4
Oꞌmosolatiꞌ Gamazi Nehe Atokutiꞌ Gamazi Nehe Lo Izeka Hizo Geleloningumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Luꞌne lengeme nouvoniꞌ mate, Oꞌmosoꞌmi gamazi lo sotoꞌ ogaꞌ unive polohete none li sozasi laaꞌ ave mukiꞌ sotoꞌ igi misubouꞌ misubouꞌ nimonanako nemuꞌ engikutiꞌ ve ma lengita igi soza gamazi li-lingimikevo gili ngimikelizave. Nemuꞌ nene linginela igi Sikalahuliꞌmo leleꞌmize akaloꞌ o-lede neive li monoꞌ li-lingimaaꞌ ave mukiꞌ gopo gili-ngimaaꞌ naniꞌ monovotine nene hulilo. Gopo gili ngimami gamazi mukiꞌ nene Oꞌmosolatiꞌ nehe atokutiꞌ nehe li gili ningilo. Oꞌmosoꞌmi Sikalahuꞌ neꞌmo ngeleꞌmize akaloꞌ o-ngedaaꞌ ivemuꞌ nene tiꞌ li ningilisave: Ve ma ingine Izesuꞌ Kilisitoꞌ aza eveneꞌ okode neꞌmine loloꞌ ogo sotoꞌ ineꞌ ve li li sotoꞌ milalizave nene ingine Oꞌmosolatiꞌ nizave li ningi gililisave. Idoꞌ ve ma Izesuꞌnimuꞌ aza eveneꞌ okode neꞌmine do otuho sotoꞌ ineꞌ neive li lamilizaniꞌ nene Oꞌmosolatiꞌ nizamave. Ingine Kilisitoꞌni lovo o emaaꞌ iveꞌmi gamazi laaꞌ ave nizave. Aꞌmine Kilisitoꞌni lovo o emaaꞌ ive misubouko sotoꞌ oloseive li likevo gili nizave. Idoꞌ idiꞌnise mo sotoꞌ ogo omo neive. Izipahaꞌne zuho mate, lingine Oꞌmosolatiꞌ sotoꞌ igi Oꞌmosoꞌmi gamazi lo sotoꞌ ogaꞌ unive polohete none li sozasi laaꞌ ave nene ngivileꞌ igi nizaniꞌ ma neive. Lengiꞌ lutinguꞌ minaaꞌ neive neꞌmo me misubouꞌ ve adoꞌ Oꞌmoso gelekeleꞌ i-damaveti luꞌninguꞌ minive nene ivileꞌ o neive. Nemuꞌ lingine aꞌmine Kilisitoꞌni lovo i imaaꞌ ave nene ngivileꞌ i nizave. Ingine misubouꞌ ve Oꞌmoso gelekeleꞌ i-damaveti ngemeni damenisi minaaꞌ nanako aꞌmine ngemeni dameniloꞌ vo miliseꞌ ilineꞌ gamazivoꞌ laaꞌ nave. Likevo misubouꞌ ve ingine laniꞌ gamazi gili laniteꞌ gilaaꞌ nave. Laza nene Oꞌmosolatiꞌ sotoꞌ uneꞌ nenako ingine Oꞌmoso ningi gilaaꞌ ave nene leze gamazite gili daaꞌ nave. Idoꞌ Oꞌmosolatiꞌ sotoꞌ amave nete leze gamazite gili hulaaꞌ nave. Neꞌmine igaꞌ nanako nemuꞌ Oꞌmosoꞌmi Sikalahuꞌ neꞌmo do sotoꞌ ineꞌ gamazi gihile lamineꞌ nesi idoꞌ gopo gamazi adoꞌ Oꞌmosoꞌmi Sikalahuliꞌmo do sotoꞌ amineꞌ gamazi nesi nene do kegeso ningo gelaaꞌ noune.
