2
Áŋkwɔlé Jisɔs áshúlé gemɛge bwɔ́ mme ndɛre gepɔgé Jisɔs gélɛré
Me nkaá cháŋéné nnó ɛnyú délu bɔɔ́ ama ne Kras, ne afyɛ́ɛ ɛnyú ɛshyɛ. Ne gejeé ɛyigé ji abɔɔ́ ne ɛnyú, gépyɛ mmyɛ ɛfyɔ́ɔ ɛnyú mmu. Ne dényɛ deŋmɛ ne atɛ ne Mendoó Ukpea, délu ne matɔɔ́ malɔ́málɔ́ ne atɛ, dégɛ́né atɛ meshwɛ. Ndɛre ɛlúmbɔ, nkpa ɛnyú geka nnó déneré mampyɛ metɔɔ́ ɛgɔ́gé me. Nkɛlege nnó ɛnyú débɛ́ metɔɔ́ ɛma, débɔ́ gejeé ne atɛ, debɛ meko ama, ne défɛ́régé genó géma. Délɛrégé fɔ́ nnó deŋeá gemɛ depwɔ atɛ, ne débwɛgé fɔ́ mmyɛ nnó ɛnyú ne depwɔ amu. Yɛ́mbɔ, sɛ́ge gemɛge nyú nnó dépɔ́ yɛɛ́ ɛké genó, dépɛ́lé atɛ abifɔ nnó aŋeá gemɛ apwɔ ɛnyú. Muú abɔgé genó mampyɛ, apyɛgé fɔ́ ndɛre gépoge lé jimbií, apyɛ ndɛre gépogé ntó bɔɔ́ abifɔ ako. Ne gepɔge nyú ntó gébɛ́ nkane ɛyígé Kras Jisɔs gébɔ́ gelú.
Yɛɛ́ ɛlé Jisɔs alú ɛké Ɛsɔwɔ né mati mako, agbare fɔ amu wyɛ keŋké nnó alu janja ne Ɛsɔwɔ wɔ́. Yɛ́mbɔ, ashulé mmyɛ jií mme alá ɛké maá defwɛ́. Asɛ gepɔgé mekwaá, ábyɛ́ ji alu ɛke mekwaá. Ndɛre alu mekwaá wáwálé, asɛ gemɛ ji nnó apɔ́ yɛɛ́ genó. Awú wyɛ majyɛɛ́ Ɛsɔwɔ kpaá tɛ akame negboné mekpo unɔɔ́ né mfaá gekwa. Gétú ɛyígémbɔ Ɛsɔwɔ abwɛɛ́ ji mfaá, abelé né melu ɛnógé ɛwé ɛpwɔ malu mako. Achyɛ ji mabɔ ami mawya ncha mapwɔ mabɔ mako. 10 Ɛsɔwɔ apyɛmbɔ nnó, bɔɔ́ abi álú né mfaá ne abi álú fa mme ne melɔ áwuú bɔɔ́, áwugé mabɔ Jisɔs, yɛ́ndégébé, átóme mánó mme. 11 Ne yɛ́ndémuú ajɔgé nyɛ aké, Jisɔs Kras alu Anya Ata ayi ápwɔɔ́ amu. Ájɔgé mbɔ, achyɛge mbɔ lé ɛnógé mbaá Ntɛ sé Ɛsɔwɔ.
12 Aŋmɛ ba, wyɛ ndɛre ɛnyú débɔ déwuú mɛ́ majyɛɛ́ ma gébégé me nlú ne ɛnyú, ne ushuú nana ayi me nlá mpɔ́ sé ne ɛnyú, nkɛlege nnó déwúgé majyɛɛ́ ma depwɔ yɛɛ́ ndɛre mbɛmbɛ. Kwɔ́lege wyɛ majyɛ amimbɔ ne matɔɔ́ nyú mako, démmyɛ́gé ne ɛfɔ né metɔɔ́, mampyɛ unó bi ulɛ́rege nnó Ɛsɔwɔ aferege ɛnyú né ɛfwyale gabo. 13 Ɛnyú dekage pyɛ unó bina ne metɔɔ́ ɛma, néndé ɛlé Ɛsɔwɔ jimbɔɔ́ ne achyɛge ɛnyú ɛshyɛ. Ji apyɛɛ́ ɛnyú debɔ́ɔ metɔɔ́ mampyɛ unó bi ji akɛ́lege. Ne alɛrege ɛnyú meti ɛwe dépyɛ́ɛ ubi.
14 Ne yɛ́ndégenó ɛyigé dépyɛ́ɛ, pyɛ́ge géjí, déshulégé atɛ ndo yɛ́ mawáme déwamégé fɔ́ ne atɛ. 15 Dépyɛgé mbɔ débɛ́ɛ matɔɔ́ mmu pópó, muú fɔ ashúlégé fɔ́ ɛnyú ndo nnó dépyɛ gyɛɛ́. Ne ɛnyú baá Ɛsɔwɔ, yɛɛ́ ɛlé délú né mpu bɔɔ́ ube, bɛ́ge ne gepɔ gelɔ́gélɔ́, gégɛ́négé ɛké ambe ágɛ́nege ne utuú né mfaá. 16 Gbárege abya melɔ́mélɔ́ ayi achyɛge bɔɔ́ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́ ne metɔɔ́ ɛma. Depyɛgé mbɔ, bií ɛbi Kras Jisɔs akérege meso fa mme, me ndoó nyɛ ɛbwɔ ɛwɔ́mé nnó mpyɛ utɔɔ́ mbɔ nsá, nlomé gatɛlé mpwɔ.
