13
Áídí’ Jesus da’ch’okąąh goz’ąądí’ ch’ínyáágo, bitsiłke’yu dała’á gábiłṉii, Iłch’ígo’aahíí, díń’įį, tséé ntso ląą nłt’éhi, ła’íí kįh ntso ląą gonłt’éhi gozṉil! Jesus gábiłṉii, Ya’ díí kįh ízisgo ádaagoszaahíí hí’į́į́ née? Díí tséé iłká’ dahnagozṉilíí doo ła’ iłká’ dahnast’ą́ą́ da doleeł, dawa nanehiłkaad doleeł. Áídí’ da’ch’okąąh goz’aaníí hanaayú dził Olives holzéhi biká’yú Jesus dahsdaago, Peter, James, John hik’e Andrew biłgo zhą́ nabídaadiłkid, gádaaṉiigo, Nohwił nagolṉí’, da’os’ah ágoṉéhi? Dawa be’ágoṉe’go hant’é bee bígózį doleeł? Jesus gádaabiłṉii godeyaa, Ídaa daagonohdząą, nṉee ła’ ch’a’onohołt’e’ hela’: Nṉee łą́ą́go shizhi’ yee daahikáh doleeł, Shíí Christ nshłįį, daaṉiigo; áí nṉee łą́ą́go ch’a’odaayiłkaad doleel. Nagonłkaadíí ba’ikodaanohsį, ła’íí nagonłkaadíí baa ch’iṉiigo daadohts’agdá’, doo nohwijíí natsídaahiltǫ’ da le’; áí dawa begolṉe’hi at’éé ndihíí t’ah doo hwahá nnágodáh da. Nṉee iłtah at’éégo hadaazt’i’íí iłch’į’ nanágonłkaad doleeł, ła’íí nṉee dala’á binant’a’ daagolínihíí ałdó’ iłch’į’ nanágonłkaad doleeł: da’adzaayú ni’ nagohi’naa doleeł; shiṉá’ góyééhíí benagowaa doo, ła’íí nyé’i daats’idits’ag doleeł: áí koniidaagonłt’ééhíí begodigháh doleeł.
Áídá’ ídaa daagonohdząą: yánádaaltihíí yaa nádaanohwide’aah doleeł; Jews ha’anáłséh nagozṉil yuṉe’hanohwínáda’iłtsas doleeł; ła’íí nant’ánchań hik’e ízisgo nant’án daanliiníí daabiṉááł shaa yádaałti’go biyahzhį’ nadaasozįį doo. 10 Yati’ baa gozhóni nṉee iłtah at’éégo hadaazt’i’íí dawa ntsé bił na’goṉi’ ndi at’éé. 11 Nohwaa yá’iti’yú bił desohkaigo yánádaaltihíí yaa daanohwidez’ąąyúgo, doo hwahá hadaahdziih dadá’ nt’éshą’ dishṉiih doo daanohsį da, ła’íí doo nohwiini’ łą́ą́ da le’: áídá’ daazhógo nohwaa hi’né’íí baa hadaahdziih, da’áí bik’ehenkéézgee: doo dánohwíí yádaałti’ da, Holy Spirit nohwiláhyú yałti’ doleeł. 12 Nṉee ła’ bik’isn zideeyú nyiiłtéeh doleeł, ła’íí nṉee ła’ biye’ ágáyidoliił; chągháshé bitaa, bą́ą́ biłgo yich’į’ nanáda’idziidgo, ádaaṉiigo nabi’ditseed doleeł. 13 Shizhi’ bee daanohwich’ozhííhíí bighą nṉee dawa bił daanohchǫ’ doleeł; áídá’ dahadíń dángont’i’zhį’ dahildǫhíí hasdábi’dolteeł.
