Ŋwɛ ayi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Filipi
1
Pɔl atamege bɔɔ́ Ɛsɔwɔ né melɔ Filipi
Me Pɔl ne Timɔti ne désamé ŋwɛ yina. Ɛsé delú baá defwɛ́ Kras Jisɔs. Detɔme ŋwɛ yina ɛta ɛnyú ako abi délú bɔɔ́ Ɛsɔwɔ né melɔ Filipi gétúgé défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras Jisɔs, ushuú mbɔgé ákpakpa ne bɔɔ́ abi ápóoge mampyɛ utɔɔ́ né gepúgé Ɛsɔwɔ.
Nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, apyɛ ɛnyú débɛ́ ne nesɔ.
Pɔl atamege Ɛsɔwɔ ne anɛnemmyɛ gétúgé bɔɔ́ Ɛsɔwɔ abi álú né Filipi
Yɛ́ndégébé me ntegé ɛnyú, ntamege Ɛsɔwɔ ayi nnógé, ne yɛ́ndégébé me nké nnɛnemmyɛ gétúgé ɛnyú ako mbɛ́ɛ ne nechɔ́chɔ́ né metɔɔ́. Me nnɛnemmyɛ ne nechɔ́chɔ́ néndé tɛ ula ulɔ ɛbi ɛnyú defyɛɛ́ metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ kpaá tɛ fina, ɛnyú decho amu ne me nnó dégáré abya melɔ́mélɔ́ ajyɛ́gé mbɛ. Ne nkaá wáwálé nnó Ɛsɔwɔ alɔ́ɔ mampyɛ utɔɔ́ ulɔ́úlɔ́ bina né geŋwáge nyú. Ne nkaá ntó nnó ajyɛ nyɛ wyɛ mbɛ ne ubi kpaá tɛ ánérege bií bi Jisɔs Kras akerege nyɛ fa mme. Ndɛre nnénemmyɛ ne nechɔ́chɔ́ gétúgé ɛnyú, ɛlú galɔ́gálɔ́ nnó me ntégé ɛnyú mbɔ, néndé delú me metɔɔ́ chi chi chi. Ɛnyú ako decho amu ne me né ɛshyɛ ɛwé Ɛsɔwɔ achyɛ ɛsé mangaré abya melɔ́mélɔ́ ajyɛ́gé mbɛ. Gébé ɛyigé me nlá nlu dankpɛ́ denɔ ne nana yina ayi nlu né denɔ, mmyɛ nnó mpyɛ bɔɔ́ akaá nnó abya melɔ́mélɔ́ alu wáwálé. Me nshyáge mmyɛ mangɛ́ ɛnyú ne geje ɛyigé Kras Jisɔs abɔɔ́ ne ɛnyú. Mechɔ́ ɛwé menjɔɔ́ mbɔ, Ɛsɔwɔ ne akaá nnó ɛlú wáwálé.
Ne nnɛnemmyɛ mbaá Ɛsɔwɔ nnó gejeé ɛyígé ɛnyú débɔɔ́ ne atɛ géwɛ́né géjyɛ́gé mbɛmbɛ, ne nnó ɛnyú dékágé Ɛsɔwɔ cháŋéné, ɛfɛɛ́ ne dékágé nyɛ genó ɛyi gélú cho ne ɛyi gélú gyɛɛ́. 10 Mbɔntó ne dékage nyɛ mampyɛ genó gelɔ́gélɔ́. Ne debɛ́ɛ nyɛ matɔɔ́ mmu pópó ne muú ashúlégé fɔ́ ɛnyú ndo nnó dépyɛ gyɛɛ́ kpaá tɛ bií bi Kras Jisɔs akérege meso. 11 Nlú nnɛ́nemmyɛ nnó Jisɔs Kras ápyɛ́ ɛnyú débɔ́ gepɔ gelɔ́gélɔ́ mampyɛ unó ulɔ́úlɔ́. Bɔɔ́ ágɛgé unó ulɔ́úlɔ́ ɛbi ɛnyú depyɛ́ɛ, ánoge nyɛ Ɛsɔwɔ ne áfɛge ntó ji né gétúgé nyú.
Pɔl alu ne nechɔ́chɔ́ nnó yɛɛ́ ɛlé ji akpɛné denɔ mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ ajyɛ mbɛ
12 Aŋmɛ́ ba, nkɛlege mampyɛ ɛnyú dékaá nnó ɛfwyale ɛwé me ngɛ́ne mbɔ, ɛpyɛ nnó abya melɔ́mélɔ́ ajyɛ́gé mbɛmbɛ. 13 Ne gétú ɛyígémbɔ, bɔɔ́ bee ako abi ábáme dachi mfwa Rom, chóncho ne bɔɔ́ abifɔ ako abi álú wéna ákaá nnó me nkpɛ denɔ gétúgé nlú muú utɔɔ́ Kras. 14 Ɛbyɛ fɔ́ mbɔ wɔ́. Gétúgé denɔ ɛtiré me nkpɛné, gejamégé aŋmɛ́ ábɔ́ ɛshyɛ né mabɔ Ata apwɔ ndɛre mbɛmbɛ. Ágárege wyɛ mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ gárege. Yɛɛ́ ɛfɔ ɛpɔ́ ɛbwɔ́ matɔɔ́.
