5
Ini tepekke pulogo lewagelageya piyengki langai mamok iniyegi kozak keli kani. Inigi tepekka nawili kazing kaile yongkambu mizimokko mizi kani. Logo purik korowali panu logo ngizi kumuli ono puwiligurau mizi ono. Inigi ngizi kumuli wawere ula puwiligi tepekka yombanu nak pigi mangobekki yongokpumele weiya logo yolu kani. Tegi ini nangki lewegewili mizi? Ini ingkisi kakwili kani. Pulagarik yombanu yaka pilik mizabok inigi tepekka kang wezameli kakpek kani. Neyegirik korikwekkerik ne iniyaga koweige yolu kele kapura kung nogobek ini kiling pulogo yolu. Keya Yemizi tonugubek Yisugi kozandago mizagewiyege ne pulogo ono kapura pura mizabokyegi weik talik kelemiyagi miza purikki nogo kumula. Purik ini Yisu Kilisi Yemizi tonugubekki yeiktaga wawere uli puwekke kung nogobek ini kiling wiziyagi keya Yemizi tonugubek Yisugi kozandarau ini kiling wiziyagi logo puwekke yombanubok Sadangyegi miza managirikki kai logo Sadangko korik puguwek neneng ngela wizigeya wok Yemizibek yogibokko kung pugubek yaliya wazamiweki.
 
Inugu ini lewege mizi purik pangka ono. Ngeragi Yis meirikku mizagewiyege iwing palewarik yemane si pilik korowaliyeng inigi tepekke yemane sagi tamizeige korowali pilik piyeng wizi pani mizi purikki kumuli. Ini yaliya wazayagine were inugu kaile miza logo yis wezarik yemane si kang piyeng wezamelizo logo ini palewa yisriktau ono purik kelikweki. Purik ini wameik pangka panu keya purik Kilisi liyeng memeng Pasobaragi pumok kelik pok tenigi wiyeke ibeng sa legi logo kaile tonuguyeng tumuliweki. Tenigi Kilisiyegi sawela yolu pura ngeragi yemane miza nira kelik logo teni korowali kaile tonugu nalangai nalangai mizi piyeng wiyiweki mabilik Yudawiligu Pasobara nawekke perekyengke yisyeng wiya mabilik. Logo tenigi yolu puraga teni ngizi miziweki keya wameik kisiweki.
Nogo kapiya ulogo miza purikke ne pelik kaiya, Yombanu kazing kaile yongkambu mizimokko mizi puwili kiling kabengmek mizi nagani, kaiya. 10 Nogo kai purik ngizi kumuli ono yongkambu mizi puwili ma watabi nakki piyengki ngora keli puwili logo king menalege yawe naraga wawiya piyengka ngowei puwili ma anoto ikuyogorikwiligi kungyengki inge laliyi keya ngago yei mizi puwiliyegi kai ono. Pilik puwekkerik ini ngabelakpek wiyagi. 11 Kapura nogo iniyegi pelik kai yagenda, pobilik kaibok kiling kabengmek mizi nagani, Ne ini kiling Kilisiyegi ngizi kumulibek kai, kapura tamizeige pi yongkambu mizi ma watabi nayengki ngora keli ma anoto ikuyogorikwiligi kungyengki inge laliyi keya ngago yei mizi ma yombanuwiliyegi ngago kaile yei ma kai nameli kang keya mizi ma ngowei mizi purik, pilikpok kiling kabengmek mizi nagani. Pilik puwili kiling menalege ngeragi ni nagani. 12 Yaka ngizi kumuli onowiliyegi pi talikpek keya mizi pura watabi nogoyeng ono. Kapura ini wawere ula puwekke Kilisiyegi ngizi kumuli puwiliyegi pi talikpek keya mizi pura kele watabi inuguyeng. 13 Anotogo ngizi kumuli ono puwiliyegi pi talikpek keya mizi. Kapiya Walektikke pelik kai purikki kumula, Inigi tepekka korowalibok kang wezameli.