11
Áídí’ Jesus bitsiłke’yu biłgo Jerúsalem k’ad yaa hikáh, Béthphage ła’íí Béthany golzeezhį’, dził Olives holzéhi si’ąągee, áídí’ bitsiłke’yu naki oyił’a’, Gáyiłṉiigo, Ti’i, nohwádįhyú gotahyú doh’aash: dáha’ah’aashgee túlgayé zhaazhé dahastł’ǫǫgo baa noh’aash, doo hwahá hadíń yiká’ dahndaahi da; áí k’e’oh’adgo kú nánohłǫǫs. Dahadíń, Nt’é bighą k’e’oh’ad? nohwiłṉiiyúgo, gábiłdohṉiih, NohwiNant’a’ hát’į́į́go áhiit’įį; áík’ehgo dagoshch’į’ nohwaa gode’aahgo nádohłǫǫs. Áík’ehgo o’áázh, ákú túlgayé zhaazhé kįh bitah na’iztínhíí bahyú ch’íná’itį́hgee dahastł’ǫǫgo yaa n’áázh, áídí’ k’eda’yi’ad. Áígee ła’ nadaaziiníí gádaabiłṉii, Nt’é bighą túlgayé k’e’oh’ad? Jesus áṉííhíí bee ágádaabiłṉii; áík’ehgo onádaist’e’. Áídí’ túlgayéhíí Jesus yaa daizlǫǫzgo bidiyágéhíí biká’ dahdaihezṉildá’ Jesus túlgayéhíí yiká’ dahnezdaa. Nṉee łą́ą́go bidiyágé intínyú yídaagosteel lę́k’e; ła’ihíí ch’il palm bits’ádaaz’aahíí nadaayihilgeeshgo intínyú yídaagosteel. Nṉee bádįh náłseełíí ła’íí biké’dí’ náłseełíí daadilwoshgo gádaaṉii, Hosánna: NohweBik’ehń bizhi’ yee higaałíí ba’ihégosini at’éé: 10 David, bits’ą́’dí’ hadaałinelt’ąąhíí, nant’aa n’íí k’ehgo nohweBik’ehń bizhi’ bee kú ngowáhíí ba’ihégosį: da’tiséyú goz’ąądí’, Hosánna. 11 Áídí’ Jesus Jerúsalemyú ńyáágo da’ch’okąąh goz’ąą yuṉe’ oyáá: ákú dawahá daineł’į́į́dá iłk’dá’, o’i’ą́ą́go Béthanyú nakits’ádahíí biłgo onákai.
12 Iskąą hik’e Béthanydí’ nákaahdá’ Jesus shiṉá’ silįį; 13 Dańzaadí’ ch’il fig bit’ąą golį́į́go o’áágo yiłtsąągo yaa nyáá, nt’éhéta baa dahsné’ nolį nzįgo: áídá’ yaa nyáádá’ doo nt’é baa dahsné’ da ląą, bit’ąą zhą́, figs doo hwahá daant’ąą dagee goldohíí bighą. 14 Áík’ehgo Jesus gábiłṉii, Kodí’ godezt’i’go doo hadíń nits’ą́’dí’ nest’ą’ náyódą́ą́ át’éé da. Áṉííhíí bitsiłke’yu daidezts’ąą.
15 Áídí’ Jerúsalemyú hikai: áígee da’ch’okąąh goz’ąą yuṉe’ Jesus ha’ayáágo, baa nada’iṉiihi ła’íí nada’iłṉiihi ch’íinihiyood nkegonyaa, ła’íí zhaali yiká’ iłkáh ch’ínádaiṉiiłíí naz’aaníí nanyihesgo’; hawúcho baa nadaahiṉiihíí biká’ dah’sdáhá ałdó’ nanyihesgo’; 16 Áídí’ doo hadíń nt’éhéta da’ch’okąąh goz’aaníí iłṉí’yú ch’ínáyiné’ dago ngon’ą́ą́. 17 Áídí’ bił ch’ídaago’aahgo Jesus gádaabiłṉii, Ya’ díínko doo bek’e’eshchįį da née? Shikįhíí nṉee iłtah at’éégo hadaazt’i’íí dawa kįh biyi’ da’ch’okąąhíí holzeego hojíí doleeł, áídá’ nohwihíí daan’įįhíí bigową ádaagosolaa ląą. 18 Begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi hik’e okąąh yebik’ehi itisyú nadaandeehi díí ya’ikodaanzįįdá’ hagot’éégo daabiziłheehíí ch’éh yaa natsídaakees: áídá’ bee yił ch’ígó’aahíí nṉee dawa bił díyadaagot’eehíí bighą yédaaldzid lę́k’e. 19 Áídí’ o’i’ą́ą́yú kįh gozṉildí’ onádzaa.