15 Yɛɛ́ ɛlé ɛlúmbɔ, aŋmɛ́ abifɔ abi ágárege abya Kras, ágɛgé me matɔɔ́ ákiíge ɛbwɔ́ mmu ne ákɛ́lege nnó ɛbwɔ́ aŋeá gemɛ apwɔ me. Yɛ́mbɔ abifɔ ágárege abya Kras ne matɔɔ́ bwɔ́ mmu pópó. 16 Bɔɔ́ abi ágárege ne matɔɔ́ pópó, ábɔ́ gejeé ne me, ne ákaá nnó Ɛsɔwɔ ne ajyaá me nnó mbɛ fa né mmu gepúgé denɔ. Ulannó me nlú fa? Ɛlé gétúgé mmyɛ nnó mpyɛ bɔɔ́ ákaá nnó abya melɔ́mélɔ́ alu wáwálé. 17 Abi ákɛlege maŋeá gemɛ ápwɔ́ me ágárege abya Kras ne matɔɔ́ mabomabo. Ɛbwɔ́ akɛlege nnó apyɛ me ngɛ́ ɛfwyale fa né gepúgé denɔ.
18 Yɛ́mbɔ, yɛɛ́ ɛmeme ɛwémbɔ ɛme me wɔ́. Genó ɛyi geŋeá dɔɔ́ gélú nnó ɛbwɔ́ ágarege wyɛ ɛlé abya Kras né mati mako. Yɛɛ́ ágáré ne matɔɔ́ pópó yɛɛ́ lé ne matɔɔ́ mabomabo, metɔɔ́ ɛgɔ́ɔ wyɛ me gɔ́ɔ. 19 Metɔɔ́ ɛgɔ́ɔ wyɛ me né mmyɛmenɛne nyú ne Mendoó Jisɔs Kras ɛwé ɛpóge me. Gétú ɛyigémbɔ, nkaá nnó Ɛsɔwɔ aferege nyɛ me né ɛfwyale gabo ne mbɔ́ɔ nyɛ geŋwá. 20 Ndɛre ɛlúmbɔ, me mbelé umɛɛ́ né metɔɔ́ wa nnó me Pɔl ngarege wyɛ abya Kras gárege, nlá ngaré wɔ́ mkpane mekpo unɔ. Yɛɛ́ me nkili yɛɛ́ mgbóo mpyɛ bɔɔ́ ánógé Kras. 21 Néndé me nfɛré nnó mbɛgé mebɛ mpyɛ́ɛ wyɛ́ utɔɔ́ Kras pyɛ́ɛ ne mgbogé ɛlé gekpɛ́kpɛ́gé nsá né ɛgbɛ́ wa. 22 Ne mbɛgé mebɛ ɛbyɛnnó mpyɛ́ɛ nyɛ wyɛ utɔɔ́ Kras pyɛ́ɛ. Ndɛre ɛlúmbɔ, nkágé fɔ ámɛ́ ayi mbɔ́ɔ. Wálé negbo ah wálé neki ah nkágé. 23 Nkwé mantɛ́lé. Mati yina apeá. Mbɔ́ɔ mbɔ ɛwé ndé? Ɛbɔ́ ɛlú me galɔ́gálɔ́ nnó nlyaá mme yina njyɛ́ mbɛ́ ne Kras. Ɛpwɔ nnó me mbɛ́ mebɛ. 24 Né ɛgbɛ́ ɛwefɔ, ɛlú galɔ́gálɔ́ nnó me mbɛ́ mebɛ́ gétúgé nyú, ɛpwɔ nnó njyɛ mbɛ́ ne Kras. 25 Nkaá wáwálé nnó Ɛsɔwɔ apyɛ nyɛ me nnó mbɛ́ mebɛ gétúgé ɛnyú nnó mpóogé ɛnyú déwɛ́né déjyɛ́gé mbɛ né utɔɔ́ bií ne nnó débɛ́ ne néchɔ́chɔ́ né depɔré Jisɔs. 26 Ula bi me njɔɔ́ge depɔ ɛtiré na úlú nnó mmagé kéré meso ɛta nyú, débɛ́ɛ nyɛ ne gempɔ́ge gétúgé genó ɛyigé Kras Jisɔs apyɛ ɛta wa.
27 Genó géma gélú nnó gepɔgé nyú gélɛ́régé nnó ɛnyú dekaá abya melɔ́mélɔ́ Kras. Ne yɛɛ́ nchwɔ́ ɛwú, yɛɛ́ nchwɔ sé wɔ́, nkɛlege manwúgé lé nnó ɛnyú détɛné cháŋéné, metɔɔ́ ɛma, meko ama, démmyɛ chónchó nnó abya melɔ́mélɔ́ ayi ɛnyú dékwɔlege né depɔré Jisɔs ájyɛ́gé mbɛmbɛ. 28 Nkɛlege ntó manwúgé lé nnó, defɔɔ́ fɔ́ yɛ́ genó, cháchá ɛyigé bɔɔ́ abi ápáa ɛnyú ápyɛ́ɛ ne ɛnyú. Depyɛgémbɔ, ɛwéna ɛ́bɛ́ nyɛ ndɛre gepɔ ɛyi gélɛ́rege nyɛ ɛbwɔ́ nnó Ɛsɔwɔ awane nyɛ ɛbwɔ́, ne apyɛɛ́ nyɛ ɛnyú demyɛ dépwɔ. 29 Me njɔge mbɔ gétúgé nnó, ɛlé ɛnyú ne Ɛsɔwɔ apyɛɛ́ nnó défyɛgé fɔ́ lé metɔɔ́ ɛwuɛwu ne Kras Jisɔs. Apyɛ ntó nnó dégɛ́né ɛfwyale gétú ji. 30 Ne ɛsé ako décho amu démmyɛ ummyɛ bina nkane ɛnyú débɔ́ dégɛ́ne me mmyɛ́ɛ ne nkane déwúu mbɔ nana nnó nlú mmyɛ wyɛ mmyɛ.