Titus
Akwerlp kwaty alay ampepel, apmer itnan Crete. Artwa ingwer itnan Titus apmer Crete-areny anenh. Paul-el pip thwenek Titus-warl, ingkart arrernetyek apmer ikwer-areny-rnem, rernem angka Akngey-kenh arraty-angkwarr apentetyek.
1
Ayeng Paul Akngey-kenh warrkenh, Jesus Christ-kenh angkakert. Atha Akngey-kenh angka arraty akalty-anthetyek, rernem Ingkart-angkwarr arraty innga apenterl-ayntetyek, iterl-arayntetyek. Awank-akerr Akngeyel arrwekel anwenhantherr alhelek, ingkerrenh itethiletyek, anwantherr intem-antey iteth anayntetyek. Akngeyel ileyel innga, irrtywerremel iley-angenh. Akngeyel angka anwekantherr arrwekel arrernek, anwantherr renh iterl-aretyek arraty innga. Aley anwantherr-anem Akngey-kenh angka iterl-aretyek innga. Akngeyel ayenh ilanthek, atha arrenhantherr ingkerrenh angka mwerr-angker akalty-anthetyek. Titus, athan pip nhenh ngkweng-warl thwenem. Ingkart-areny arrpemarl ngan, ayeng-apeny. Aylanth Akngey anyent tnakeyelarl, ikwerant inkwerelheyelarl. Ingkart Akngeyel ngenh arntarnt-arem, atnyenem Jesus Christ-el-then, nga mwerr-angkwarr anetyek Christ Jesus-angkwarr.
Titus-el ingkart-rnem rnkernetyek
Apmer Crete-itwek atha ngenh iwerl-alhek, ntwa warrk ngkwenh ywerrelhiletyek, ingkart-rnem-anem rnkerneynetyek, rernem tawen arrpanenhel warrkirr-ayntetyek. Rernem mwerr-angkwarr anetyek ingkerrenh, ampernem-then ingkerrenh. Rernem anew ikwer-rnem-kenh-akert anayntetyek Ingkart-kenh-angkwarr-antey. Ampernem apmwangkwarr apentey-angenh anetyek, ingwerel-rnem nthakenh ayntarrp-ilemel iley-angenh anayntetyek.
Artwa tyaty-areny Ingkart-kenh atyetyart rernem ayntarrp-ilemel iley-angenh anayntetyek, Akngey-kenh angkant rernem ilayntetyek, ahelirrey-angenh anayntetyek, tnakelhey-angenh anayntetyek, man anyelkel iney-angenh ingwer-rnem-kenh. Rernem mwerr-angkwarr anayntetyek, ingwer-rnem-akert, renh-rnem arntarnt-aretyek ingkerrenh, angka mwerr nhek inkwerelhemel awelhetyek. Rernem ikwa arraty-angkwarrant itengirretyek, apmwangkwarr apentey-angenh. Rernem angka arratyant apent-ayntetyek, ingwer-rnemek awelhey-angenh, rernem ingwer-rnem angka arraty akalty-anthayntetyek, ingwer-rnem rernem ilpertelhilerl-anekerr Akngey-kenh angkekety.
10 Ingwer-rnemel Jew-rnem-angkwarr apenteyel-rnem rernem apmwangkwarr akalty-antheyel. 11 Rernem manekant iterreyel, Rernem alakenh akalty-antheyel, ingwerel-rnem renh-rnem man anthayntetyek. Arrantherr renh-rnem artweriletyek, rernem apmwangkwarr akalty-antheyel-kety. 12 Awank-akerr artwa apmer Crete-areny anyent, artwa tyak ra angkek, “Crete-areny-rnem irrtywerremel iley-angker-rnem. Rernem ankety, warrkirrey-angenh-anem, atnwenth ateralth-rnem-apeny. Rernem apmwangkwarr mpwareyel.”
13 Angka nhenh arraty inngarl aynteyel. Ntwa Ingkart-areny-rnem artewentyel akalty-anthayntetyek, Akngey-kenh angkek, arraty innga, rernem Akngey-angkwarr arraty anetyek. 14 Renh-rnem ilay, Jew-rnem-kenh angkek awelhey-angenh anetyek. Angka ilenhan rernemarrp mpwarek arraty-wenyarl. Angka Jesus-akert arratyekant awelh-ayntenherr-arey.
15 Rernem apmwangkwarr akalty-antheyel. Amern-then aker-then alhewer arlkwetyek, mwerr-angkwarr apenterl-ayntetyek. Amern-then aker-then arlkwemel, nthakenh Akngey-angkwarr apmwelhiley-angenh. 16 Rerneman ilelhem, rernem Akngeyek akalty-arrpanteyarl. Anantherr areyel, rernemarl apmwangkwarr apenteyel arraty-angkwarr-arrpantey, rernem Akngeyek akwerrp inngarl aneyel. Rernem Akngeyek awelhey-angenh. Rernem mwerr-angkwarr Akngeyek lwewarrernelhey-angenh.