4
Aŋmɛ́ ba, gétúgé unó uko ɛbi me ngaré mɛ́ ɛnyú, me mbɔ gejeé ne ɛnyú dɔɔ́ ne nshyage mangɛ́ ɛnyú. Ɛnyú depyɛ́ɛ metɔɔ́ ɛgɔ́ɔ me, ne delu nsá utɔɔ́ ɛba. Aŋmɛ́ ba, tɛ́nege yɛ́ ne ɛshyɛ né mabɔ Ata.
Pɔl agaré bɔɔ́ Ɛsɔwɔ abi álú né Filipi ndɛre ábɛɛ́ ne nesɔ né mmu metɔɔ́
Me nkpane Yudya ne Sintiche geká nnó ákwyɛ depɔré bwɔ́ ábɛ́ meko ama né mabɔ Ata Jisɔs Kras. Ne wɔ ntɛ meŋmɛ ayi depyɛ́ɛ utɔɔ́ uluá, ngarege wɔ wáwálé nnó, ɔpoó andée bina ábɛ́ nesɔ ne atɛ. Ɛbwɔ́ apeá ammyɛ ne me nnó dépyɛ́ɛ bɔɔ́ áwuú abya melɔ́mélɔ́ Kras. Chóncho ntó ne Klɛmɛn ne bɔɔ́ abifɔ ábɔ́ ápyɛ́ɛ utɔɔ́ ne me. Ɛsɔwɔ asá mɛ́ mabɔ bwɔ́ né mmu ŋwɛ bɔɔ́ abi ábɔɔ́ nyɛ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́.
Ngarege ɛnyú ako nnó yɛ́ndégébé débɛ́ ne nechɔ́chɔ́, mma ŋmɛre nké bɛ́gé ne néchɔ́chɔ́ néndé ɛnyú délu bɔɔ́ Ata Jisɔs.
Gɔɔ́gé bɔɔ́ ako ágɛ́ nnó ɛnyú delɔme melu. Tɛ́gé nnó ɛla gachyɛɛ́ Ata Jisɔs achwɔ́ɔ. Dékamégé genó gefɔ́ géchyɛɛ́ ɛnyú ɛfwyale né metɔɔ́. Genó géké gékɛlege manchyɛ́ ɛnyú ɛfwyale, nɛ́ge lé mmyɛ défyɛɛ́ géjí né amu Ɛsɔwɔ. Ne yɛ́ndégébé déké dénɛnemmyɛ déjigé fɔ nte mantámégé Ɛsɔwɔ né unó bi ji apyɛɛ́ mɛ ɛta nyú. Dépyɛgé mbɔ, Ɛsɔwɔ achyɛge ɛnyú nesɔ né metɔɔ́. Ne nesɔ ɛnínémbɔ nepwɔ amu, néní nepyɛ nyɛ nnó matɔɔ́ ákwénégé ɛnyú ne débɛɛ́ fɔ́ ne ɛfɔ né yɛ́ndégenó ɛyi géchyɛ́ge ɛnyú ɛfwyale, néndé ɛnyú défyɛɛ́ matɔɔ́ ne Kras Jisɔs.
Aŋmɛ́ ba, gɛ́gé unó bi menkɛlege ɛnyú défyɛ́gé amɛ wyɛ na: Fɛrege uno bi úlú wáwálé ne ɛbi bɔɔ́ ánoge. Ne yɛ́ndégenó ɛyigé Ɛsɔwɔ asɛlé nnó gélú gélɔ́gélɔ́ ne cho, ne ɛyi gabo álá pɔ́ wyɛ. Yɛ́ndé genó ɛyígé bɔɔ́ ábɔɔ́ gejeé ne géjí ne mamfɛrege dɔɔ́ unó bi upyɛ́ɛ muú ábɛɛ́ ne mabɔ malɔ́málɔ́. Wáwálé fyɛ́ge mekpo né unó bina, yɛ́ndégenó ɛyi gélɔmé dɔɔ́ ne yɛ́ndégenó ɛyigé bɔɔ́ áfɛ́ge. Ne pyɛ́ge unó bi me nlɛré ɛnyú ne ɛbi dégií ɛta wa. Pyɛ́ge unó bi déwú me ngaré ne ɛbi dégɛné me mpyɛ́ɛ. Ne dépyɛgé mbɔ, Ɛsɔwɔ muú achyɛgé nesɔ né metɔɔ́, abɛɛ́ nyɛ ne ɛnyú.
