12
Jesus iłch’ígót’aahgo na’goṉi’íí bee bich’į’ yádaałti’ nkegonyaa. Ła’ nṉee dahts’aa k’eidnláádá’ yiṉaayú ná’nezṉil, dahts’aa hahigęęs doleełgee yá ogogéed, biká’dí’ idést’iiníí ágólaa, ła’íí bá yiṉádaadéz’íni yá ch’ígohet’ąądá’ ńzaadyú ni’ goz’ąąyú óyáá. Da’nest’ąągee ngonyáágo bána’iziidi bidahts’aa bá yiṉádaadéz’íni yich’į’ oyił’a’, binest’ą’ ła’ bá náyíné’go. Áídá’ bił ndaazdeelgo nyída’eshtłizhdá’ dádílkǫǫhgo onádais’a’. Áídí’ bána’iziidíí ła’ihi onaayíł’a’; áń bitsits’in yiṉída’desṉih, ła’íí nchǫ’go ánádaabił’įįdá’ áń ałdó’ onádais’a’. Áídí’ ła’ onaayíł’a’; áń daizes‐hį́į́; áídí’ da’áík’ehgo łą́ą́go odaihes’a’, ła’ nyída’eshtłizh, ła’ihíí nadaistseed. Áídá’ dała’á ná’godzii lę́k’e, biye’ bił nzhóni, áń da’iké’yú oyił’a’, Shiye’ daidnłsį doleeł, ṉiigo. Áídá’ bidahts’aa yiṉádaadéz’íni gádaałiłdi’ṉii, Díí dahts’aa hentííníí bíyéé doleełíí át’éé, yushdé’, daazoldee, áík’ehgo bíyéé doleeł n’íí daanohwíyéé doleeł. Áík’ehgo yił ndaazdeelgo daizes‐hį́į́dá’ dahts’aa hentį́į́dí’ ch’ídaist’e’. Áídá’ dahts’aa hentííníí bíyééhíí hago ádaabile’shą’? Áń nádáhgo dahts’aa bá yiṉádaadéz’į́į́ n’íí naiłtseedá’ dahts’aa hentííníí ła’ihi yá ch’ínágohet’aah. 10 Díínko Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ bek’e’ eshchiiníí doo hwahá daahohshiih da née: Tséé kįh ádaagole’íí yó’odaisṉe’i n’íí, hagon’áágee dantsé si’aaníí silįį; 11 Díí nohweBik’ehń bik’ehgo ánágot’įįł, áí daanéel’įįgo nohwił díyadaagot’ee, ṉiihíí daahohshíí née? 12 Áídí’ Jesus ha’ádaiłt’e’ hádaat’įį ndi nṉee łáni yédaaldzid, iłch’ígót’aahgo na’goṉi’íí bíí ádaabiłṉiigo yídaagołsį lę́k’ehíí bighą; áík’ehgo bits’ą́’ okai.
13 Áídí’ ła’ Phárisees daanlíni, ła’ Hérod yił daagot’íni biłgo Jesus bich’į’ odaach’is’a’, yałti’gee daabihiljizh, daabich’o’ṉíígo. 14 Áí baa hikaigo gádaabiłṉii, Iłch’ígó’aahíí, da’aṉii ánṉiigo, nṉee doo béníldzid dago yáńłti’go bídaagonlzį; nṉee doo ła’ itisgo síńłtįį da, áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’zhiṉéégo goz’aaníí da’aṉiigo baa iłch’ígóń’aah. Ya’ Caesar bich’į’ tax nadaach’iṉiiłgo begoz’ąą née? Née dah née? 15 Bich’į’ nadaahii’ṉiił née, née doo bich’į’ nadaahii’ṉiił da née? Áídá’ daazhógo ádaaṉiigo Jesus yígółsįgo gádaabiłṉii, Nt’é bighą yashti’íí bee daashołjizhgo ádaashiłdohṉii? Zhaali ła’, penny holzéhi, shaa noh’aahgo nesh’į́į́. 16 Áík’ehgo ła’ baa daiz’ąą. Jesus gádaabiłṉii, Hadíń be’ilzaa, hadíń bizhi’ biká’ dahgoz’ąą? Caesar bíyéhi ląą, daabiłṉii. 17 Áík’ehgo Jesus gádaabiłṉii, Caesar bíyééhíí Caesar baa daanohṉiił, áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań bíyééhíí Bik’ehgo’ihi’ṉań baa daanohṉiił. Áígee nṉeehíí bił díyadaagot’ee lę́k’e.
