3
Binant’a’ ła’íí daabik’ehíí da’ádaaṉiiyú ádaat’eego yínádaalṉiihgo ádaanłsį́, binadaant’a’ daadits’ago, ła’íí nłt’éégo ánádaat’įįłíí dawa dagoshch’į’ ádaile’go, Doo hadíń nchǫ’go yaa yádaałti’go da, doo iłch’į’ hadaashkeego da, áídá’ nzhǫǫgo ádaat’eego, ła’íí nṉee dawa bich’į’ nłt’éégo ádaat’eego yíṉádaalṉiihgo ádaanłsį́. Néé ałdó’ doo daagondząą da ni’, doo daadihiits’ag da ni’, nohwich’į’ na’deshch’a’ ni’, nchǫ’íí biká hágot’iiníí ła’íí gonedliiníí iłtah at’ééhíí bik’eh isnáh daandlįį ni’, iyodaandzįgo daahii’ṉaa ni’, ła’ bíyééhíí ídáhádaat’įį ni’, nṉee bik’edaan’ṉiih ni’ ła’íí iłk’edaadin’ṉiih ni’. Áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań Hasdánohwiṉiiłíí nṉee yaa ch’oba’íí ła’íí bił daanzhooníí ch’í’ṉah silįįdá’, Nohwaa ch’oba’go hasdánohwiṉil, doo nłt’éégo ánádaahiit’įįłhíí bighą da, áídá’ nohwinchǫ’íí nohwá nal’eeldá’ nadaagosiidlįį, ła’íí Holy Spirit áníidégo ánádaanohwisdlaa, áí bee Bik’ehgo’ihi’ṉań hasdánohwiṉil; Bik’ehgo’ihi’ṉań, Jesus Christ Hasdánohwiṉiiłíí biláhyú Holy Spirit ch’ída’izkaadgo nohwaa daidez’ąą; Áík’ehgo biłgoch’oba’íí bee dábik’ehyú ádaanoht’ee nohwiłnṉiidgo, dahazhį’ ihi’ṉaahíí bee daahin’ṉaa doleełíí ndaahóndlii. Díí ágolzeehíí da’aṉii ágolzéhi, díí ádishṉiihíí dayúweh baa yánánltihgo hasht’į́į́, áík’ehgo Bik’ehgo’ihi’ṉań daayosdląądíí nłt’éégo ánádaat’įįłíí dayúweh ye’ánádaat’įįł doleeł. Áí nłt’éé ła’íí nṉee bá nzhǫǫ. Doo daagoyą́ą́ dago łaha’dit’áhíí, hadaałishchiiníí baa na’goṉi’íí, łił nadaagonlkaadíí, ła’íí begoz’ąąhíí bighą hadaashkeego łaha’dit’áhíí doo baa nanṉáá da; áí doo ílį́į́ da, doo nt’é bee alṉéh da. 10 Nṉee dabíí hát’į́į́yú odlaaníí nakidn bich’į’ yásíńłti’dá’, doo nidits’ag dayúgo yó’odn’áah; 11 Nṉee ágát’ééhíí da’aṉii ágot’eehíí yits’ą́’zhį’ dahiyaago, doo bik’ehyú át’éé dago, dabíí ídángot’áni at’éé bígonłsį́. 12 Ártemas dagohíí Tíkikas nich’į’ deł’a’dá’ dáhadnlṉíhgo Nicópolisyú shaa nṉáh: akú shehaigo ngoni’ą́ą́. 13 Zénas, begoz’áni nłt’éégo yígółsini, ła’íí Apóllos biłgo dahdi’aashyú bich’oṉiihgo doo nt’é yídįh daanlįį da le’. 14 Bił ínashood daandliiníí nłt’éégo nada’iziidgo yídaagoł’aah le’, áík’ehgo dabíí ídeedaahi’ṉaa, ła’íí dawahá yídįh daanliiníí yich’odaaṉii doleeł. 15 Nṉee bił nahashtááníí dawa, Gozhǫ́ǫ́, daaniłṉii. Bił dała’ da’ohiidląągo bił daanjooníí, Gozhǫ́ǫ́, shá biłnṉii. Daanohwigha Bik’ehgo’ihi’ṉań biłgoch’oba’íí bee nohwich’į’ goz’ąą le’. Doleełgo at’éé.