3
Muú afyɛgé metɔɔ́ ne Kras, Ɛsɔwɔ apyɛ ji atɛné cho né mbɛ ushu wuú
Aŋmɛ́ ba, bɛ́gé ne nechɔ́chɔ́ né mabɔ Ata. Me mbɛɛ́ fɔ́ ne gepwa manyuaré nsá depɔ ɛtiré mbɔ ngaré mɛ́ ɛnyú, néndé dépoge nyɛ ɛnyú. Sɛ́gé gébé ne bɔɔ́ abi ápyɛ utɔɔ́ unómé, álú ɛké bɔ mamyɛ, néndé ɛbwɔ́ átome wyɛ ɛshyɛ nnó ásɔ́ unó ande ne ábɛ́ aŋkwɔlé Jisɔs. Ɛsé ne délú bɔɔ́ Ɛsɔwɔ. Wáwálé ɛsé ne asɔɔ́ ɛsé nsɔ́ ayi wáwálé ɛpɔ́fɔ́ ɛbwɔ́, néndé ɛsé denoge ji né ɛshyɛ ɛwé Mendoó Ukpya ɛchyɛgé ɛsé. Ɛsé dewya gempɔ́ge gétúgé genó ɛyigé Kras Jisɔs apyɛ ɛta sé. Ne dépɛ́lé fɔ́ lé unó bi akwaá apyɛ né gepɔge akwaá, ndɛre mansɔ́ nsɔ́. Yɛɛ́ ɛlé me nkage mpyɛ uno ɛbi me mbɔ́ mpyɛ mɛ́ né mekɔ menyammyɛ. Mbɔgé muú afɛrégé nnó abɔɔ́ nsá né unó bi ji apyɛ né gepɔgé akwaá, me nlu menɔ mbɛ. Néndé ábyɛ́gé me, mbɛlé ndɔ ɛnée, ásɔ́ me nsɔ́. Me nlú muú Hibru tágétágé, ntané ntoné Benjamɛn né melɔ Isrɛli. Me mbelé mabɛ́ ukwene antɛ sé cháŋéné néndé me nlu muú ɛkwɔ́ bɔɔ́ Farasi. Ne gétúgé mabɛ́ yimbɔ, me nkpá gechyɛɛ́, mpyɛ ɛchomele bɔɔ́ Jisɔs ágɛ́ ɛfwyale. Ne me mbɔɔ́ mbelé mabɛ́ yimbɔ ako yɛɛ́ ɛma nkwe wɔ́. Gétú ɛyigémbɔ mbɔ́ nlu cho, muú ákágé shulé fɔ me ndo. Yɛ́mbɔ yɛ́ndé unó bi me mbɔ́ mfɛré nnó mpyɛgé mbɔ́ɔ nsá, nsɛ nnó úlú lé únómé, upɔ́ sé me ɛké genó gétúgé genó ɛyigé Kras apyɛ ɛta wá. Genó ɛyi gefɔ́ gélú nnó unó uko ɛbi mbɔ́ nwya, nsɛ ubi uko nnó ɛlé unómé. Nkɛlege lé nnó nkaá Kras Jisɔs, Ata ayi me nnóge. Ji ne apwɔɔ́ amu né geŋwá ya. Né gétú jií me nlyaá unó uko uno, nsɛ ubi ɛké debi nnó nkaá ji cháŋéné ne nno mbɛ metɔɔ́ ɛma ne ji. Nkɛ́légé fɔ́ mantɛné cho né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ né mmu ɛshyɛ wa, mmyɛké mambélégé mabɛ́ sé bɔɔ́ Jus. Me nkɛlege mambɛ́ cho né ushu Ɛsɔwɔ, anenege me meti gétúgé me mfyɛɛ́ metɔɔ́ wa ne Kras. 10 Genó géma ɛyigé me mfyɛɛ́ amɛ wyɛ gélú nnó, me nkaá Kras Jisɔs ne utó Ɛsɔwɔ ɛbi upyɛ ji akwilé né negbó. Nkɛlege ntó nnó ncho amu ne ji ngɛ́né ɛfwyale ndɛre ji agɛné, ngbó ntó nkane ji akamé negbo agboó. 11 Nnó yɛ́ ɛma ɛ́bɛ́ nnó gébégé ngbogé Ɛsɔwɔ apyɛ me nkwilé né negbo.