18 Áídí’ ła’ Sádducees daanlíni, nanezna’ n’íí doo naadikáh da daaṉihi, Jesus yaa hikaigo nayídaadiłkidgo gádaaṉii, 19 Iłch’ígó’aahíí, Moses gáṉíígo nohwá k’e’eshchįį lę́k’e. Ła’ nṉee bik’isn bi’aa yits’ą́’ daztsąąyúgo, bichągháshé doo ła’ dayúgo, nṉeehíí bik’isn n’íí bi’aa yił nnádo’ṉeełgo bik’isn n’íí chągháshé bá ágodolṉiił, ṉiigo. 20 Łah nṉee iłk’isn gosts’idi daanlįį lę́k’e, áí dantséhíí nṉáágo bichągháshé doo ła’ dago daztsąą. 21 Bik’isn nakigeehíí yił nnaná’ṉáágo dananástsą́ą́, bichągháshé doo ła’ dago; taagigeehíí da’ágánánádzaa. 22 Iłk’isyú gosts’idíí dawa nanezna’, bichągháshé doo ła’ dago. Dá’iké’yú isdzánhíí ałdó’ daztsąą. 23 Áík’ehgo nanezna’dí’ naach’idikáhgee hadíí bi’aa doleeł? Iłk’isyú gosts’idihíí dawa yił nadaazṉaadá’. 24 Jesus gádaabiłṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ bek’e’eshchiiníí dagohíí Bik’ehgo’ihi’ṉań binawodíí doo bídaagonołsį dahíí bighą da’ołsiih shį ya’? 25 Naach’idikáhgee doo nnádaach’iłse’ da, doo ndaagoch’ihiṉiiłgo nnádaach’iłse’ da; áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań binal’a’á yaaká’yú daagolííníí k’ehgo daagoch’ilį́į́. 26 Áídá’ ya’ Moses binaltsoos biyi’dí’ áṉííhíí k’ehgo nanezna’íí naadikáhíí doo hwahá baa daahohshiih da née? Ch’il biyi’dí’ Bik’ehgo’ihi’ṉań Moses gáyiłṉii, Shíí Abraham yokąąhíí nshłįį, Isaac, Jacob ałdó’ yokąąhíí nshłįį. 27 Bik’ehgo’ihi’ṉań doo nanezna’íí yokąąhń nlįį da, daahiṉaahíí zhą́: áígee nohwíí dázhǫ́ da’ołsiih.
