Jut
Kapiya Jutgu Lende Mizarik
1
Ne Jut, ne Yisu Kilisiyegi yawe mizibek keya piyegi kulengkebek keya Jemsgi sakpokko kapiya perik yongkambanu Anotogo ngago yeirikki kerewiya logo kiriwei wiriya logo Anoto Pebago keliwili keya Yisu Kilisigu Sadangyaga iza warara yolu puwiliyegi lende miza yani.
Nogo kelirik Anotogi yalektago iniyegi yelakkelek keleyi keya wilek kang inuguyengke Anotogo ngezege sara yani keya Anotogo iniyegi keli keya watabi piyeng mabiyeng iniyegi keremungke panu yani pani.
 
Ini nogo keli puwili ne iniyegi kazing Anotogo teni yaliya wazayi teni mabuwiligu kolok ula pumokki langai lende miza yaniweki kumula wiziya kapura nogo ngereke mabek kumuli perik pilik purik segeya ne watabi kalogomok nayengki langai iniyegi lende miza yaniweki logo pura ini teni waligeleya puragi langai luwe kozang koyiweki keleyiweki keya Anotogo teni yana puragi ngizi kumuliweki ne kelegele keya nguk yei. Anotogo pura kemenak kang wamenaraga yongkambanu Kilisigi puwiliyegi yana. Nogo pilik kai purik yombanu Anotoyegi kazi namizi Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi nawili weik ulogo inigi tepekke sengekta wiriya logo inugurau puwiliyegi pakela ono legi ne pilik kai yagenda. Kaile puwiligu miziyeng mizi pani mizagirikki wiyeke puwiligu Anotogo wazono teni yani puragi langai kozak kai piyeng kowiti keya mizi logo Yisu Kilisi tenigi King Ngai wamenakpek keya Yemizi wamenakpekyegi kezanga mani. Kapiya Walektikku koka walaka kairik yombanu pilik puwili ngagozak yemaneraga puwekke keriyagiwili kaiya.
Keya ini ulogo pilik piyeng mabiyengki iwaka kele kapura neyegi kelirik ini keremareke miza nelegi Yemizibokko yongkambanu Isileiliwili Isipwiligi ngabelakpekka iza orowei wiriya logo pulaga ngereke Isileili yongkambanu piyegi ngizi kumuli ono keya kerewiyi ono puwili pugu yela logo ibeng purikki ini kumulageyaweki. Keya puwili Anotogo puwiligu miziweki pangkara yana piyengka kokowa keli ngezewiligiyengki kiriwei nayendau miza logo paka ngalege yereng puwili yolura wiya. Puwili weik Anotogo ngagozak yemaneraga yuke wizimowei kusabanurikke sengyengko wigira wazaya. Keya yongkambanu yereng Sorong keya Komola mei piyaugewili kiling yereng mereke piyengki puwiligu angelawiligu miza mabilik miza logo kaile yongkambu miza meli kang keya yombanu nakko nak kiling yongkambu miziweki keli miziyengki wiyeke keleya puragi keremareke mizi nagani. Yereng piyeng yezizikku waliya wazaya logo purikku teniyegi walimizi purik yezi wizagomagi yaka kaile mizi pilik puwili ngangang yanageya koyimagi nazik wizinda.
Logo kazing mabilikmekke yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwili wangakyeng kelik nayeng wire ngezewiligiyengko pakeli logo piyengko mizagewiyege kaile yongkambu miza melimekke yolu logo korik kang ngezewiligiyeng kaileyengko mizagewiyege weik kozo kubula. Puwili Anotogo pi pangka mabiyengki ngaigibek mizi purikki songomei keya angela ngaiwaktikku kolawili mei paka ngalege puwiliyegi langai ngago kaile kisi. Kapura angelawiligi yemanebek Maikol meibokkorau pilik nariktau miza ono. Pi keya Sadandau Mosegi korikwek piyauyaga takko weiyagi mizarikki ngalik kela yongomo mizawekkeriktau pugu ngago kaile nayeng Sadangyegi meiya ono kapura kele pelikta keke meiya, Yemizibokko ni ngagozak keleniyagi, meiya. 10 Kapura yombanu puwili watabi puwiligurau iwaka ono pilik piyengki langai kaile kisi keya liyeng keya keriwili kelik waze keli ngezewiligiyengki miza meli logo pilik miziyengko ngezewili neneng ngela meli. 11 Puwiliyegi kuneng wiriyagi piyeng wageli pani, purik puwili kazing Kaingku pigi sakpek ula puluwengki kiriwageliwei miza legi, keya yogo Palamgu miza mabilik king weiyagirikki weraga yongkambanuwiliyegi kaile mizi purik pangka keleyi legi, keya yogo Korago miza pilik Anotoyegi nagerewiyi miza legi piyegi miza pilik Anotogo puwili neneng ngelagi sawiyawili.
12 Keya yombanu pilik puwili ini Yisuyegi ngizi kumuli puwili menalege ngeragi ni puwekke puwilirau lewa logo inigi tepekkerik puwili liyengwili kelik logo kisageli meiya meli kang keya mizi nangai keya ngeragiyeng nazuwagawiliyegirau yamek nameli koyimowei mabiyeng yenge ngabangka wezameli mizi nangai. Puwili kozainung kebarekpokko orowei mizi logo kobo keremizi ono piyeng kelikwiligu. Puwili yengelei wilekyendau wira ono puliya logo ngoliya piyeng kelikwiligu. 13 Keya puwiligu mizi keya kisi piyengko puwiligu kendek ngelai miziyeng kawela wiyi logo kai sibesibe kowiyeng wizambokko orowei kanda kaingimbekke kubula melibok kelik. Puwili pelewe wali puwili kelikwiligu logo Anotogo puwiligi kabelak kusabanu wizagomagi puwiliyegi yuke yolu nara kangkere mizara yowiya wizinda.
 
