14
Tegi wok mabiyeng nazuwagawiliyegi kelagi purikki wilek kang tiya mani. Keya Anotogi Kung Walekpokko watabi yeik yani piyeng weiyagi purikki keli. Keya kazing Anotoyaga ngagora weiya logo kawela wiyagi pumok kele weiyagi purikki kozang kelagirikki kai. Yombanu nak ngago yeik pugu lusuweiraga ngago kaiyageya puwekkerik pi Anotoyegi ngago meiyageya wizinda. Pi yombanuwiliyegi ngago yei yagenda ono, purik nakkorau pugu kai pura iwaka ono kopong, pi Anotogi Kung Walekpokko kelemiyageya wizimowei pi Anotoyegi langai liwikyeng kozak kai. Kapura yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kawela wiyibok yombanuwiliyegi kozak yei yagenda logo puwili kazing kumbekki lewengke yemane siweki keya pugu puwili kozang keleyiweki keya pugu puwili Anotogi yalekta yaniweki. Yombanu ngago yeik pugu lusuweiraga ngago kaibok kung pugubek yemane sibene kelemi yagenda kapura yombanu ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyibok yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuliwili mabuwiligi kungwili yemane sibene keleyi yagenda.
Ini mabuwili ngago yeik inugu lusuweiyengke ngago kisagi purikki ne keli kapura nogo keli panurik ini mabuwili ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyagi purikki. Purik yombanu ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyibokko mizi pura yaka yombanu ngago yeik pugu lusuweiraga ngago kawela wiyibokko mizi puraga ngalege tamizeige pugu ngagoragi solorik waberek kowiti ono logo yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuliwili mabuwiligi kungwili yemane si onoweki mabura.
Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili ne iniyegi lewa puwekke tamizeige ne ngago yeik inugu lusuweiyengke ngago kai mabura nogo iniyegi sawelagi ono. Keya tamizeige Anotogo watabi ne waligeleniyayengka nayeng iniyegi kozak yei ono keya Anotogi wameiktaga nogo iwaka nayeng mabura nogo iniyegi sawelagi ono. Keya tamizeige nogo ngago Anotoyaga weiyaraga nayeng kawela wiyi ono ma tamizeige nogo ini nayeng waligeleyi ono mabura nogo iniyegi sawelagi ono.
 
Keya watabi wik yolu ono kulelera keya kitara kelik piyengkirik takko ei ingi purik uli yagenda kaiyagi tamizeige puwili kang uli kunagimekke uli ono purik. Tamizeige sangubek kimeike kai ono purik naktau ngairaga kunagirikki kangkere mizagi ono, purik puwili sangubekki waberek kerewiya ono kopong. Logo kazing mabilikmekke tamizeige nugu yombanu nakyegi ngago yeik pugu lusuweiraga ngago meiya purik mabura pi talik miza logo nugu kai pura pi iwakagi? Ni yengelei wale narikke ngago mei nobiyeng mizagi.
10 Ngago yeik kolokngagono ngabelakpekke wizinda kapura ngoluk ngago piyeng kisi puwili ngezewiligu ngagoyengki soloyeng iwaka. 11 Kapura tamizeige ngago yeik kisi piyengki soloyeng ne lusuwei purik nogo ngago pura kaibekyegi ngabelak nakkabek mizagi keya pugurau neyegi mabilik mizagi. 12 Tegi iniyegiriktau, ini Anotogi Kung Walekpokko watabi yeik yaniyeng weiyagirikki wirangai mizi legi watabi yeik yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuliwili mabuwiligi kungwili yemane sagi pilik piyengki weli.
13 Tegi yombanu ngago yeik pugu lusuwei naraga ngago kaibok kangka ngago yeik puragi solorik kowitagi purikkibek waragi purikki waberek mizagirikki kai. 14 Purik tamizeige ne ngago yeik ne lusuwei naraga ne waberek mizi purik kung nogobek waberek mizi kapura kangka nogobekkarau watabi nakyegi sawelagi nayeng lewagela ono. 15 Tegi ne talik mizagi? Ne mabiyau mizagi. Ne makngeze keke puwekke neyegi sawelibene ne ngago yeik lusuweiyengki waberek mizagi keya tiyamekki ngalege puwekke puwiliyegi sawelibene ngago yeik mabuwiligu iwakayengki waberek mizi mizagi. Keya ne makngeze keke puwekke ne ngago yeik mabuwiligu lusuweiyengki ingi meiyagi keya tiyamekki ngalege puwekke ngago yeik mabuwiligu iwakayengki ingi mei mizagi. 16 Tamizeige ni ngago yeik nugu lusuwei naraga ni Anotogi yeikta yongolok mei purik mabura talik miza logo yombanu pura lusuweiwiligi tepekke wiziya nak nugu Anotoyegi wazono mei purikki walege, Wameik panu, kaiyagi? Pi nugu kai kang pura pi lusuwei wizinda. 17 Nigi waberek Anotoyegi wazono meimok pangka kele kapura pumokko nakyegi sawela ono.
18 Nogo Anotoyegi ne ngago yeik ne lusuweiraga ngago kai purikki wazono mei logo nogo pilik mizirikku iniyaga ngalege. 19 Kapura yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuli wawere uli mizi puwiligi wiregerik ngago kolokngagono ngago yeik ne lusuweiraga pumokyegi yei purik segeya ngago lang melenazik yombanuwiligu iwaka logo puwiliyegi sawelagi pilik piyeng kaiyagi purikki kele ne keli.
