2
Titus-el Ingkart-areny-rnem ingkerrenh akalty-anthetyek
Titus-ay, arraty-angkwarr ntwa akalty-anthayntetyek angka Jesus-akert. Artwa ampwernem ingkerrenh ilay, wayn akngerr antywey-angenh, rernem iylpareth anayntetyek, Akngey-kenh-angkwarr, rernem arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek ipmelhey-angenh. Arelh ampwernem ilay, rernem mwerr-angkwarr anayntetyek, Ingkartek intem-antey iterrerl-ayntetyek, rernem angka ingwerek iley-angenh anayntetyek, rernem ngkwarl wayn akngerrek artewentyel inkwerelhey-angenh anayntetyek. 4-5 Rernem arelh-rnem arraty-angkwarr akalty-anthayntetyek, rernem mwerr iterretyek, rernem anew ikwer-rnem-kenhek inkwerelhemel awelhetyek, ampa ikwer-rnem-kenhek inkwerelhetyek, arraty-angkwarr itengirretyek, warl ikwer-rnem-kenh arntarnt-aretyek, anew ikwer-rnem-kenhek awelhetyek. Rernem alakenh arraty apententy, ingwer-rnemel kel renh-rnem arraty-angkwarr tnakem, Akngey-kenh angkek irrpelthirrey-angenh anetyek.
Artwa anthety-rnem ilay, rernem arternpel ilayntetyek, arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek. Nga mwerr-angkwarr anenty, ingwerel-rnem ngenh mwerr-angkwarr apentem. Ntwa ngkwenh-rnem arraty-angkwarr akalty-anthetyek, rernem arraty-angkwarr ngenh apenterl-ayntetyek arrpemarl. Angka mwerr-angkwarr angkaynta ingwer-rnemek, angka apmwangkwarr angkey-angenh, apmwernemel ngenh ywarn ayntarrp-ilekerr, apmwangkwarr ntwa akalty-antherl-anenty-arrpantey. Artwa warrkenh-rnem akalty-anthay, rernem atyetyart-rnemek awelh-ayntetyek, ikwer-rnem angkep angkeyney-angenh.
10 Anyelkel ikwer-rnem-they iney-angenh, mwerr-angkwarr anayntetyek. Rernem mwerr-angkwarr apententy, ingwer-rnem rernemap iterl-arem-anem Akngey-kenh angka renh, “Arraty inngarl nhel-rneman apenteyel.” 11 Akngey ingkerrenhek inkwerelheyel, rap ahern-areny ingkerrenh itethiletyek. 12 Ra anwenhantherr akalty-anthek, anwantherr apmwekety ipmelhetyek arraty-angkwarr, mwerr-angkwarr, ahern nhel anetyek. 13 Anwantherr iterl-areyel, anwantherr ingkerrenh alerl-antey ikwer mpwelheyel, rarl rlterrk ilkwakert apey-alpeyenhek, Jesus Christ, itethiley-angker ilkwa anwekantherrenh. 14 Ran katy ilwek anwekantherr, anwenhantherr apmwekety itethiletyek. Ra anwekantherr ilkelhek, anwantherr ikwerenh-rnem anayntetyek, ikwerenh-angkwarr arraty apent-ayntetyek.
15 Ingwer-rnem arraty-angkwarr akalty-anthetyek ywerreyek-atwety. Renh-rnem ilay, mwerr-angkwarr rernem anetyek rlterrk, rernem arntarnt-arelh-ayntetyek. Ingwer akengenty angkenty, ikwer arrkngert angketyek, artweriletyek. Nyerrirrey-angenh renh-rnem ilay, arraty-angkwarr!