7
Ne weik kapiya inugu ulogo miza nana purikke lende miza piyengki ngago kangayeng miziweki. Tamizeige Yemizibekki wiyeke ini yombu keke yoluweki keli logo yongok namele kilindau iwek kolagi ono mabura pura wazono. Kapura ini kazing kailemekke miza nelegi purik kolokngagono yongok nawili kiling iwek koli logo kazing kaile yongkambu mizimekke mizi legi ini yombanuwili nak nak yongok ngezebekkimele wei keya ini yongokwili namele yombu ngezemelegibek wei mizi. Keya yongokpanu namelegi kerekpubek kazing weiyawiligu yongkambu mizimokkorik korik puguwek yongokmeleyaga kazi warara wiziyagi ono keya yongokmelerau mabilik yombubekyaga korik puguwek kazi warara wiziyagi ono. Yombanu nakki yongokpumelegi korik puwek ngezemelegiwek ono, puwektau yombubekkiwekko keya kazing mabilikmekke yongok namelegi kerekpubekki korik puwek ngezebekkiwek ono, puwektau yongokmelegiwekko. Yombanu nak yali yongokpu kazing yongkambu mizi pumok wiya wazami nagani. Piyaugu kazing pumok wiya wazamiyagirik tamizeige piyau mabiyaugu pelik kisa logo ei miza purik, Towa tek narik wiya wazamiya logo koyagi logo towa watabi nayengki waberek miziweki. Kalike korik piyaugiyau ngereke menalege saweli pani logo Sadangko piyau kangka kaile yani onoweki purik piyaugurau korik piyaugiyengka keli piyengki pangka ngaigi ono legi.
Ne ini yongkambu weizo kai ono kapura weiweki mizi puwiliyegi ne pangka kai yagenda. Eiye, yongkambu mabuwili nogo yeik yolu pilik yongkambu wei ono yeik yolugi pe, kapura nak nak Anotogo kozang nalik manabek kiling koyinda. Anoto nawiliyegi yongok namele ma yombu nak mana keya Anotogo nawiliyegi yongok namele ma yombu nak mana ono.
Ne weik yongkambu weiya onowili keya yongok komatewiliyegi pelik yei, Nogo yeik keke yolu pilik puwili yolu purik puwiliyegi wazono. Kapura tamizeige korik puwiligiyengko keli piyengki puwili ngaigi langai ono mabura puwili yongkambu weiyagiwiligu, purik korik puwiligiyengka keliyengko puwili wok mabiyeng ngorageya purik segeya yongkambu wei purik pangka legi.
10 Ne ngago pera yongkambu weiya puwiligu miziweki kozang yei kapura nogo keke kai ono Yemizibokkorau pelik kozang kai, Yongokpanu namelerau pigi kerekpubek wezami kangki ono. 11 Tamizeige pi pilik mizi mabura pi ngereke yombu nak weiyagi ono kapura kerekpu kiling ya wamenara koyimowei ngereke menalege yolugi purik kele. Keya yombu nakko yongok pugumele wezamelagi ono.
