13
Nṉee dała’á daantį́į́gee nadaant’aahíí bikísk’eh ádaat’ee le’. Bik’ehgo’ihi’ṉań nadaant’aahíí dawa yebik’eh: nadaant’aahíí binawodíí Bik’ehgo’ihi’ṉań yengon’ą́ą́. Áí bighą hadíń nadaant’aahíí yits’ą́’zhį’ at’ééhíí Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’ánihíí doo yikísk’eh at’éé da: áí ídándaagot’a’hi at’éé. Nṉee nłt’éégo ánádaat’įįłíí nadaant’aahíí doo yédaaldzid da, nchǫ’go ánádaat’įįłíí zhą́ nadaant’aahíí yédaaldzid. Ya’ nant’án doo béńldzid hánt’įį da née? Nłt’éégo ánánt’įįł, áík’ehgo nzhǫǫgo naa yałti’ doleeł. Ninant’a’ ná nłt’éé doleełhíí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań yá na’iziid. Nchǫ’go ánánt’įįłyúgo béńldzid; doo da’ílį́į́zhį’ bésh be’idiltłishé dahyotįįł da: áń Bik’ehgo’ihi’ṉań yána’iziidgo nṉee doo bik’ehyú ánát’įįł dahíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bihashke’ yik’izhį’ áile’. Áí bighą nadaant’aahíí bikísk’eh ádaanoht’ee le’, Bik’ehgo’ihi’ṉań bihashke’ doo bits’ą́’zhį’ ánádaaht’įįłhíí zhą́ bighą da, áídá’ nłt’éégo ánádaaht’įįłgo ídídaagonołzįhíí bighą ałdó’. Da’áí bighą tax nadaahohṉiił: tax bich’į’ nadaahi’ṉiiłíí Bik’ehgo’ihi’ṉań yánada’iziidíí daanlįįgo áí nayik’ída’iziid. Áí bighą bich’į’ nada’ohṉiił le’at’ééhíí dawa bich’į’ nada’ohṉiił: tribute bich’į’ nadaahohṉiił le’at’ééhíí tribute bich’į’ nadaahohṉiił; tax bich’į’ nadaahohṉiił le’at’ééhíí tax bich’į’ nadaahohṉiił; hadíí bédaałdzid le’at’ééhíí bédaałdzid; hadíí daadiniłsį le’at’ééhíí daadinołsį. Nṉee doo ła’ naa hayił’áa da le’, ił’ijóóníí zhą́ łaa hadaasoł’aa le’: hadíń ła’ bił nzhǫǫhíí Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’aaníí yikísk’eh at’éé. Begoz’aaníí gáṉíí, Doo nant’į’ nach’ighaa da, Doo nach’iłtsee da, Doo ich’in’įįh da, Doo łé’ch’iłchoo da, Doo dawahá ídáhách’it’įį da; áí begoz’aaníí ła’ ałdó’ dawa łínáhi’ṉilgo díínko begoz’ąą, Nit’ahdí’ gólííníí nił nzhǫǫ le’, dáni ídił njǫǫhíí k’ehgo. 10 Hadíń bit’ahdí’ gólííníí bił nzhooníí doo yiṉí’idiłṉííh da; áí bighą koł ijóóníí begoz’aaníí ye’iiláa. 11 Ła’íí goldohíí bídaagonołsį, k’adíí da’ołhoshdí’ ch’ínádaanohdziidíí biká’ ngonyáá, hasdánohwidi’ṉiiłíí ałhánídí’ begoz’ąą, dantsé da’osiidląądá’ n’íí bitisgo. 12 Tł’é’híí k’ad bech’ígoṉáh, k’ad haiłkáah: haląą, áí bighą chagołheeł zhiṉéégo ágot’eehíí nohwits’ą́’zhį’ ádaahiidle’, ła’íí bésh diyágé idindláád zhiṉéégohíí ík’e daahiidleeh. 13 Nłt’éégo hiidaał le’, jį́į́go ch’ogaałhíí k’ehgo: doo nchǫ’íí bee nohwił daagonedlįįgo da, doo nohwił nágodeyisgo da, doo nant’į’ nahiidaago da, nchǫ’íí doo bich’į’ t’ąązhį’ ách’ít’éé dahíí doo be’ádaant’ee da, doo iłk’edaan’ṉiihgo da, ła’ bíyééhíí doo ídáhádaahiit’įįgo da: 14 Nohwits’í nchǫ’go hádaat’iiníí doo bee da’ohłe’ dahíí bighą doo nohwijíí yuṉe’ nchǫ’íí bágoz’ąągo ádaanołsį da, áídá’ bésh diyágé benagonlkaadíí biyi’ nasozįįhíí k’ehgo Jesus Christ nohweBik’ehń biyi’ nasozįį.