3
लाड़ा और लाड़ी
ओ लाड़ियो! ईंयां तुसे बी आपणेया लाड़ेया रे अधीन रओ। ताकि जे इना बीचा ते किने बी सुसमाचारो पाँदे विश्वास नि करी राखेया ओ तो सेयो तुसा रे कुछ बोले बिना ई तुसा रे सबाओ रे जरिए विश्वासो रे आयी सकणे, कऊँकि सेयो तुसा रे पवित्र चाल-चलण और अच्छे सबाओ खे देखदे रओए। तुसा रा श्रृंगार दखाऊटी नि ओ, जिंयां लग-लग किस्मा ते बाल़ गूँदणा, सुईने रे गईणे या कईया प्रकारा रे टाले पईनणा। बल्कि तुसा री छिपी री गुप्त इनसानियत, नरमाई, मनो री दीनता री अविनाशी सजाऊटा ते सज्जी री रओ, कऊँकि परमेशरो री नजरा रे इजी री कीमत बड़ी ए। पईलके जमाने रे पवित्र जवाणसा बी, जो परमेशरो पाँदे उम्मीद राखो थिया, आपू खे ईंयां ई सजाओ थिया और आपणे-आपणे लाड़ेया रे अधीन रओ थिया। जेड़ी सारा अब्राहमो री आज्ञा रे रओ थी और तेसखे स्वामी बोलो थी। तो जे तुसे बी खरा करो और केसी बी डरो ते नि डरो, तो तेसरी बेटिया ठईरनियां।
तिंयाँ ई ओ लाड़ेयो, तुसे बी आपणी-आपणी लाड़िया साथे समजदारिया ते जिन्दगी जिओ। तुसे ये याद राखो कि सेयो तुसा ते कमजोर ऊई सकोईया, इजी खे तुसे तिना रा आदर करो। कऊँकि तुसे दोनो तेस बरदानो रे इस्सेदार ए जो परमेशरे कृपा ते देई राखेया, और से बरदान अनन्त जिन्दगी ए। एड़ा ई करो ताकि परमेशर तुसा री प्रार्थना खे सुणो।
पलाई करने री बजअ ते दु:ख
आखरी रे ये कि तुसे सब के सब एक मन, दयालु, पाईचारे रा प्यार राखणे वाल़े, करूणामय और नम्र बणो। बुराईया रे बदले बुराई नि करो और ना गाल़िया रे बदले गाल़ी देओ, पर इजी रे बदले आशीष ई देओ। परमेशरे तुसे इजी खे बुलाई राखे कि तुसे ओरी खे आशीष देओ। जे तुसे एड़ा करोगे तो परमेशरो तुसा खे बी आशीष देणी। 10 कऊँकि पवित्र शास्त्र बोलोआ,
“जो कोई जिन्दगिया री इच्छा राखोआ
और खरे दिन देखणा चाओआ,
से आपणी जीबा खे बुराईया ते
और आपणेया ओठा खे छल-कपटो रिया गल्ला करने ते रोकी की राखो।
11 से बुराईया रा साथ छाडो और पलाई ई करो,
से मेल-जोलो खे टोल़ो और तिजी री कोशिशा रे रओ।
12 कऊँकि प्रभुए री आखी तर्मिया पाँदे लगी री रओईया
और तेसरे कान तेसरी प्रार्थना री तरफा खे लगे रे रओए,
पर प्रभु बुराई करने वाल़ेया ते दूर रओआ।”
13 जे तुसे सदा पलाई करने रे आगे रओगे, तो तुसा री बुराई करने वाल़ा कोई नि रणा? 14 जे तुसे सच्ची ई धार्मिकता रे कामो री बजअ ते दु:ख उठाओए, तो तुसे धन्य ए। जेड़ा कि यशायाह भविष्यबक्ता लिखोआ, “तिना लोका ते नि डरो जो तुसा खे तमकाओए और तिना गल्ला ते नि डरना कि तिना लोका क्या करना।” 15 पर मसीह खे आपणे दिलो रे आदरो साथे प्रभुए रे रूपो रे बसाई लओ। जे कोई तुसा ते तुसा री उम्मीदा रे बारे रे कुछ पूछो जेतेरे आसे सब विश्वासी इस्सेदार ए, तो तेसखे जवाब देणे खे सदा त्यार रओ। 16 पर ये नरमाईया रे और डरो साथे करो और आपणा विवेक बी साफ राखो। ताकि जिना गल्ला रे बारे रे, तुसा री बेज्जती ओई, तिना रे बारे रे सेयो जो मसीह दे तुसा रे खरे चाल-चलणो री बेज्जती करोए, शर्मिंदा ओ। 17 कऊँकि जे परमेशरो री येई इच्छा ए कि तुसे पलाई करने री बजअ ते दु:ख उठाओ, तो ये बुराई करने री बजअ ते दु:ख ऊठाणे ते खरा ए।
18 आँऊ ये इजी खे बोलूँआ कऊँकि मसीहे बी दुःख सईन कित्तेया और आसा रे पापो री खातर मरेया। से एक ई बार मरेया और इजी खे दुराणे री जरूरत निए। से एक तर्मी मांणू था जो पापिया री खातर मरेया ताकि आसा खे परमेशरो गे पऊँछाओ। से शरीरो ते तो काई ता, पर आत्मा ते जिऊँदा कित्तेया। 19 तेबे तेसरी आत्मे जाई की तिना कैदी आत्मा खे प्रचार कित्तेया जेतेखे परमेशरे तेते जगा रे कैद करी राखेया जेती मरे रे लोका री आत्मा ए। 20 ये सेई आत्मा ए जेसे तेस बीते रे बखतो रे परमेशरो री आज्ञा नि मानी। जेबे नूह आपणा जाह्ज बनाणे लगी रा था तेस बखते परमेशर सब्रो साथे ये देखणे खे इन्तजार करने लगी रा था कि यो लोक आपणा मन फिराओए कि नि। पर तेस जाह्जो रे सिर्फ आठ लोक ई खतरनाक जलप्रलय रे डूबणे ते बची सके। 21 से पाणी बपतिस्मे रा चिह्न ए जो एबे तुसा खे बी बचाओआ। बपतिस्मे रा मतलब शरीरो रा मईल तोणा नि बल्कि साफ दिलो ते आपू खे परमेशरो गे सम्बाल़ना ए। पर ये बपतिस्मा यीशु मसीह रे मरे रेया बीचा ते जिऊँदे ऊणे रे जरिए आसा रा उद्धार करोआ। 22 और यीशु मसीह स्वर्गो रे जाई की परमेशरो रे दाँणे कनारे बैठी गा और स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी तेसरे अधीन करी ते।