20 T’ahbįyú ch’il fig o’áhi n’íí naach’okahgo bikeghadí’ náhesgągo daayiłtsąą lę́k’e. 21 Jesus áṉíí n’íí Peter yénálṉiihgo gáyiłṉii, NohweBik’ehń, isąą, ch’il fig doo nant’ą́ą́ át’éé da biłnṉii n’íí náhesgą ląą. 22 Jesus gádaabiłṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań baa daahohłíígo daahohdląą. 23 Da’aṉii gádaanohwiłdishṉii, Dahadíń díí dził bich’į́’ hadziigo, Yúwehégo dihi’ṉáhgo túnteel biyi’ oni’dolné’, yiłṉiiyúgo, ła’íí bijíí biyi’dí’ doo bił nagoki dago, áídá’ áṉííhíí begolṉe’ yodląąyúgo, da’áṉííhíí k’ehgo bá ádolṉííł. 24 Áí bighą gádaanohwiłdishṉii, Dant’éhéta da’ohkąąhgo daahohkeedíí nohwaa do’né’go daahohdląą, áík’ehgo nohwaa hi’né’hi at’éé. 25 Ła’íí dahayú nasozįįgo da’ohkąąhgee dahadíń nohwil dahgoz’ąą lę́k’eyúgo baa nágodenoh’aah; áík’ehgo nohwiTaa yaaká’yú dahsdaahíí doo bik’ehyú ádaanoht’ee dahíí nohwaa nágode’aah ałdó’. 26 Áídá’ doo baa nádaagodeso’ąą da lę́k’eyúgo, nohwiTaa yaaká’yú dahsdaahíí ałdó’ doo bik’ehyú ádaanoht’ee dahíí doo nohwaa nágode’aahi at’éé da.
27 Áídí’ Jerúsalemyú naanákai: áígee da’ch’okąąh goz’ąą yuṉe’ Jesus anádaałgo okąąh yebik’ehi itisyú nadaandeehi, begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi ła’íí Jews yánazíni baa hikaigo, 28 Gádaabiłṉii, Hadíń bik’ehgo ánánt’įįł? Hadíń naa godin’ą́ą́go ánt’įįh? 29 Jesus gádaabiłṉii, Shíí ałdó’ dała’ándi nanohwídishkid, shił nadaagołṉi’yúgo, shíí ałdó’ hadíń bik’ehgo ánásht’į́į́łíí nohwił nagoshṉi’ doleeł. 30 Ya’ John baptize ádaagole’íí yaaká’ dí’go née, dagohíí nṉee bits’ą́’dí’go née? Shił nadaagołṉi’. 31 Łił yádaałti’go gádaałiłdi’ṉii, Yaaká’dí’go daan’ṉiihyúgo, gánohwiłṉiih, Áídá’ nt’é bighą doo daahohdląą da láń? 32 Áídá’, Nṉee bits’ą́’dí’go daan’ṉiihyúgo nṉee bédaahildzid, nṉee dawa John da’aṉii Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú na’iziidi nlįį n’íígo yídaagołsįhíí bighą. 33 Áík’ehgo Jesus gádaayiłṉii, Néé doo baa nadaagohiilṉi’da. Jesus gánábiłdo’ṉiid, Shíí ałdó’ hadíńbik’ehgo ánásht’įįłíí doo nohwił nagoshṉi’ da.