4
Timothy, iylpelerrey-angenh-antey angka nhenhew: Jesus ran inngarl apey-alpeyenh ahern nhenh-warl. Ranap aneyel atyetyart ilkwarl, rarl ingkerrenh ayernerl-aneyenh ikwerenh-angkwarr. Alakenh-anyemarl ingkerrenhel iterl-areyenh, rernemarl arraty-angkwarr anenh, arrangkw apek. Iteth-rnem-then ipmepenh-rnem-then ra ayernerl-aneyenh. Ntwan kel iterl-areyel. Alakenh-anyem atha ngenh rlterrk-antey ileyel, Akngeyel-then Jesus-el-then aweyel-wety: aleth-antey angka Akngey-wenh ilaynteyew. Ingwer-rnem apek ngkweng awelhem, arrangkw apek. Arwa aleth-antey ilaynteyew. Ntwa apek ingwer-rnem arem, apmwangkwarrarl alheyel, ila renh-rnem arternp-antey alakenh: “Arrantherran apmwangkwarr-antey alheyel.” Renh-rnem akaltyeleyew mwerrantyel-antey, nyerrel-anthey-angenh. Ingwer-ingwer apek rernem awelhey-angenharl ngkweng. Ra aynteyenh alakenh-anyem: angka Akngey-wenh-wetyan akngerr arlkarerreyenharl. Rerneman artwa apmwernemewant awelherl-aneyenh, angka apmwewarl akalty-antheyel-rnemewant. Angka nhenh-lkwerew rernem ilkelheyenh awelh-aynteyew. Artwa yanh-rnemelan alakenh-anyem akalty-antheyn-ayntem. Rernemap iylpa akentelhemarl, angka arraty awewerr. Rernemanap ilkelheyenh, angka apmwewant awelh-aynteyew, arraty-angkwarr-weny.
Nganap aley ikwer-rnem-apeny-wenyarl. Aleth iterr-aynteyew arraty-angkwarr. Ingwer-rnemelarl irrwernem-angkwarr, aleth rlterrk-antey anaynteyew. Ingwer-rnemel ngenh irrwernenty, ngan artewenty iterrey-angenharl. Aleth ileyn-aynteyew angka mwerr-angker Jesus-akert. Akngeyelan ngenh anthew warrk ilkwa, kel nga warrkerreyew ywerrelheleyew-atety.
Ayengan artwamp-anemerrew, ayengap ingwer-ingwer ilweyenh-anem. Ntwan iterlarl-areyel, artwa ingkart-rnemelarl aker rwewarl ampernemel anthenh Akngey-warl. Alakenh-anyeman ayeng-anem anthelhem ikwer-warl. Ayengan warrkerrenh artewentyel Akngeyew. Warrk yanh rarl anthew, ayeng warrkerreyel-antey, ipmelheyew-atety. Aleyan ayeng Akngeyew iterreyel-antey. Aleyan ayeng arternp-antey mpwelheyel ikwer, rarl apey-alpeyenhew. Arlta yanhel rarl apey-alpeyenhel, ra ingkerrenh ayernerl-aneyenh arraty-angkwarr. Rap atyeng antheyenh mwerr-angker, ayengarl ipmelhey-angenh anenhew. Ingwer-rnemarl mpwelhenh-rnemew ikwer, rap ikwer-rnem antheyenh mwerr-angker arrpemarl.
Paul angkeyel Timothy-ew, “Apetyeyew atyeng-warl.”
