4
Ɛsɔwɔ anyɛ́meno nnó achyɛge bɔɔ́ bií ugbeé mmyɛ
Menomenyɛ ɛwé Ɛsɔwɔ anyɛ́ nya ne ɛsé bi dékpɛne nyɛ né melu ugbeé mmyɛ wuú ɛ́lú. Ndɛre ɛlúmbɔ, sɛgé gébé nnó ɛ́kágé muú nyú fɔ́ akwe meti, ásɔ mpa wuú nnó ákágé nkpɛ fɔ́ né melu ugbeé mmyɛ ɛwémbɔ. Ɛsé ntó déwuú abya melɔ́mélɔ́ wyɛ ndɛre ɛbwɔ́ abi nya áwuú. Yɛ́mbɔ, ɛsé dégɛ nnó mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ ayi ɛbwɔ́ áwuú apoó ɛbwɔ́ wɔ́, néndé ndɛre ɛbwɔ́ áwuú ji ákamé fɔ́ genó ɛyigé Ɛsɔwɔ ágaré bwɔ́ wɔ́. Ɛlé ɛsé bi défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ ne dékpɛne né melú ugbeé mmyɛ ɛpɔ́fɔ́ abi álá fyɛ metɔɔ́ ne ji wɔ́, néndé Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ aké, “Nkelé né metɔɔ́ usɔɔ́ wa nnó, ‘Ɛbwɔ́ akpɛne fɔ́ né melú ugbeé mmyɛ wa kaŋka.’ ” Yɛ́lé ji ajɔɔ́ mbɔ, abɔ annere mɛ utɔɔ́ bií ne akwyɛɛ́ melú ugbeé mmyɛ tɛ gébégé ji akwyɛ mme. Ɛsé dékaá nnó, melú ugbeé mmyɛ ɛlú wyɛ néndé né melú fɔ né ŋwɛ Ɛsɔwɔ ájɔɔ́ ato ne ndɔ yi agbeé ɛkeneama nnó, “Ɛsɔwɔ annɛrege utɔɔ́ mme mankwyɛ agbeé mmyɛ né utɔɔ́ bií uko né ndɔ ayi agbeé ɛkeneama.” Né melɔ ŋwɛ ɛwé dékuú nyɛ ajɔɔ́ wyɛ áké, “Ɛbwɔ́ ákpɛ́né fɔ́ né melu ugbeé mmyɛ wa.” Ndɛre ɛlúmbɔ, ɛlú wyɛ mme fuú, nnó bɔɔ́ bifɔ ákpɛne nyɛ né melu ugbeé mmyɛ ɛwémbɔ. Yɛ́mbɔ bɔɔ́ bi ábɔɔ́ mbɛ áwuú abya melɔ́mélɔ́ yina ákpɛɛ́ wyɛ wɔ́ gétúgé álá ápyɛɛ́ genó ɛyi Ɛsɔwɔ ajɔɔ́. Getú ɛyigémbɔ, Ɛsɔwɔ ábélé bií bi fɔ, ne ákuú bií ɛbi mbɔ nnó fina. Ne tɛ nya, Ɛsɔwɔ apyɛ Dɛvid agáre mekomejɔɔ́ ndɛre débɔɔ́ mɛ mbɛ déwuú né mekomejɔɔ́ yimbɔ nnó, “Fina, mbɔgé ɛnyú déwuúgé meko Ɛsɔwɔ détógé mekpo.”
Mbɔgé bɔɔ́ bi Joshua abɔ́ ásɛlé ákpɛne melɔ Kanáan abɔ nyá ugbeé mmyɛ wáwálé mbɔ Ɛsɔwɔ ámá jɔɔ́ se ató ne bií ɛbicha wɔ. Ɛwéna ɛlɛré nnó, bií ugbeé mmyɛ ɛbifɔ úlú gilí wyɛ bɔɔ́ Ɛsɔwɔ. 10 Yɛ́ndémuú ayi akpɛne né ugbeé mmyɛ Ɛsɔwɔ agbégé ntó mmyɛ né utɔɔ́ bií wyɛ ndɛre Ɛsɔwɔ agbeé mmyɛ gébégé annere mankwɛ mme. 11 Ndɛre ɛlúmbɔ, démmyɛ ne ɛshyɛ mankpɛ né melú ugbeé mmyɛ ɛwémbɔ nnó ɛkágé muú se fɔ atoó mekpóo ne Ɛsɔwɔ ndɛre bɔɔ́ Isrɛli áto mekpo ákwéne nyá.
12 Mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ alú mebɛ ne awyaá uto. Achyaá apwɔ yɛ́ndé aparanja magbɛ apea ne akpɛne kpaá akwɔne mbaá geŋwáge mekwaá géchónege ne mendóo wuú. Akwɔnege mbaá yi ufɛre ne défɔɔ́ dechonege. Alɛrege unó bi úlú cho ne ɛbi úlú gyɛɛ́, ɛbi mekwaá afɛrege né metɔɔ́ wuú ne ɛbi ji akɛlege mampyɛgé. 13 Yɛ genó gefɔ ɛyigé Ɛsɔwɔ akwɛ ɛyigé gelu bibií né amɛ Ɛsɔwɔ gepɔ́. Ɛsɔwɔ agɛne yɛ́ndégenó cháŋéné ne ɛlé ɛta wuú ne ɛsé dégarégé nyɛ yɛ́ndégenó ɛyigé ɛsé dépyɛɛ́.
Jisɔs alu gekpɛ́kpɛ́gé ɛtukpɛ Ɛsɔwɔ
14 Ɛsé déwyaá gekpɛ́kpɛ́gé ɛtukpɛ muú ajyɛ koó né mfaánebuú ájyɛɛ́ né mbaá ayi Ɛsɔwɔ alu. Ɛtukpɛ ɛwémbɔ ɛlé Jisɔs, Maá Ɛsɔwɔ. Ndɛre ɛlúmbɔ, dégbaré unó bi ɛsé défyɛ metɔɔ́ wyɛ ne ɛshyɛ. 15 Ɛtukpɛ Ɛsɔwɔ sé ɛpɔ́fɔ́ muú yi álá ákágé gɛ́ fɔ́ ɛsé meshwɛ gébégé genó geké géjwerege ɛsé mampyɛ ne ji alu muú ayi akpɛne né yɛ́ndé gefɔgé mmuameno ɛké ɛsé, yɛ́mbɔ ji apyɛ gabo wɔ́. 16 Ndɛre ɛlúmbɔ, déjyɛ tágétágé kwɔ́kwɔ́lé ne geluɔ ɛyigé Ɛsɔwɔ ajwɔlege wyɛ alɛrege bɔɔ́ galɔ́gálɔ́ nnó ji agɛ ɛsé meshwɛ ne alɛrege ɛsé galɔ́gálɔ́ yɛ́ndégébé ɛyigé genó geké gelií ɛsé.