13
Tamizeige ne ngilumbek keya ngabelakpekki pangka ngago yeik wizageya kambeli piyeng mabiyeng nakkorau waligeleni ono kapura ne iwaka panu kapura ne nazuwagawiliyegi kelirau ono purik ne yeik kelambelang mizi yagenda. Tamizeige ne ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyagirikki iwaka panu keya Anotogi liwik piyeng mabiyeng iwaka keya watabi mabiyengki iwaka keya tamizeige negi ngizi kumulira kozang panu logo nogo lewakpek towiliweki meiya logo towili kapura nerau nazuwagawiliyegi keli ono purik ne yeik ulakpokko. Tamizeige nogo watabi negi piyeng mabiyeng watabiyengki yeik puwiliyegi yani keya Anotogi ngago wazonora kozak kairikki wiyeke wik waliya wazani kapura nazuwagawiliyegi keli ono purik piyengkorau neyegi sawelagi ono.
Tamizeige teni wameik nazuwagawiliyegi keli purik teni puwiliyegi yelakkelek mizagi keya teni puwiliyegi wazono keleyagi. Tamizeige teni nazuwagawiliyegi wameik keli purik teni puwiliyegi ngago senze kisagi ono. Teni nakki watabiyeng keya nakyegi yagolok mizagi ono. Teni lewege kisagi ono. Teni lewegewili mizagi ono. Kazing nazuwagawiliyegi keli pumok pelik, Teni kaile kaile keleyagi ono, ma teni kerezi mizagi ono teni nazuwagawiliyegi kumulagi, ma teni pesang pesang keya kisagi ono, ma nazuwagawiligu teniyegi kaile mizi piyeng teni sangkelagi ono. Ma nazuwagawiligu korowali miziwekke teni wilik mizagi ono kapura nazuwagawili wazono mizi puwekke teni wilik mizagi. Tamizeige ni nakyegi keli purik ni piyegi panga yungke kiliya panugi keya ni wok mabiyeng piyegi wazono wiziyagi keya pugu pangka mizagi purikki kumuli wilibekki keya piyegi wiyeke luwezagi.
Keya Anotoyaga watabi yeik wei piyeng keya kozang piyeng wangki yeikkiyengko kapura nakko nakyegi keli pura wizagomagira. Wangki wok nakka purik ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyi purik keya ngago yeik lusuweiyengki ngago kisi pura keya watabi iwaka piyeng yeikki. Purik tenigi yeik yana piyengki iwaka pura keya ngago Anotoyaga weiya logo kawela wiya purarau ngoluk mabura iwaka ono. 10 Kapura mabura iwaka panubek yo puwekke watabi yeik yani piyeng teniyegi mawinda sawelagi ono logo yeikki.
11 Ne mandik songonowekkerik ngago nogora, keli nogora, keya kumuli nogora mandik songonowili kelik kapura ne weik yombu kerek perik ne mandik songonowiligi kazing piyeng weik wiyi. 12 Kazing mabilikmekke perik teni weik Anotoyegi iwaka panu ono logo purik kung teni makngezegimekke waberek pakeli ono pilik kapura wangki puwekke teni pi wiregawerege pakelagi. Nogo iwaka piyeng weik ngoluk kimeike panu ono kapura Anoto neyegi iwaka mabilik ne piyegi iwaka panugi.
13 Tegi watabi neyauganayeng peyeng wiziyagi purikki kumulizo. Kazing teni Anotoyegi ngizi kumulagi pumok keya kazing Anoto kiling paka ngalege yolugirikki wilekpek keya ngai yuke yolu pumok keya kazing teni nazuwagawiliyegi kelagi kapura piyengka nazuwagawiliyegi kelagi pumokko waligeleyi purikku ngalege panu.