. Inngarlap rerneman.
Anantherr renh apententy, apmwewety ipmelhemel,
ingwer-ingweran anantherr anayntem-anem ikwer-itwel.
Anantherr ilwew-apeny, Jesus rarl ilwew-apeny arwerl iylpeyl-atherrel,
nthakenh anantherr apmwangkwarr aney-angenh-anem.
12 Anantherr Jesus renh apententy,
ingwer-rnemelan anenantherrenh irrwern-ayntemarl.
Anantherranap artewentyel iterrey-angenharl,
ingwer-ingweran anantherr aney-alpemarl ikwer-itwel,
atyetyart-rnem-then ingkerrenh aney-alpem.
Anantherrarl apek angkem, “Atha renh iterl-arey-angenh,”
ingwer-ingweran ranem angkem, “Athan ngenh iterl-arey-angenh arrpemarl!”
13 Anantherr apek intwemerlerrem ikwer-wety,
ranap nthakenh anewantherr-wety intwemerlerrey-angenharl.
Ran mwerr aneyel intemarl, rarl ilew-angkwarr.
Ranap alakenh-anyem intem anayntem.
Akngey ranap ilkelheyel warrkenh nhelkwer-anyemew
14 Angka nhenh aleth-antey ilaynteyew tyaty-areny-rnemew apmer yanh-itwew Ephesus-itwew, rernem iylpelerrewerr. Rernemap nthakenh ilterrey-angenh anaynteyew, angka ilek-ilek-they ilterrey-angenh, arrangkw. Ingwer-rnemel awenty, rernemap intwemerlerrem-anemarl Akngey-wety. 15 Alakenh-anyem nga aleth-antey warrkerr-aynteyew. Mwerr-angkwarr akalty-anthey-angkerarlap nga anaynteyewan. Akngey ranap ngkweng inkwerelh-ayntemarl. Ranap warrkenh nhelkwer-anyemew ilkelheyel. Aleth-antey angka mwerr-angker ilaynteyew nyerrerrey-angenhel. 16 Yanh-rnem angka apmwernemarl angkeyel-rnem, menty angkey-angenh ikwer-rnem. Rerneman akalty-antheyel angka apmwarl. Angka yanh-lkwerelan ingwer-rnem apatelheleyel, rernemap intwemerlerrem Akngey-wety. 17 Angka yanh rap tywen-apenyarl, arlkewarl arlpimperrey-angkerarl, ipmew atwey-angker. Artwa yanh-atherr, Hymenaeus-then Philetus-then, ratherr tywen-apeny alakenh-anyem. 18 Awank-akerr ratherr Akngey apentenh arraty-angkwarr, aleyanap ratherr apmwangkwarr-anem apenteyel. Alakenh ratherr akalty-antheyel:
“Akngeyel kelarl awank itethelew akngerr ipmepenh. Anantherranap arrangkwarl. Anantherran iteth-antey aneyel ahern nhenhel. Anantherr ilwenty, nthakenh Akngeyel anenhantherrenh itetheley-angenharl, arrangkw.”
Alakenh ratherr akalty-antheyel, inngewenyarlap yanhan! Apmwel-ayeth ratherr akalty-antheyel. Ingwer-rneman awelheyel ikwer-atherr, rernemap iterrey-angenh-anem Akngeyew.
19 Akngeyel angka ikwerenh inngarl anewantherr anthew. Angka yanhan rlterrkarl apwert-apeny. Nthakenh ingwerentyel apwert yanh arnangeley-angenh. Akngeyel angka rlterrk atherr apwert yanh-warl ingkwernew. Angka anyent ingwerelan alakenh-anyem ileyel: “Akngeyelan kel iterl-areyel ikwerenh-rnem.” Angka ingwerelan alakenh-anyem ileyel: “Ingwerenty ra inweng anthelhem Akngey-warl, ranap intwemerlerremel apmwewety anaynteyew.”
20 Atha ngenh ilem angka ingwer-anem pety-angkwarr. Warl ilkwitwew ampwal ilek-ilek aynteyel. Ampwal ingwer-rneman mwerr-angker inngernemarl, man ilkwewantew-arelh – irrkwernem gold-penh, spoon-rnem thilp-penh apek. Ampwal yanh-lkwer-rnem-itwew amern mwerr-angker arlkwem. Ampwal ingwer-rneman arwerl-penharl, ingwer-rneman atnthepenharl. Ampwal nhelkwer-rnemanap apmwamwamew-arelh-then arternngew-arelh-then. 21 Akngey-wenh-rnemanap alakenh irrkaty-antey arrpemarl. Anantherr ipmelhem apmwewety, anantherrap anem mwerr-angker, ampwal gold-penh-apeny. Anantherrap ikwerenh-rnem mwerr-angker impen-rnem anem. Akngeyelanap anenhantherrenh rlwanem, ikwer warrkerreyew. Anantherranap arraty-angkwarr anaynteyew, ranap anewantherr inkwerelhem-anem.
22 Artwa akely-rnem arelh aleyak-rnem-then rerneman amentarl ikwer-rnem-wenh-angkwarrarl alheyel. Rerneman mpweny ayntew-aynteyel, ilek-ilek apmwel-ayeth mpwaremel. Timothy, nthakenh ngan alakenh alhey-angenh apmwangkwarr, nga intwemerlerreyew alakenh-anyem-wety. Arraty-angkwarr-antey alakenh anaynteyew mwerr-angkwarr, Akngey-angkwarr-antey intem ikwerewant iterremel, ingwer-rnemew mwerr-angkwarr ilkelhemel anaynteyew, ahelerrey-angenh ingwerentyew. Arternp anaynteyew alakenh intem Akngeyarl apenteyel-rnem-itwel, Akngeyewant perayerremel, mwerr-angkwarrant. 23 Ingwer-rnemanap arwengk aneyel, nthakenh awelhey-angenh. Rernemap akwerrp-antey, arrangkwel aleth ilterreyel. Ikwer-rnem-wety menty anaynta! 24 Nga warrkenh Akngey-wenh, nthakenh ntwa ingwer-rnem-then iltey-angenh. Jesus-ew rlterrk iterr-aynteyew, ingwer-rnemelarl irrwerneyel-angkwarr. Mwerr-angkwarr nga anaynteyew, Akngey-wenh angkant ilayntemel ikwer-rnem. 25-26 Arrenty ilkwa ra ingwer-rnem irrtywerremel ileyel. Ra renh-rnem ilpertelelheyel, ikwerenh-angkwarr apent-aynteyew. Rernem ilterreyel arrangkwel. Akngey-wenh warrkenhelan mwerrantyel renh-rnem akalty-anthaynteyew, rernemarl ahelerreyel ikwer. Kel rernemap iterrem arraty-angkwarr apek, Akngeyarl ikwer-rnem arternp-antey angkeyel. Rernem apek amperrngerremel angkeperrem ikwer-warl.