3
Jisɔs aŋeá gemɛ apwɔ Mosis
Aŋmɛ ba, abi ukpea, muú ayi alu né mfaánebuú akú ntó ɛnyú. Ndɛre ɛlúmbɔ, pɛge gefɔgé muú ayi Jisɔs alú, ji alú ŋgba ne ɛtukpɛ né depɔré Ɛsɔwɔ ɛtiré ɛsé défyɛɛ́ metɔɔ́ wyɛ ne déjɔ́gé. Ji apyɛ utɔɔ́ bi Ɛsɔwɔ achyɛ ji metɔɔ́ ɛma wyɛ ndɛre Mosis ntó apyɛɛ́ né gepúgé Ɛsɔwɔ. Yɛ́mbɔ, Jisɔs akwáné mambɔ́ ɛnógé apwɔ Mosis wyɛ ndɛre bɔɔ́ ánógé muú ayi átɛ́né gepú apwɔɔ́ gepú ɛyigé ji atɛ́né. Ɛlú wáwálé nnó yɛ́ndé gepú muú ne atɛnege geji, yɛ́mbɔ, muú ayi apyɛ yɛ́ndégenó ɛlé Ɛsɔwɔ. Mosis apyɛ utɔɔ́ bií uko né gepugé Ɛsɔwɔ metɔɔ́ ɛma, ndɛre maá utɔɔ́ Ɛsɔwɔ. Utɔɔ́ bií bimbɔ utɛne mbaá unó bi Ɛsɔwɔ apyɛɛ́ nyɛ nnó bɔɔ́ ákaá né meso gébé. Yɛ́mbɔ Kras apyɛ nya utɔɔ́ bií uko né gepugé Ɛsɔwɔ metɔɔ́ ɛma ndɛre Maá Ɛsɔwɔ. Ɛsé delú bɔɔ́ gepu ɛyigémbɔ mbɔgé dégbarege matɔɔ́ sé chaŋéné ne dénɛrege ntó wyɛ metɔɔ́ tágétágé tɛ kwyakwya né unó bi débɔɔ́ nyɛ.
Déŋeáge fɔ́ matɔɔ́
Gɛ ula bi Mendoó Ukpea ɛjɔ́gé ɛké, “Fina mbɔgé ɛnyú déwúgé meko Ɛsɔwɔ détogé fɔ́ mekpo ndɛre ukwene antɛ nyú abɔ́ ápyɛɛ́ ne Ɛsɔwɔ. Áshya mampyɛ genó ɛyigé ji ajɔɔ́, gébégé ɛbwɔ́ ákɛne né mashwɔne, ákpa mekpo metoó bwɔ́ áfwɔré ji. Ɛwú né mashwɔne, ukwene antɛ nyú ákpélé me, ágɛ́ unó bi me mpyɛɛ́ né usaá aŋmɛ upea. 10 Gɛ́ ula bi metɔɔ́ ɛsɔɔ́ me ne nje ɛniné mbɔ, ne njɔɔ́ nké, ‘Matɔɔ́ bwɔ́ áférégé fɔ́ unó choó yɛ́ndégébé ne ákágé fɔ́ genó ɛyi me nkɛlege nnó ɛbwɔ́ ápyɛ’. 11 Ne ndɛre metɔɔ́ ɛsɔɔ́ me ne ɛbwɔ́ mbɔ, nkélé nké, ‘Ɛbwɔ́ ákpɛné fɔ́ né melu ugbeé mmyɛ wa.’ ”
12 Aŋmɛ ba, sɛ́gé gébé nnó, ɛ́kágé muú fɔ abɛ né geluage nyú ayi awya gebobogé metɔɔ́ ɛwé ji ashya mamfyɛ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ, ati meso ne Ɛsɔwɔ muú alu mebɛ. 13 Genó ɛyigé ɛnyú debɔɔ́ mampyɛ gelu nnó, ɛnyú déchyɛge atɛ majyɛɛ́ yɛ́ndé bií pyɛge wyɛmbɔ tɛ mbaá delu kuú bií ɛbifɔ nnó fina nnó ɛ́kágé yɛ́ gabo fɔ́ ábwɔ́lé ɛnyú détógé mekpo ne Ɛsɔwɔ. 14 Kágé nnó ɛsé ne Jisɔs Kras delú muú ama, mbɔgé dégbaré metɔɔ́ ɛwé débɔɔ́ mbɛ défyɛ ne ji ne ɛshyɛ kpaá tɛ dékwɔ́négé kwyakwya. 15 Wyɛ ndɛre dékuú nyɛ mɛ, déjigé fɔ́ nte genó ɛyigé ajɔɔ́ nnó, “Fina mbɔgé déwúgé meko Ɛsɔwɔ, détógé fɔ mekpo, ndɛre ukwene antɛ nyú apyɛ gébégé átoó mekpo ne ji.”
16 Ndé bɔ́ ábɔ́ áwuú meko Ɛsɔwɔ ne áshyá mampyɛ genó ɛyi ji ájɔɔ́? Ɛlé bɔɔ́ ako abi Mosis abɔ áferé nya ɛbwɔ́ né melɔ Ijip. 17 Ndé bɔɔ́ abi metɔɔ́ ɛsɔɔ́ nya Ɛsɔwɔ ne ɛbwɔ́ né usa aŋmɛ upea? Ɛlé bɔɔ́ bi ápyɛɛ́ nya gabo ágboó né mashwɔne. 18 Ndé bɔ́ Ɛsɔwɔ abɔ kélé nnó ɛbwɔ́ akpɛ́né fɔ́ né melu ugbeé mmyɛ wuú? Ɛlé bɔɔ́ bi álá ákamé nya mampyɛ genó ɛyi ji ájɔɔ́ wɔ́. 19 Mbɔ ne ɛsé dégɛ́né nnó, ɛbwɔ́ ákágé kpɛ fɔ né melu ugbeé mmyɛ gétúgé álá áfyɛ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ wɔ́.