14 Áík’ehgo gołchǫǫhgo o’ṉí’ihíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú na’iziidi Daniel holzéhi yaa yałti’ n’íí, doo bágoz’ąą dagee sizįįgo daah’įįdá’, (dahadíń áí yózhííhíí bił ígózį le’,) hadíí Judéa golzeeyú daagolííníí dził naz’aaníí yich’į’ okeeh doo. 15 Dahadíń bikįh biká’yú dahsdaahíí gódah ch’ínádáhgo bikįh yuṉe’ ha’awáh hela’, nt’éhéta náidiiné’go. 16 Ła’íí dahadíń k’edolzaahíí yiyi’ na’iziidíí t’ąązhį’ bidiyágé yaa nánódáh hela’. 17 Áígee goldohíí daaltsaaníí ła’íí isdzáné mé’ daabiłbe’íí bá góyéé doleeł! 18 Haihíí biyi’ ágóṉéh hela’, daadohṉiigo da’ohkąąh. 19 Áígee goldohíí Bik’ehgo’ihi’ṉań dawahá áyíílaadí’ godezt’i’go díí jįįzhį’ goyéégo nagowaahíí áí ga’at’éhi doo hwahá be’ágoṉe’ da, áí doo be’ágánágo’ṉéh át’éé da. 20 Áígee goldohíí nohweBik’ehń doo dé’igodégo áyíílaa dayúgo, nṉee doo ła’ hasdáwáh át’éé da: áídá’ nṉee bitahasdlaahíí, dabíí yitahezlaahíí bighą áígee goldohíí dé’igodégo áyíílaa. 21 Áígee nṉee ła’, Daadeh’į́į́, Christ kú naghaa; dagohíí, Daadeh’į́į́, nlahyú naghaa, nohwiłṉiiyúgo, doo daahohdląą da: 22 Christ ádaadil’iiníí ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú nada’iziidi ádaadil’iiníí hahikáh doleeł, áí godiyįhgo be’igóziníí ch’i’ṉah ádaile’, ła’íí ízisgo áńda’ol’įįh doleeł, yídaanel’ąąyúgo áí bee nṉee bitahasdlaahíí ndi ch’a’odaiłkaad doleeł. 23 Áík’ehgo ídaa daagonohdząą: ídaayesółts’ąą, iłk’idá’ dabíntsé dawa baa nohwił nagosisṉi’.
24 Áí benagowaadá’, goyéégo nagoyaahíí bikédí’go ya’áí diłhił doleeł, tł’égona’áíhíí doo bee got’įį da doleeł, 25 Ts’iłsǫǫsé yáádí’ nanihidéh doleeł, ła’íí yáázhį’go inawodíí nagohi’naa doleeł. 26 Áígee shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, shinawodíí bee, ła’íí dázhǫ́ shits’ą́’idindláádgo yaak’os biyi’dí’ náshdaałgo daashidołtseeł. 27 Áídá’ shinadaal’a’á yaaká’dí’ ohish’aa doleeł, bitahelááhíí dį́į́dí’, ni’gosdzáń nel’ąądí’ yáá nel’ąązhį’ íł íła’ádaile’. 28 Ch’il fig holzéhi bits’ą́’dí’ nohwił ch’igót’aah; bits’ádaaz’aahíí dit’ódé daaleehdí’ bit’ąą daagoleehyúgo k’ad shį́į́ nágodleehgo bídaagonołsį: 29 Da’áík’ehgo áí be’ádaagoṉe’íí goldohgo daah’įįdá’, k’ad náshdaałzhį’ ałhánégo godziihgo bídaagonołsį́: 30 Da’aṉii gánohwiłdishṉii, díí daałinolt’įįłíí doo nohwee ch’ígoṉáh da, díí ádaanohwiłdéṉiidíí dawa begolzaago zhą́. 31 Yáá hik’e ni’gosdzáń biłgo bech’ígoṉáh doleeł; áídá’ shiyati’íí doo bech’ígowáh da doleeł.
32 Hadíí bijįį shįhíí dagohíí da’kwíí bik’ehenkéézgo shįhíí ágoṉe’íí nṉee doo la’ yígólsį da, Bik’ehgo’ihi’ṉań binal’a’á yaaká’yú daagolííníí ła’íí biYe’ ndi doo yídaagołsį da, shiTaa zhą́ yígółsį. 33 Da’os’ah begoṉáh shįhíí doo bídaagonołsį dahíí bighą ídaa daagonohdząą, biká nádaadeht’į́į́h, ła’íí da’ohkąąh. 34 Shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, nṉee ła’ bigową yits’ą́ dahiyaago łahyú óyááhíí k’ehgo ánsht’ee; áń bánada’iziidíí bíyéé gólííníí yebik’ehgo áyíílaa, dała’á daantį́į́gee binasdziid golį́į́go; ła’íí dáádítį́h yaasidaahíí nádét’įįhgo yángon’ ą́ą́. 35 Áik’ehgo nádaadeht’įįh: bikįh golííníí da’os’ah nadáh doleełíí doo bídaagonołsį da, o’i’ą́ą́go shį, tł’é’ís ahgo, tazhik’áné ádaaṉiigo, dagohíí t’ahbį shį nadáh doleeł: 36 Doo nádaadeht’į́įh dayúgo dahį́ko nádaałgo da’ołhoshgo nohwiká niigháh. 37 Ádaanohwiłdishṉiihíí da’áí nṉee dawa ádaabiłdishṉii, Nádaadeht’į́į́h.