Pɔl agarege aŋkwɔlé Jisɔs nnó ásɛ gekágé nekɛ jií
12 Ɛpɔ́fɔ́ nnó me mbɔ́ mɛ́ unó bina ne ɛpɔ́fɔ́ ntó nnó me nlu mɛ́ cho né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ. Yɛ́mbɔ me nlu mmyɛ manjyɛ wyɛ mbɛ jyɛ. Nnó mbɔ genó ɛyigé Kras Jisɔs abɔ́ abelé mɛ́ ɛta wa. * 13 Aŋmɛ́ ba, ndoó fɔ́ ɛbwɔ ɛwɔme nnó mgbaré mɛ́ unó bina né amu ya. Genó géma ɛyigé mpyɛ́ɛ gélú nnó, me njígé nte unó bi ukoó mɛ́ né meso, mmyɛ́gé mambɔ́ ɛbi úlú né mbɛ. 14 Me ntome wyɛ ɛshyɛ nnó njyɛ́gé mbɛ né gebá ɛyigé nkwɔnégé wyɛ mbɔ́ɔ nsá né mfaánebuú mbaá ayi Ɛsɔwɔ akuú me nnó jyɛ wyɛ gétúgé genó ɛyigé Kras Jisɔs apyɛ ɛta wa. 15 Ɛsé ako abi défyɛɛ́ matɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ ne débɛ́né né depɔ ɛtií, débɛ́ wyɛ ne gefɔgé ufɛ́ré ɛbimbɔ. Mbɔgé muú awya ɛbií ufɛ́ré chá, Ɛsɔwɔ apyɛ nyɛ ji akaá nnó alu gyɛɛ́. 16 Menɔ genó alu nnó ɛsé dejyɛ wyɛ mbɛ dépyɛ́gé ndɛre Ɛsɔwɔ alɛré mɛ́ ɛsé. 17 Aŋmɛ́ ba, choge ne atɛ désɛ́ gekágé nekɛ na, ne pɛge ntó aŋmɛ́ abi áwyaá gepɔgé gelɔ́gélɔ́ ndɛre ɛsé délɛré, dékwɔ́légé ɛbwɔ. 18 Néndé, mechɔ́ ɛwé me nchwɔ gáre mbɔ ɛnyú, me ngaré mɛ́ ɛnyú ndɔndɔ ne ndɔ ne nana ngarege ɛnyú ne mansé né amɛ nnó gejamégé bɔɔ́ áké álɛ lé aŋkwɔlé Kras. Yɛ́mbɔ, gepɔgé bwɔ́ gélɛ́rege nnó álú bɔɔ́ abi álá kií abya ayi agárege nkane Jisɔs agboó né mfaá gekwa. 19 Ne meso gébé, ágbogé Ɛsɔwɔ afyɛɛ́ ɛbwɔ́ mmu ntoné mewɛ, néndé ásɛ mmwɔ́lé unó unyɛ́ɛ ula Ɛsɔwɔ ayi ɛbwɔ́ anogé. Yɛ́ apyɛɛ́ gabo mmyɛ ɛgbóo sé ɛbwɔ́, ábɛ́ lé ne nepá, ánɛré matɔɔ́ bwɔ́ né unó mme. 20 Yɛ́mbɔ melɔ ɛwesé ɛlú né mfaánebuú. Ɛsé dégilé Ata Jisɔs Kras muú alu Menchyɛ́ geŋwá nnó atané wyɛ achwɔ́ fa mme. 21 Achwɔgé asɛle nyɛ gekpɛ́kpɛ́gé ɛshyɛ ɛwé ji ábwɔ́lege yɛ́ndégenó gela nteé gefwa jií; akwɔré menyammyɛ ɛsé yina ayi alú mbɔntó usɔɔ́, achyɛ ɛsé ayi mekɛ ayi ashwánege ɛké awuú gébégé ji akwilé né negbó.
* 3:12 Ɛlú wáwálé nnó: Unó ande ɛlé mansɔ nsɔ. 3:13 Ɛlú wáwálé nnó: Unó bi Pɔl alyaá meso ɛlé ɛbi 3:5-6.