3 Yowan
Kapiya Yowangu Kalik Panuge Lende Mizarik
1
Ne Yisuyegi ngizi kumuliwiligi ngaibokko kapiya perik Kayasa nogo keli panubekyegi lende miza mani. Ne Anotogi ngago wameiktagi iwaka kopong nogo niyegi keli. Ni negi kewengke nogo kelibek korik nigi puwek kung nugubokko wazono panu yolu pilik wizeibene keya watabi nigi piyeng mabiyeng pangka wizeibene, ne niyegi langai waberek mizageya. Tonugu ngizi kumuli pilik mizi nawili pelege kazingke kang wirimowei neyegi ni wameik kazing wameiktagimekke kiriwei yolu keya Yisugi ngagorago kai piyengki pangka pangka yolu kisa logo ne puwekke wilik miza. Neyegi wilik panu kelirik yongkambanu nogo Yemizibekyegi mereke iza orowei wiriya puwili kazing Yemizibekki wameiktagi pumokko ngoluk kozang yolu kai purikki ne wilik.
 
Negi kewengke nogo kelibek, ni yombanu nalaga nalege kelemi kang Yisugi ngagora kozak yei kang puwiliyegi ni lusuwei kele kapura nugu puwiliyegi waberek ngai wilibek logo purik ni wazono mizi yagenda. Puwiligu Yisuyegi ngizi kumuli kongkirigesen perikke wawere ula pewiliyegi nugu kazing keliragimekke keleyi keya ya nuguraga pangka kumula wizimowei keleya piyengki kozak yeiya. Logo wazono keriyagirik nugu puwiliyegi king keya ngeragi keya pilik kazingke melege orowei kangkiyeng kazing Anotogo wilik mizagimekke yani purikku. Purik puwili Yisugi yeiktagi wiyeke kelemi kang logo ngizi kumuli ono puwiliyegi Yisugi ngagora kozak yei kele kapura puwiliyagarau ngeragi ma melewangka keya pilik piyeng wei keya i iwek koli keya mizagiyengkirau nguk yei ono keya king yongoni ono. Tegi teni makngezego puwiliyegi ngaiweki logo teni Yemizibekki yawe ngago wameik pugura ululu miziweki kozak kisagiragi kewengkewili.
 
Logo piliktikki langai nogo Yisuyegi ngizi panu kumuliwiliyegi kapiya lang ngerewalek narik miza yana kapura Tiyotepi ngezebek puwiligi ngaibek miziweki tarikke keya miziboktau nogo kai piyengki kerewiyi ono. 10 Ne lewa pilikwekke pugu miziyengka nayeng kozak yeiyagine keya neyegi langai pugu korowali kaiyengki. Keya ngezebokkorau Yisugi ngagora nalaga nalege orowei kozak kisi kang puwili i pugumakka koli keleyi ono kapura nazuwaga puwiliyegi ngago yei nagani yei logo puwili mabilik keya ngago yeiya puwekkerik mabura pugu puwili Yisuyegi ngizi panu kumuli puwiligi kabengmekka wezayeliweki keleyi.
 
11 Negi kewengke nogo kelibek korowali piyeng yamizi nagani segeya wazono piyeng yamize. Wazonoyeng mizibok Anotogibokko keya kaileyeng mizibok Anotorau kolok ula onobokko.
12 Kapura mabuwili Temitiyayegi langai wazono kisi keya ngago wameikta ngezeragorau yeik pugura kawela wiyi. Nogorau piyegi langai wazono kai logo nogo kai piyeng wameik panuyeng purik ni iwaka.
 
13 Nogo niyegi kozak neiyagiyeng kolokngagono kapura ne kapiyarik kiling kilipibokko mizagi keli ono. 14 Ne niyegi ngezangai keriyi lewaweki keli logo puwekke towa ngizi nakko nakyegi ngagogeya mizagine.
Anotogi ngezege sara yolu pura niyegi wizei pani.
15 Ngizi kumuli pelegewili niyegi wangane puwiligira wezameli keya pulogowili mabuwili nak nakyegi wangane nogora yane.
Mabura.
Ne Yowan kapiya perik lende mizabek.