28 Begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi dała’á nṉeehíí Jesus yił łahadaadit’áhgo yidezts’ąądá’ Jesus goyą́ą́go t’ąązhį’ yich’į’ hadziigo yígołsįįdá’ nayídiłkid gáṉíígo, Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’aaníí hadíí itisgo at’éé? 29 Jesus gábiłṉii, Dantsé begoz’aaníí díínko, Israel hat’i’íí daanohłíni, ídaayesółts’ąą; Bik’ehgo’ihi’ṉań nohweBik’ehń Nant’án dała’á nlįį; 30 Bik’ehgo’ihi’ṉań neBik’ehń nijíí dawa bee nił nzhǫǫ le’, niyi’siziiníí dawa bee, ninatsekeesíí ła’íí ninawodíí dawa bee; áí dantségee begoz’aaníí át’éé. 31 Nakigeehíí ágánánát’éé, Nit’ahdí’ gólííníí nił nzhǫǫ le’, dáni ídił njǫ́ǫ́híí k’ehgo. Díí begoz’aaníí bitisgo at’ééhíí doo ła’ da. 32 K’e’iłchiihíí gábiłṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań dała’á nlįį, nṉiihíí da’aṉii ánṉii, Iłch’ígó’aahíí, ba’ashhahíí doo ła’ da, dabíí zhą́: 33 Áń kojíí dawa bee koł nzhǫǫgo, konatsekeesíí dawa bee, koyi’siziiníí ła’íí konawodíí dawa bee, ła’íí kot’ahdí’ gólííníí koł nzhǫǫgo, dakó ídił ch’ijǫ́ǫ́híí k’ehgo, áí okąąhgo Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’ nch’ihiṉiiłíí dawa didlidíí, ła’íí natseedíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’ nch’ihiṉiiłíí dawa bitisgo at’éé. 34 K’e’iłchiihíí góyą́ą́go hadziigo Jesus yígołsįįdá’ gábiłṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee daanliiníí k’azhą́ itah nleeh ląą. Áí bikédí’go nṉee daaste’go doo hadíń nabínáńłkid da.
35 Jesus da’ch’okąąh goz’ąą yuṉe’ iłch’ígó’aahgo gáṉíí, Hagot’éégoshą’ begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi Christ David biye’ nlįį, daaṉii? 36 David dabíí Holy Spirit yábiyiłti’go gáṉíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań sheBik’ehń gáyiłnṉiid, Shigan dihe’nazhiṉéégo síńdaa, ni’ina’ ni’isna’ ashłe’go nikełtł’ááhyú niṉílzhį’. 37 David dabíí sheBik’ehń biłṉiigo bozhíí; hagot’éégoshą’ biye’ nlįį áídá’? Áígee nṉee łą́ą́go bił daagozhǫ́ǫ́go daidezts’ąą lę́k’e.
38 Jesus iłch’ígó’aahgee gáṉíí, Begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi baa daagonohsąą, áí bidiyágé daanṉeezihi daagolį́į́go nakaigo, ła’íí na’hiṉiih nadaagoz’ąąyú bich’į’ ádaach’iṉiigo bił daanzhǫǫ, 39 Jews ha’ánáłséh nagozṉil yuṉe’ nṉee yánazíni dahnádinbįhyú itah dahnanáztąągo, ła’íí da’idąągee nṉee ízisgo ádaat’eehíí dahnádinbįhyú itah dahnaháztąągo ałdó’ bił daanzhǫǫ: 40 Áí isdzáné itsaa daanlíni bigową́ yits’ą́’ nádaagohi’aa, ła’íí daazhógo ádaaṉiigo ńzaad gont’i’go da’okąąh: áí itisgo biniigonłt’éégo bándaagodot’aał.
41 Jesus zhaali biyi’ ohilkaadíí bit’ahgee dahnezdaa, nṉee áí biyi’ yuyaa bizhaali odaayihiłkaadgo yineł’į́į́go: nṉee łą́ą́go hádaałdzilíí bizhaali doo ałch’ídé odaayihiłkaad da lę́k’e. 42 Áídá’ isdzán itsaa nlíni tét’iyéhi ákú ńyáágo zhaali naki doo ílínihi da oyiłkaad, áí nakigo zhaaliłché’é ílį́į́. 43 Áík’ehgo Jesus bitsiłke’yu yiká ánṉiidgo gádaayiłṉii, Da’aṉii gádaanohwiłdishṉii, Áí itsaa tét’iyéhíí nṉee dawa zhaali odaiheskaadíí bitisgo zhaali oyiłkáad: 44 Nṉee hádaałdzilíí bizhaali dáłahzhį́’ zhą́ odaiheskaad, áídá’ bííhíí tét’iyé ndi bizhaali da’áí zhą́ yee golíni n’íí oyiłkáad.