Oꞌmosoꞌmi Monovo Nene Lulo Lemaaꞌ Neive Lo Gizineꞌ Gamazi
Luꞌne lengeme nouvoniꞌ mate, lute ngemaaꞌ nene Oꞌmosolatiꞌ neineꞌ nenako nemuꞌ laza lute ne geme ge neme lo minukeꞌzo. Ingine eveneꞌ luꞌine ngimi nasahiliꞌ i-ngidi minilizave nene Oꞌmosolatiꞌ sotoꞌ adite ilisave. Ingine Oꞌmosomuꞌ mo ningi gili nizave ve. Oꞌmoso aza lute ngemaaꞌ monovoꞌmi meleho neineꞌ nenako nemuꞌ eveneꞌ ma ingine luꞌine eveneꞌ ngimami minaaꞌ nave nete Oꞌmosomuꞌ ningi gilisaꞌmave. Oꞌmosoꞌmo gipele hamoꞌ leliꞌ do luꞌ izo minevoꞌ minevoꞌ lemeni dameni do sotoꞌ o-ledelive me misubouko imiselavo lemo aniꞌ. Nemuꞌ nene Oꞌmosoꞌmo lulo limineꞌ nene sotoꞌ ogavo ningekune. 10 Lute ngemaliꞌmi monovo tiꞌ ogo neive: Laza lute Oꞌmoso emamunivosa asiꞌve gomuꞌ lulo lemo lelitoꞌ medelo mino okoꞌno hulo helo lihimete apase-ledelive lo gipeleine imiselineꞌ ve. 11 Luꞌne lengeme nouvoniꞌ mate, Oꞌmosoꞌmo lulo atoliꞌmine ogo lemaze. Nemuꞌ laza aꞌmineꞌmine ogo lute ne geme ge neme lo minelonidoꞌ o neive. 12 Eveneꞌ hamolitesi Oꞌmoso mo ningamune. Lute ne geme ge neme lo mineloneꞌ nene Oꞌmosoꞌmo lezesi bizo luteuꞌ neivo lute imuneꞌ nene apa niteꞌ amivo laminetokovoꞌ lute eme giliꞌ lo minelesune. 13 Idoꞌ Oꞌmosola bizo noneꞌ idoꞌ Oꞌmosoꞌmo luteuꞌ minevoꞌ dovoꞌ ogo neineꞌ nene ningo gele none. Idoꞌ naniteliꞌmo ningo gele none. Eze Sikalahuꞌve leliꞌ limidiꞌmo nene ningo gele none. 14 Meteho aza numudoꞌ namadoꞌ ve do luꞌ izelive lo gipeleine imiselavo lemo aniꞌ nene laꞌlisete vetedunuꞌ ninguneꞌ nenako neꞌmi gamazi lo sotoꞌ ogaꞌ noune. 15 Idoꞌ eveneꞌ malite Izesuꞌ aza lamineꞌ mo Oꞌmosoꞌmi gipele neive li li sotoꞌ ave nene Oꞌmosoꞌmo engiꞌ luꞌninguꞌ minevoꞌ dovoꞌ ogo neivo ingine Oꞌmososi bizi nizave. 16 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo lulo lemaaꞌ neineꞌ nene ningo gele eleꞌvoleꞌ o none.
Lulo lemo nasahiliꞌ ogaꞌ monovo nene Oꞌmosoꞌmi emeni dameni gihile neineꞌ nenako ve ma ingine luꞌine ve ma ngimiꞌmi vi miniviꞌ diviꞌ iꞌmi vilizaniꞌ nene ingine Oꞌmosola bizi nizavo Oꞌmoso nesi engiꞌ luꞌninguꞌ minevoꞌ dovoꞌ ogo mineleseive. 17 Idoꞌ Izesuꞌ mene misubouko minevoꞌ dovoꞌ idiꞌmine ogo lazasi aꞌmineꞌmine ogo minevoꞌ dovoꞌ ogo nounako nemuꞌ gamene nabauꞌ Oꞌmosoꞌmo lihime ngemelineꞌ gamenela nene lamineꞌ minelone lo gele oloboꞌ ogo noneꞌ neꞌmo nene lute imuneꞌ nene apa niteꞌ amo laminetokovoꞌ eme giliꞌ lolosune. 18 Lute ve ma emo ma aꞌmine vemuꞌ golise gelamolosune. Lute emo giliꞌ luneꞌ neꞌmo golise nene ehusoꞌ ogaꞌ neive. Nemuꞌ nene eveneꞌ Oꞌmosomuꞌ golise gilave ingine lihimete lemelihe li ezemuꞌ golise gilaniꞌ neꞌmo luꞌine imaniꞌ nene imi giliꞌ lisaꞌmave. 19 Laza nene Oꞌmosoꞌmo ganaꞌ lulo limineꞌ nenako nemuꞌ Oꞌmososi evenekisi lute ngemaaꞌ noune. 20 Ve malite ve mamuꞌ muluꞌninguꞌ goloso ogavo lukehe ngibili minaaꞌ niigi lute nene Oꞌmoso emaaꞌ noune lilizaniꞌ soza lilisave. Ve ma ingine ningi nizave ma luꞌine ngimamilizaniꞌ nene ningamave Oꞌmoso nesi mo luꞌine imamilisave. Nemuꞌ lute Oꞌmoso emaaꞌ noune lilizaniꞌ nene soza lilisave. 21 Idoꞌ Izesuꞌ lo huko lo-lidineꞌ gamazi ma tiꞌ lo gelaaꞌ noune: Lute nene Oꞌmoso emo ma evenekisi ngemeloneꞌ o neive.