3
Mwerr-angkwarr apentetyek
Ntwa renh-rnem akalty-antha, rernem atyetyart ilkwernemek inkwerelhemel iylpareth awelh-ayntetyek. Rernem mwerrant-arey ingkerrenh anayntetyek, ilterrey-angenh. Awank anwantherr apmwangkwarr anenh. Ampwal ingwer-kenh-they anwantherr alharlkwerrenh. Anwantherr artwerrety anenh, ingwer-rnem-kety arlkarirrenh, ingwer-rnem anwekantherrety arlkarirrenh arrpemarl. 4-6 Ikwer-theyan Akngeyel Jesus renh thwenek anwekantherr-warl, anwenhantherr itethiletyek, anwantherr arraty Akngey-angkwarr anayntetyek anwekantherrenh-angkwarr-weny, ikwerenh-angkwarrant anwantherr anayntetyek. Anwekantherr-angkwarr nthakenh anwantherr iteth intem-antey aney-angenh. Ran anwenhantherr arntarnt-arenh. Ingkart Akngeyel Itnweng renh thwenek, Jesus-angkwarr, anwenhantherr lyertenyiletyek, anwantherr iteth intem-antey anayntetyek. Akngeyel anwenhantherr atnyeneyel ipmelhey-angenhel, anwantherr arraty Akngey-angkwarr anayntetyek, anwantherr iterl-aretyek anwantherr ikwer-itwek intem-antey aney-alpetyek. Angka nhenh arraty inngarl aynteyel. Ayeng ilkelheyel ntwa angka nhenh rlterrk innga akalty-anthayntetyek, Jesus-arl tnakeyel-rnem rernem mwerr-angkwarr apentetyek, ingwer-rnem arntarnt-aretyek. Angka nhenh rlterrk innga athan ileyel, impen-angkwarr. Arrwekeleny-rnem-kenh angkethey ilterrey-angenh anayntetyek, Jew-rnem-kenh-they, amentirretyek Jew ikwer-rnem-they. 10-11 Ahel iltey-angker-rnem rernem apmwangkwarrarl iterreyel, ahel atwerrerl-ayntetyekantarl. Alakenh-angkwarrarl rernem apmwelhileyel. Renh-rnem artweriletyek, “Ahel ilterrey-angenh, anwantherr anetyek mwerrant-arey.” Rernem ngkweng awelhey-angenh irrpelthirremel, ntwap renh-rnem iletyek arrpemarl anyent-inger-antey. Ikwer-theyan ament-anem ikwer-rnem-kety anayntetyek.
12 Atha artwa Artemas, artwa Tychicus apek ngkweng-warl thwenem. Apetyay, ayenh rlwatetyek apmer Nicopolis-itwek. Ayeng ilenhel ngwang aneyenh alyangkw-kety. 13 Zenas court-areny-then Apollos-atherr renh-atherr ntwa arntarnt-araynta, ampwal ilek-ilek renh-atherr antha, rernem Akngey-kenh angka ilerl-apayntetyek. 14 Ingkerrenh mwerr-angkwarr aleth akaltyirretyek, ingwer-rnem arntarnt-arayntetyek, rernem apatemel anerl-anekerr. 15 Atyeng-angkwarr aneyel-rnem, rernem ngkweng inkwerelheyel. Apmer-areny ilenh-rnem-warl Jesus renharl tnakeyel-rnemek ntwa angka mwerr-angkwarr iley-alha.
Akngeyel arrenhantherr mwantyel arntarnt-arem.