8
Ne weik ngereke inugu ngeragi anoto ikuyogorikwiligi kungyengki yana piyengki langai neyegi lende miza piyengki ngago kangayeng kozak yeiweki. Ngago puragirik nak nakko kumula pura pangkara mizi. Keya mabiyengki iwakabek, mizi purikku teni yeikta kilingwili mizi kele, kapura ngizi kumuli wawere ula puwili kazing kumbekki lewengke yemane sagirik kazing nakko nakyegi keli puluwengko. Tamizeige yombanuwiligu, Teni mabiyengki iwaka mizi, purik puwili ngoluk kazing Anotogo watabiyengki iwakaweki keli pumok puwili lusuwei. Kapura tamizeige yombanuwili Anotoyegi keli mabura Anoto puwili puguwili purik pi iwaka.
Togo weik piliktikki talik mizagi? Teni anoto ikuyogorikwiligi kungyengki wata waberek miza piyeng nagi ma yeikki? Tonugu kung narik anoto ikuyogorikpek kisi puwekkerik teni wameik kisi purik teni iwaka. Anoto wamenakpek Anoto purik teni iwaka. Tamizeige paka ngalege keya ngabelakka pelege watabi kolokngagonoyengki Yisuyegi ngizi kumuli onowiligu pelik kisi, Piyeng anotowili, kisi, logo wameik puwiliyegirik anoto kolokngagono keya yemizi kolokngagono, kapura teniyegirik Anoto wamenak, Pok tenigi Mango watabi mabiyengki solorik keya teni pigi wik yolu. Keya Yemizi wamenak, Yisu Kilisi kazing watabi mabiyeng lewamek keya kazing tonugu yolu pumok. Kapura nawili watabi piyengki lusuwei. Puwiligu kumulageya koyimarik anoto ikuyogorikwiligi kung piyeng wik yolugiyeng mizageya koyima. Logo puwili weik Yisuyegi ngizi kumuli pewekke puwiligu ngoluk kumularik ngeragi anoto ikuyogorikwiliyegi yana piyengka ni purikku puwili kaile mizi keleyi. Togo puwili kazing kumbekki lewengke kozang ono kopong puwili wata pilikyeng ni purik puwili kumula meli. Kapura ngeragiyengko teni Anotogi ngezege iza orowei lewa ono purik ini iwaka. Purik tamizeige teni wata pilikyeng ni purik keya teni wata pilik piyeng ni ono purikkurau teniyegi saweli ma ngangang yanagi ono. Logo ini wata piyeng ni ma nani purik watabi inuguyeng. Kapura ini wata piyeng ni puwiligu Kilisiyegi ngizi kumulira kozang ono pilik puwili kaile mizibene keleya nelegi waberek panu. 10 Purik tamizeige Yisuyegi ngizi kumulira kozang onobokko ini watabi piyengki iwakawiliyaga nak i anoto ikuyogorikwiligi kungyengki inge laliyi keya ya kumuli mizimakke nageya wizilege keriya purik, pugu kumularik kaile kele kapura pi anoto ikuyogorikwiligi kungyengki wata yana piyeng nagi. 11 Logo yaka kozang onobok nugu ni watabi piyengki iwaka kai purikku pi neneng ngeli. Kilisi pigi wiyekerau ibeng sabek kani. 12 Logo piyegi pilik kelemi purikku ni pigi ngizi kumuli kozang ono pura kaile kaile kelemi yagenda logo Kilisiyegi kaile mizi yagenda. 13 Tegi tamizeige nogo niyengko mizagewiyege nak kaile mizi purik ne mawinda wata nagi ono logo pi kaile mizibene kelemiyagi onoweki.