9-12 Timothy, anamerl atyeng-warl apetya. John Mark akngetya ngkweng-angkwarr. Ran mwerrarl, ra atyeng-angkwarr warrkerreyew. Akngerr atyenh-rnem rernem alpew apmer ingwer-rnem-warl. Demas ran ilkelheyel, arrkenterr-aynteyew ilek-ilek akngerrel. Rap arlkarrerrew, ayeng-wety anewerr, ayenh iwerl-alhemel, apmer Thessalonica-warl-anem alpew. Crescens ra apmer Galatia-warlarl alpew, Titus-an alpew apmer Dalmatia-warlarl. Tychicus-an atha thwenew apmer Ephesus-warl ngkweng-warl pip nhenh-akert. Aleyan Luke-ant-anem atyeng-itwew aneyel Rome nhenh-itwew. INSERT MAP? 13 Ngarl apetyem apekan, ngap alhem apmer yanh-angkwarr Troas-angkwarr. Athan apmer yanh-itwew panty atyenh iwerl-alhew artwa Carpus-itwew. Ntwa panty akngetya atyeng-warl. Pwek atyenh-rnem-then akngetya. Nga iylpelerrey-angenh-antey pwek nanikwet yenp-penh yanh-rnemew, ntwa akngetyarl, impen-antey.
14 Ntwa renh iterl-areyel artwa yanh Alexander? Ran ilek-ilek mpwarey-angkerarl ayen-penh. Ra ayenh irrwernenh. Menty renh tyarlewem, Akngeyant awakelheyew ikwer. 15 Mwerranty-antey ikwer-wety arntarnt-arelheyew, ra ngenh-then irrwernewerr. Ra anenhantherrenh aleth iltenh, anantherrarl angka mwerr-angker ilenh-wety. Ran arrkernelhenh, anenhantherrenh arternp artwereleyew.
16 Ayengarl court-itwew rtnenheng-arey, rerneman ayenh ayntarrp-ilenh. Ingwerenty apekarl, atyeng-they angkey-angenh. Rerneman ingkerr-antey anterrew aterel. Kel mwerraw. Athan Akngey ayerneyel, rernem menty aneyew, ikwer-rnem awakelhey-angenh. 17 Akngeyan yanh-antey atyeng-itwew arrer-antey anenh court-itwew. Artwa court-ew-arteyelan ikwerenh-rnem ilanthey-angenharl, ayenh layen-rnem-warl antheyewan. Akngeyelan ayenh intem arntarnt-arenh, ayeng rlterrkerreyew-atety. Rap ayenh alpemelenh, angka mwerr-angker Jesus-akert ilaynteyew apmer ikwer-areny-rnem-warl. Rerneman Jew-wenyarl, rernemap Akngey iterl-arey-angenh. 18 Akngeyelan ayenh intemarl arntarnt-arayntem, ingwer-rnem apmwangkwarr atyeng tyel-angkerl-anewerr. Rernem ayenh atwem, kel mwerr. Akngeyelan ayenh akngeynem irrwerl, ikwer-itwel aney-alpeyew intem-antey. Ran aneyel ilkwa aleth-antey. Aley ingkerrenhel renhant nakemel anaynteyew. Inngarlap ran.
Kel angka nhenh ywerrelhelem-anem
19 Arelh Priscilla-warl “Hallo” katy angka atyeng, artwa anewikw-warl-then Aquila-warl. Artwa Onesiphorus-warl “Hallo” katy angka atyeng, ikwerenh-rnemew-then. 20 Artwa Erastus apmer Corinth-el ingkernarl arteny aneyel. Artwa ingweran Trophimus atha iwerlerlpew apmer Miletus-itwewarl, arntetyerrewarlarl. 21 Timothy nga arrkernelha, anamerl apetyeyew nhenh-warl, alyangkw irrewerr-anem. Ingwer-rnemel Jesus-arl apenteyel-rnem apmer nhenh-itwew, rernem “Hallo” ngkweng angkeyel. Artwernem Eubulus, Pudens Linus-then rernem “Hallo” angkeyel, arelh Claudia-then. 22 Timothy, ayeng perayerreyel Jesus-warl alakenh-anyem, “Jesus, ngan anaynteyew Timothy-itwew. Ngan athamerr-aynteyew ikwer, ikwerenh-rnemew-then.”
Kel-antey.