6
Ni Yisuyegi ngizi kumuli nakyegi ngago narawekkerik talik miza logo ni kazi namizi wizimowei kele ngereke, panga loraga, kuna logo Yisuyegi ngizi kumuliwiligu yaliyaga tak pangka kai mizagirikka ngereke ngizi kumuli onowiligu ngagozak yaligira kebangkeliweki kunagi. Pobilik purikki kumulagirikki kai, kalike purik Yisugi puwiligu ngabelakpekkewiligi ngagozakta kerewiyagi legi nangki watabi marek songono ngabelakpekke pilik piyeng ini ini makngezegi tepekke kozak kelagi langai ono. Teni ngizi kumuliwili kalike angelawiligi ngagozakta kerewiyagiwili purikki kumulizo. Legi inigi ngabelakpekke pelege kuneng pilik piyeng ini pangka kozak keli keya mizagi langaiwiligu. Tegi ini kuneng pilikyeng kilingwekke nangki Yisuyegi ngizi kumuliwiligu ngizi kumuli onowili mizi puwiliyegi ngagozakyeng puwiligu kerewiyiweki kang. Ini pilik mizi purikki kendek ono. Ini ngizi kumuliwiligi tepekke yombanu kangka yemane yaka kunengyeng kilingwekke ngago kerewiyagi nawilirau koyinda. Kapura pilik purik segeya ini ngizi kumuliwiligi tepekka nawili ngagozaktaga taberek mei logo ini ngizi kumuliwiligi tepekka nawiliyegi mele yowi nangaiweki pulaga ngizi kumuli onowiligu kuneng puwiligiyengki kerewiyi.
Wameik yaka ini makngezegi tepekke nakko nak ngagozaktaga miza orowei kang purikku walimizi purik inuwagi wawere ula purikke kokowa narik wizinda. Nangki nakko kaile kaile mizi mabura miza meli peli pani mizara ngai yuke yolu ono? Keya nangki iniyaga ngowei peli pani mizi ono? Nawiligu iniyegi kokowa mizagi purikki ini wilik ono segeya ini makngezego nawiliyaga ngowei mizi keya kokowa mizi logo ini kiling ngizi kumuliwiliyegi ini pilik mizi.
Yongkambanu korowali mizi puwilirau yereng Anotogo ngaigi puragi kangki ono purikki kumulagirikki kai. Nawiligu ini ikuyogorik keleyi pani mizi nagani, purik yongkambanu pilik puwili kazing kaile yongkambu mizimekke mizi puwili keya anoto ikuyogorikwiligi kungyengki inge laliyi keya ngago yei mizi puwili keya nak ma namelegi kerekpubek ma yongokpumele kiling iwek kola mologabok ma kazing yombu neyau kazing yongkambu mizimekke mizi puwili, 10 keya ngowei puwili keya nakki piyengki ngora keli mizi puwili keya kai nameli keya mizi puwili keya yongkambanuwiliyegi ngago kaile yei mizi puwili keya king menalege yawe naraga wawiya piyeng ngowei puwilirau Anotogo yereng ngaigi puraga kiliya yabelagi ono. 11 Inigi tepekke nawili koka pilikyeng miziwili kapura inigi Kilisiyegi sawela purikku keya Anotogi Kung Walekpokko kaile inuguyeng kaigesawili keya ini Anotogi yongkambanu kaile nayendau onowili keya Anoto kiling pangka wazayagiwili.
 
12 Ini pelik kisi wilibek, Anotogo mizi nagani kaiya ono piyeng mabiyeng ne mizagi logo nogo pilik mizi purik pangkarikku, kisi. Ei, kapura watabi nayeng teniyegi saweli ono yengko. Nogo pelik kai, Ne watabi nangaiyeng miza piyeng mizagirikki pangkara nana kapura ne mizagirikki pangkara nana puriktau ne kiyebukki tamizeige nogo kumularik piyengko ne kozang kebangkela wizigeya ne wila melagi keliweki pangka wila melagi ono mabura.
13 Keya ini pelik kisi wilibek, Ngeragiyeng ya tonuguyengkiyeng keya ya tonuguyeng ngeragiyengkiyeng, kisi. Ei, kapura pilik mizi kanda purik Anotogo ya tonuguyeng keya ngeragiyendau yeik sa wazamiyagi legi yawe ngeragi ni pura yemane nara mizi nagani. Korik tonuguyeng kazing kaile yongkambu mizi pumokkowekiyeng ono kani, segeya korik tonuguyeng Yemizibekyegi yawe mizagiyeng keya korik tonuguyeng Yemizibek ngezebokko pangka sagiyeng. 14 Anotogi kozandago Yemizibek ibendaga ngereke wik yangalekta wazamiya keya pugu mabilik kozang pugurago teni ibengwili wik yangalekta wazayagi.
15 Keya korik inuguyeng Kilisigiyeng purikki keremareke mizi nagani, tegi korik tenigi Kilisigi puwek weiya logo yongok kazingke namele kiling sawelagi? A’a’, piliktau ono. 16 Keya kazing yongkambu mizimekke yombanu yongok kazingke namele kiling korik puguwek sawelabok weik yongok kazingke pumolo kiling korik wamenawek purikki keremareke mizi nagani. Purik Kapiya Walektikku kimeike pelik kai, Piyau weik wamenakweki, kai. 17 Kapura yongkambanu Yemizibek kiling saweli puwili weik pi kiling kazing kumbekki lewengke wamenakwili. 18 Piliktikki wiyeke ini kazing kaile yongkambu mizimokka kazi kunagirikki ne kai yagenda. Kaile mabiyengko wilek kang nugubek kaile kaile kelemiya meli kapura kazing yongkambu mizi pumokko wilek kang nugubek keya korik ni makngezegiwektau kaile kaile kelemiya meli. 19 Keya korik inuguyeng Kung Walek Anotogo ini yanabokki i walekyeng purikki keremareke mizi nagani. Korik inuguyeng inuguyeng ono kani. 20 Anotogo ini watabi yemane panuyengko weiya. Tegi korik inigi puwek mabuwekko Anotogi yeikta yongolok mei purik korikwek puguwek legi.