Pɔl atame bɔɔ́ Jisɔs abi álú né Filípí né ɛchyɛ ɛwé achyɛɛ́ ji
10 Metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me dɔɔ́, ne ntamege Ata nnó yɛɛ́ ɛlé ɛbɛlé mɛ́ dɔɔ́, ɛnyú déma tée me né ɛchyɛ ɛwé ɛnyú détɔmé me. Yɛ́ ɛlé njɔɔ́ mbɔ nkaá nnó ɛnyú détée wyɛ me, ne ɛlú lé nnó dégɛ́ fɔ́ meti mampoó me wɔ́. 11 Njɔ́ge mbɔ, ɛpɔ́fɔ́ nnó me nlu gekpo ne nkɔɔ́ fɔ́ ŋka. Ɛlú lé nnó yɛɛ́ nwya genó yɛɛ́ mpó ne géjí mbeá mɛ́ manjwɔlé cháŋéné. 12 Nkaá ndɛre mbɛɛ́ gébégé mbɛgé amuamu ne nkaá ntó ndɛre mbɛ́ɛ gébégé mbɛgé ne unó gejamé. Mbeá ndɛre njwɔ́lege cháŋéné yɛ́ndégébé, yɛ́ nyɛ́ mgbeǵe yɛ́ nlu lé mesa, yɛɛ́ wya unó dɔɔ́ yɛɛ́ mpɔ́ ne ubí. 13 Me nkage ntɛ́ne yɛ́ndégébé mampyɛ yɛ́ndé geno né ɛshyɛ ɛwé Kras achyɛgé me.
14 Yɛ́mbɔ ɛlɔ́ ndɛre ɛnyú déchómé amu dépoógé me né ɛfwyale wa. 15 Ne ɛnyú bɔɔ́ Kras né Filipi, dékaá mɛ́ nnó ɛlé wyɛ ɛnyú ne déchyɛɛ́ me unó ɛbí me nkɛ́légé gébégé débɔɔ́ mbɛ déwuú abya melɔ́mélɔ́. Tɛ gégébé me nlyaá ɛnyú né gebagé mewaá Masedonia, yɛɛ́ bɔɔ́ Jisɔs abi chá abi ápoó me ápɔ ɛkosé wyɛ ɛnyú. 16 Néndé yɛɛ́ gébégé mbɔ́ nlú né Tɛssalonika wyɛ né gebagé mewaá Masadonia, mbɔ́ mpɔ́ ne genó, ɛnyú dépoó me ndɔndɔ ne ndɔ. 17 Me njɔ́ge mbɔ, ɛpɔ́fɔ́ nnó nkɛ́lege ɛchyɛ́ ɛwé chá, nkɛlege lé nnó galɔ́gálɔ́ ayi ɛnyú dépyɛ agbɛɛ́ ne ayi ɛnyú dépyɛɛ́ mɛ nnó Ɛsɔwɔ akaá. 18 Nkɛlege mampyɛ ɛnyú dékaá nnó unó ɛbí détɔmé Ɛpafrudytus nnó achwɔ́ achyɛ me, me ngɛ́. Ne újá kpaá upwɔ ndɛre membɔ nkɛ́lege. Unó bimbɔ úlú me ɛké ɛchyɛ Ɛsɔwɔ ɛwé ɛnómé gebɛ́ gelɔ́gélɔ́. Ulu ntó ɛké gepɛgé Ɛsɔwɔ ɛyigé ásɔgé né mewɛ achyɛgé ji metɔɔ́ ɛgɔ́ɔ ji. 19 Ne Ɛsɔwɔ muú me nóge awya gefwa ɛyi gepwɔ́ amu. Ne gétúgé genó ɛyigé Kras Jisɔs apyɛ ɛta ɛnyú, Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ ɛnyú unó uko ɛbí dékɛ́lege. 20 Déchyɛ́gé ɛnógé mbaá Ntɛ sé Ɛsɔwɔ muú alú mfaánebuú tɛ kwyakwya. Amɛn.
Kwyakwya matame ami Pɔl ne bɔɔ́ abi álú ne ji átamé bɔɔ́ Ɛsɔwɔ né Filípí
21 Támege bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ako ɛwú gétúgé álú bɔɔ́ Kras Jisɔs. Aŋmɛ́ abi álu fa ne me álɔɔ́ ɛnyú matame. 22 Bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ako abi álú ntó wé álɔ́ɔ ɛnyú matame. Cháchá abi álu né dachi Sɛsa mfwa Rom alɔɔ́ ɛnyú matame. 23 Nnɛnemmyɛ nnó Ata Jisɔs Kras alɛ́ré ɛnyú ako galɔ́gálɔ́. Amɛn.