 
12 Keya Yemizibokkorau ono ne makngezego kele yongkambanu nawiliyegi yeirik pelik, Tamizeige yombu Kilisiyegi ngizi kumuli nakki yongokpumele Kilisiyegi ngizi kumuli onomele logo tamizeige pi keya pigi kerekpubek menalege yolu purikki pi wilik mabura pi pigi yongokpumele wezameli nagani. 13 Tamizeige yongok Kilisiyegi ngizi kumuli namelegi kerekpubek Kilisiyegi ngizi kumuli onobek logo pi keya pigi yongokpumele menalege yolu purikki pi wilik mabura pi pigi kerekpubek wezameli nagani. 14 Purik yombu Kilisiyegi ngizi kumuli onobok pigi yongokpu Kilisiyegi ngizi kumuli pumolo kiling Anotogo piyauyegi saweliragi yungke wilik kagowing yolu, keya yongok Kilisiyegi ngizi kumuli onomolo pigi kerekpu Kilisiyegi ngizi kumulibok kiling Anotogo piyauyegi saweliragi yungke wilik kagowing yolu kopong. Tamizeige pilik ono mabura piyaugi yango keya marekngangwili Kilisiyegi ngizi kumuli ono koyagi. Kapura pilik legi piyaugi yango keya marekngangwilirau Anotogo morokyegi saweliragi yungke wilik kagowing yolugi logo Kilisiyegi ngizi kumulagi langai. 15 Kapura tamizeige yongkambu Kilisiyegi ngizi kumuli ono namele keya nakko pelik kaiyagi keli purik, Ne negi kerekpu Kilisiyegi ngizi kumulibek ma ne negi yongokpu Kilisiyegi ngizi kumulimele wezamelagi, kaiyagi keli purik mabura pilik mizi pani. Pilik piyengki purik mabura yombu ma yongok Kilisiyegi ngizi kumuli mologabok pilik mologabokyegi wizei meiyagi ono purik Anotogo kelirik pigi yango keya marekngangwili kazing kuzigeragamekke menalege yolugi purikki keli legi. 16 Purik yongokpanumele tamizeige pigi kerekpubek yolu purik pi kaileyengka yaliya wazamiyagi ma yeikki miza purik pi lusuwei. Keya yombanubek tamizeige pigi yongokpumele yolu purik pi kaileyengka yaliya wazamiyagi ma yeikki miza purik pi lusuweigi legi. 17 Kapura nak nak Anotogo kozang manabokki pangka pangka yolu keya Anotogo izawekke koya mabilik koyagiwiligu. Pera nogo kongkirigesen Yisuyegi ngizi kumuli wawere uli mizi puwili mabuwiliyegi kozak yei mizira. 18 Pelik, tamizeige yombanu nak Anotogo mizawekke weik ulogo puwiligu yombu korikwekki korik ngalegewek ngelabek mabura mak, Ne Yudabek, kai purik wameliweki mizi nagani. Keya tamizeige yombanu nak Anotogo mizagine were ngoluk yombu korikwekki korik ngalegewek puwiligu ngela onobek mabura puwiligu pi ngelagirikki mizi nagani. 19 Purik, yemane panurik Anotogo ngago miziweki kaiya piyeng kebangkelara yolu purik. Yaka yombu korikwekki korik ngalegewek ngela ma ngela ono miza purik yeiktikku.
20 Yongkambanu mamok Anotogo puwili izagine were koya mabilik koyiweki. 21 Ni Anotogo nizawekkerik ni yombanu ngai nakko kingyengki ngane weiya wizigeya piyegi yeik yawe mizageya ma? Mabura purikki ni kuneng nanibene kelemi wak kapura ni wok nakka yombanu yeikpek keleni mabura weik yeik kune. 22 Purik yombanu ngai nakko weiya logo were pilik wiziyawekke Anotogo mizabok Yemizibekki yombanu weik kaileyengka wila wazamiyabek, keya kazing mabilikmekke were yeik wiziyawekke Anotogo mizabok weik Kilisigi yombanu weiya logo yeik piyegi yawe mizibek. 23 Anotogo watabi yemane panuyengki ngane ini weiya tegi yombanu yeikwiligu ini weiyawili miza yolu wak. 24 Tegi ini ne kiling ngizi kumuli puwili teni Anotoyegi mereke yoluweki keya Anotogo teni izawekke tonugu yawe mizageya koya piyeng mizageya koyiweki.
