5
Ájyaá yɛ́ndé ɛtukpɛ Ɛsɔwɔ né geluage ákwaá nnó ji atɛne mbɛ né depɔré Ɛsɔwɔ. Achyɛgé ɛchyɛ ne nnó apyɛge upɛ mbaá Ɛsɔwɔ gétúgé gabo yi ɛbwɔ́ ápyɛɛ́. Akágé ndɛre asɛlé depɔ peré ne bɔɔ́ abi álá kágé yɛ genó abi anome mewaá né depɔré Ɛsɔwɔ néndé jimbɔɔ́ ntó, unó ɛbifɔ ujwerege ji mampyɛ. Gɛ́ ula bi ji abɔɔ́ mampyɛgé upɛ mbaá Ɛsɔwɔ gétúgé gabo awuú jimbɔɔ́ ne ayi bɔɔ́ ntó. Muú ákágé jya fɔ́ gemɛ jií nnó abɛ ɛtukpɛ Ɛsɔwɔ gétúgé akɛlege mambɔ ɛ́nógé ɛtukpɛ. Ɛlé Ɛsɔwɔ ne abɔ manjya ji né utɔɔ́ bina wyɛ ndɛre ajyaá nya Ɛrɔn.
Wyɛmbɔ ntó ne ɛlú, ɛpɔ́fɔ́ Kras jimbɔɔ́ ne asɛlé ŋgɔ afyɛ né gemɛ jií nnó abɛ ɛtukpɛ wɔ́. Ɛlé Ɛsɔwɔ ne ajɔɔ́ ne ji aké, “Wɔ ɔlu Maá wa, fina me nla Ntɛ wyɛ.” Ájɔɔ́ ntó né melu ɛwé fɔ́ aké, “Ɔlu mempyɛ upɛ Ɛsɔwɔ tɛ kwyakwya wyɛ ndɛre ajɔɔ́ atome ne Mɛlkisɛdɛk.”
Gébégé Jisɔs alu fa mme, annɛmmyɛ. Akpa Ɛsɔwɔ geka, alilé ne akalege mansé ashulege nnó Ɛsɔwɔ muú ákáge fere ji né negbo apoó ji. Ɛsɔwɔ awuú mmyɛmenɛne jií néndé Jisɔs ashulege gemɛ mme anógé ji. Yɛ ɛlé Jisɔs alú Maá Ɛsɔwɔ agi wyɛ manwuúgé ne Ɛsɔwɔ né ɛfwyale ɛwé ji agɛ́né. Ɛsɔwɔ ápyɛ́gé ji ákwanégé mambɛ ɛtukpɛ wuú, ji álá muú yi apyɛ bɔɔ́ bi áwuú ne ji ábɔɔ́ geŋwá ɛyigé gela gebyɛ. 10 Ne Ɛsɔwɔ afyɛ ji nnó abɛ ɛtukpɛ wuú gefɔɔ́ ɛyigé Mɛlkisɛdɛk alú.
Ɛkágé délya mamfyɛge metɔɔ́ ne Kras
11 Ɛsé déwyaá gejámege unó bi debɔɔ́ mangáré ɛnyú gétúgé mechɔ ɛwé, yɛ́mbɔ ɛjwerege ɛsé mampyɛ ɛnyú dékaá néndé ɛnyú dékágé fɔ́ genó wáwá. 12 Né gébé ɛyigé na, ɛnyú debɔɔ́ delú mambɛ anlɛré mbaá bɔɔ́ abifɔ, yɛ́mbɔ ɛlu wyɛ ɛké bɔɔ́ fɔ ábɔ manlɛrégé wyɛ ɛnyú unó lɛrégé, ɛbi muú abɔɔ́ mbɛ ágií né mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ. Ɛnyú delu ɛké bɔɔ́ abi álu nyuú ɛlé némbɛ depɔ ndɛre bɔɔ́ abi ákwane manyɛ́ menyɛɛ́ mbɔɔ́. 13 Yɛ́ndémuú ayi alú nyuú lé némbɛ apɔ́ ne défɔɔ́ mankaá genó ɛyi gelú cho ne ɛyi gelu gyɛ. 14 Menyɛɛ́ mbɔɔ́ alu mbaá ákpakpa néndé ɛbwɔ́ ági ne ákaágé genó ɛyi gelu cho ne ɛyi gelú gyɛ.