20 Ini ne kiling ngizi kumuli puwili ini piyengki kumuliwekke mandik songonowiligu mizi pilik mizi nagani. Mandik leklingigewiligu mizi pilik kaile mizagirikki ono kapura yongkambu kerek wezawili kumuli yaka ngago yeik inugu lusuweiyengke ngago kisi pumokko langai. 21 Perik Kapiya Walektikke lende miza,
Yemizibokko pelik kai, Nogo pewiliyegi yeiyagirik yombanu nalaga lewawiligi ngago yeikyengke kozak yeiyagi kapura ne pilik miza logoriktau yombanu puwili mabilik neyegi nagerewiyi mizageya koyi nangai, kai. Isaya 28:11,12
22 Togo ngago yeik inugu lusuweiraga ngago kisi pura Yisuyegi ngizi kumuliwiliyegi Anotogi kozandagi waligeleyiweki onora purik inugu pakela kapura Anotogi kozandagi ngizi kumuli ono puwiliyegi waligeleyagira. Kapura ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyi pura ngizi kumuliwiliyegi waligeleyira, ngizi kumuli onowiliyegi ono.
23 Tegi tamizeige Yisuyegi ngizi kumuli Anotogi wirege inge laliyi keya ya kumuliweki wawere uliwili mabuwili ngago puwiligu lusuweiyengki ngago kisi logo ngizi kumuli ono nawili kanda purik puwili pelik kisagi, Ini lelewe, kisagi. 24 Kapura tamizeige mabuwili ngago Anotoyagara kawela wiyi yaka Yisuyegi ngizi kumuli ono nak ma peyengki iwaka panu ono nak wizigeyawekkerik ngago peyeng mabiyengko pi kailebek mizi penangai logo piyeng mabiyengko pi talikpek mizi penangai. 25 Logo pugu liwik kumuliyeng kawela wiyagi logo pi ingeyau laliya logo Anotoyegi ya kumulagi pelik kaiyageya wizimowei, Wameik ini kiling Anoto pelege yolu kaiyagi.
 
26 Tegi ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili nogo kai perik ini wawere uliwekkerik mabuwili nak yawe nara mizi. Nakko ingi narik, nakko waligeleyi, nakko ngago Anotogo kozak meiya nayeng kawela wiyi, keya nakko ngago nara ngago yeik pugu lusuwei naraga kai keya nak puragi solorik kozak kai. Yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuliwili wawere uliwekkerik peyengko nakko nakyegi saweli. 27 Tamizeige pulogo nawili ngago yeik puwiligu lusuwei naraga kisi purik mabura neyau ma neyauganakko kisi pani keleyi. Keya nak nak kisi pani keleyi. Keya nakko kai puragi solorik kowiti. 28 Kapura ngagora kowitagibek pulogo ono mabura ngago yeik naraga kaibok kai nagani. Puwili ngezewiliyegi ngago kisagi purik kele keya nalege kang narage Anotoyegi ngago mei nangine.
29 Yombanu neyau ma neyauganak ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyi puwili nak nak ngago kisagiwiligu keya nawili puwiligu kisi piyengki yang keleyi. 30 Kapura tamizeige kaiyageyabok kaiyageya keya mogosa wiziya nak Anotoyaga ngago nara wei purik mabura ngago kaiyageyabok ngagora ulumi nagani kapura yaka Anotoyaga ngago wikta weiyabok kele ngago kai pani kelemi. 31 Kazing pilikmekke ini mabuwili nak nak ngago Anotoyaga ngagora kozak kisagi logo mabuwili iwakaweki logo ngizi kumuli puwiligiraga kozang keleyiweki. 32 Yombanu Anotoyaga ngago narabok ngago pugura leng kelemiya logo pigi teng ngago kaiyagi purage ngago kaiyagirikki kozanda kiling purik ini iwaka, 33 purik Anoto kisageli meiya meli piyengki kiyebuk mizibek legi, purik Anoto ngezege sa yolu puragi kelibek.
Kongkirigesen Yisugi piyegi ngizi kumuliwili wawere ula logo 34 Anotogi wirege inge laliyi keya ya kumuli puwekkerik yongokwili ngagoluk koyagiwiligu. Teni puwili ngago kisi pani keleyi onowiligu, puwili Kapiya Walektikku kai mabilik kulengke koyagiwiligu. 35 Tamizeige puwili watabi nayengki langai nguk kisagi purik puwili puwiligi kerekpuwiliyegi panga ige yei pani. Menalege wawere uliwekkerik yongokwili ngago kisi purik pangka onorik. 36 Wau. Ini nogo kisi purikki a’a’ kisi. Anotogi ngagora iniyaga wiriya ono keya iniyegi keke wiriya ono. Ini pilik kumuli mabura ini kokowa puloge.
37 Tamizeige nak pelik kumuli, ne ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyibek ma Anotogi Kung Walekpokko ne watabi yeik yani piyengka nara nana, mabura nogo lende mizi pera Yemizibekki ngago miziweki kaira purikki pi iwaka simo mei. 38 Tamizeige pugu purikki yeiktik mizi mabura ngezebek Anotogi wameikta kawela wiyibek mizi purik yeiktik mizagi kani.
39 Tegi ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili Anotoyaga ngagora weiya logo kawela wiyagi purikki wilek tiya mani kapura yombanuwili ngago yeik nayengke kisagi purikka waliyi nagani. 40 Keya ini Anotoyegi ya kumuli ma ingimek mei puwekke watabi mabiyeng kazing pangka panumekke mizagirikki kai.