 
25 Ne weik inugu mabilik nara nguk neiya puragi kangayeng yeiweki. Yongkambu keke ngoluk yongkambu wei nangai puwiliyegirik talikki? Neyegirau Yemizibokko ngago inugu miziweki neiya nara ono kapura nogo kumulayeng ne kozak yeiyagi. Nogo kai piyengki ini ngizi kumuli purik pangka, purik Yemizibokko neyegi yalek miza legi nogo kai piyeng wameik purik ini iwakagirikki kai. 26 Nogo kumularik ngabelakpekke kuneng mabek yolu peyengki wiyeke legi ini yongkambu wei ono pilik yolu purik wazono. 27 Tamizeige ni ulogo yongok weiya ma yombu weiya mabura piliktikki wiyeke yombu nugubek ma yongok nugumele wezameli nagani. Kapura tamizeige ni yongok wei ma yombu weiya ono mabura teng peraga nguk namizi yongkambu weiyagirikki mizi nagani. 28 Kapura ini yombuwili teng peraga mabilikka yongok weiweki mizi mabura purik pangka. Keya yongok keke namele teng peliktaga yombu wei purik kaile ono. Kapura yongkambanu wei puraga kuneng nayendau wiriyagi logo ini piyengko wiregawerege yelagi purikki ne kiyebuk.
29 Ini ne kiling ngizi kumuli puwili nogo kai purik Anotogo piyegi yawe miziweki teng yana pura ngerewalektikki ne kai yagenda. Perikka mabuwili Anotogo keliyeng were wiyi keya ngezewiligu keliyeng kalike wiyiweki keya ini yombu yongok weiya puwili yongok inuguwiligu inigi kang Anotoyegi yawe mizagi purik waliya nagani. Kang purik yeik tiya wizi pani. 30 Ingkeya ngabik mizira ma wilik kagowinda ma watabi wawiyi purago kang Anotoyegi yawe mizagi purik waliya nagani. 31 Yombanu ngabelakpekki watabiyengki wok mabiyeng mereke yolu mizibok watabi piyengko piyegi ngai nagani segeya pi Anotoyegi yawe mizagibokko, purik ngabelakpek weik yeikkiweki mereke.
32 Inugu mizi piyeng mabiyengke ini kumula meli nariktau ono purikki ne keli. Yongok weiya onobok Yemizibekki yawera mizi keya Yemizibek kang tamekke wilik kagowing kelemiyagi miza purikki kumuli penangai. 33 Kapura yongok weiyabokkorau pilik mizagi ono, purik pi pigi yongokpumele talik wilik kagowing kelemiyagi miza purikki kumuli penangai. 34 Pugu keliyeng sanga miza. Kazing mabilikmekke yombu wei pumolorau. Yombu weiya ono pumolo kang tamekke korik puguwek keya wilek kang pugubokko Yemizibekki yawera mizagi miza legi mizi. Kapura yombu weiyamele i keya yawe keya piyeng yombubek wilik kagowing kelemiyagiyengki kumuli. 35 Ne iniyegi sawelagirikki wiyeke ne pilik kai. Ne ini waliwei keleyi ono. Segeya ini pangka piyeng mizi keya wilek kang inuguyeng mabiyeng Yemizibekyegi yawe miziweki tiya managi purikki ne keli.
36 Tamizeige yombanu nakko kumularik yongok keke pugu weiweki sawiyamele yongok kerek siweki mizi kang keya keli yemane pumoloyegi pura kusa wiyagi langai ono legi pugu kumulirik piyau weiyagi mabura pilik mizi pani. Yongkambanu wei purik kaile ono. 37 Kapura yombanu ngezebokko kumula logo piyegirau kuneng keli ono keya keli pugurago ulumowei kelemi onobok logo yongok weiyagi ono kaibok Yemizibekyegi yawe mizagirikki wiyeke wilek kang tiya maniweki pilik miziboktau mak pangka mizi yagenda. 38 Logo yongok kekemele weibok pangka yamizinda kapura yongok wei onobok pangka panu yamizinda.
39 Yongokpanu namelegi kerekpubek wik yolu purik pi pi weiyara yolugimologo. Kapura pi ibeng purik pugu kelibok pi wei purik pangka kapura pi Yemizibekyegi sawelabekweki. 40 Kapura kumula nogoragarik pi yombu wei ono purik pi wilik kagowingki. Keya nogo kumulirik ne pilik kai purik kangka wazono Anotogi Kung Walekpokko nanibokka.