17 Mbɛ ne metɔɔ́ megɔmegɔ ne nechɔ́chɔ́ ne ɛnyú ako, yɛɛ́ ɛbɛ lé nnó manoó ma magbɛ́lé mme ɛké mmɔɔ́ gepɛ né gepɛ ɛyigé nyú ndɛre dégɛne ɛfwyale gétúgé matɔɔ́ ayi défyɛɛ́ ne Kras. 18 Gétú ɛyigémbɔ, bɛ́ge ntó ne metɔɔ́ megɔmegɔ ne nechɔ́chɔ́ ɛké me.
Pɔl akɛlege mantɔ Timɔti ne Ɛpafrudytɔs né Filipi
19 Mbɔ́ wya umɛɛ́ mantɔ́ Timɔti ɛta nyú mbɔgé Ata Jisɔs achyɛgé ɛshyɛ. Akerégé ɛta wa, agarege me ndɛre ɛnyú délú ɛwumbɔ, metɔɔ́ ntó ɛgɔ́ɔ me. 20 Yɛɛ́ muú yichá ayi ɛnyú ntó délú ji metɔɔ́ ɛké Timɔti apɔ. Ji asomege ntó nnó waá depɔ dékɛne mbɔ chancha né ɛnyú ɛwu, waá dékɛ́né ah? 21 Néndé, bɔɔ́ abifɔ ako apyɛ́ lé unó bi ɛbwɔ́ ákɛ́lege, ápyɛ́ fɔ ndɛre Jisɔs Kras akɛ́lege. 22 Yɛ́mbɔ ɛnyú dékaá mɛ ndɛre Timɔti alɛré nnó ji awya gepɔ gelɔ́gélɔ́. Néndé, ndɛre maá ábɛɛ́ ne ntɛ wuú, wyɛmbɔ ne Timɔti apyɛ́ utɔɔ́ ne me nnó dégárégé abya melɔ́mélɔ́ ajyɛge mbɛ. 23 Gétú ɛyigémbɔ ne ji alu maá ayi nnɛré metɔɔ́ nnó ntɔme achwɔ́ ɛta nyú tɛ́nétɛ́né mbɔgé ngɛgé ndɛre mpa wa ábɛɛ́. 24 Ne nkamé ntó wáwálé nnó Ata apyɛgé, mbɛ́légé fɔ dɔɔ́, nchwɔ́ ngɛ́ ɛnyú.
25 Ngɛ́ nnó ɛlú galɔ́gálɔ́ nnó ntɔ́ kpɛ́ meŋmɛ́ sé Epafrudytus akéré meso ɛta nyú. Ji alu ntó muú ayi ɛse ne ji dépyɛ́ɛ utɔɔ́ choncho ne ammyɛ ntó choncho ne me ɛké muú bee mampyɛ nnó abya melɔ́mélɔ́ ajyɛge mbɛ. Ɛlé ji ntó ne alu muú dentɔɔ́ ayi ɛnyú détɔme nnó achwɔ́ apóo me ne unó bi nkɛ́lege. 26 Nkɛ́lege nnó ji akéré ɛta nyú néndé, ashyage mmyɛ dɔɔ́ mangɛ́ ɛnyú, cháchá gébégé ji akaá nnó ɛnyú déwú nnó ji ameé. 27 Abɔ́ amée wáwálé, ɛla gachyɛɛ́ mbɔ́ agbó. Yɛ́mbɔ Ɛsɔwɔ agɛ́ ji meshwɛ apyɛ ji atóo, agbo wɔ́, ne agɛ́ me meshwɛ ntó nnó ɛkagé ɛfwyale ɛwéchá ɛma ɛcho ne ɛwé menwya mɛ́. 28 Gɛ́ ula ubi me nkɛlege mantɔ́ ji nnó akéré meso wáwá mbɔ, nnó ɛnyú degɛgé ji débɛ ne nechɔ́chɔ́. Ne ɛfwyale wa ɛjámé sé dɔɔ́. 29 Achwɔgé, sɛ́ge ji ne nechɔ́chɔ́. Ji ntó alu meŋmɛ́ nyú né mabo Ata. Ne chyɛge ufɔɔ́ bɔɔ́ bina ɛnógé. 30 Néndé, asɛ fɔ geŋwá jií ɛke genó wɔ́, gétúgé utɔɔ́ Kras. Ɛla gachyɛɛ́ mbɔ́ agbó ndɛre achwɔ́ɔ mampoó me né unó bi ɛnyú délá gɛ́ meti manchwɔ pyɛ wɔ́.