14 Ini Inok meibokyegi iwaka. Pi walaka panu wizagomabek keya pigi mangobek Yerete, keya Yeretegi mangobek Malalali, keya Malalaligi mangobek Kenang, keya Kenangki mangobek Inoso, keya Inosogi mangobek Sek, keya Sekki mangobek Aram, logo Inok keya pigi yelibu kokabek Aramgi tepekke tek purikke yombanu melenazik koya logo Inokko Anotoyaga ngago kalike yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwiliyegi langai lewagelagi naragi pelik kozak kaiya, Pakeli, Yemizibek pigi angela tausen kolokngagono pangka panu keya walek panuwili kiling lewa mena, 15 logo mamok ngagozak keleyiweki logo Anotorau ono puwiliyegi puwili Anotogi onowilirikki waligeleyiweki, purik kazing puwiligu mizi piyeng Anotogi onoyendikki wiyeke keya kaile Anotorau ono puwiligu ngago korowali Anotoyegi langai kisa piyengki wiyeke.
16 Yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwili wok mabiyeng watabi mabiyengki sisik kameneng miziwili keya nawiliyegi ngagoyeng tiya meliwili. Puwili keli korowali ngezewiligiyengko kira orowei mizi piyengki kiriwei mizi. Puwili ngezewiliyegi langai lewege kisi keya puwili nawiliyegi langai wazono kisi ngaigu pilikwiligu yeik puwiligiyeng yongolok meiweki logo purik kaile.
 
17 Ini nogo keli puwili tenigi Yemizibek Yisu Kilisigi ngagora orowei miziwiligu kozak yeiya piyengki keremareke mizi nagani. 18 Puwiligu kisarik Yisu lewagine wok were piyengke yombanu Anotogi kazing piyengki songomei nawili wiriyi nangai logo Anotoyegi kezanga mana logo kazing keli korowali ngezewiligiyengko kira orowei mizi logo Anotogo keli ono piyengki wilik kagowing mizi nangai kisa. 19 Logo pilik puwiligu ini sanga miza logo nawili narikke keleyi keya puwili korik ngezewiligiyengko keli piyengki kiriwei mizi keya Kung Walekpektau puwiligi yungke ono.
20 Kapura ini nogo keli puwili inigi koyagi puraga Yisuyegi ngizi kumuli inigi pangka panu keya walek panu pura kozang kelemizo keya Kung Walekpekki kozandaga waberek miziweki mizi. 21 Keya tenigi Yemizibek Yisu Kilisigi yalek purago ini wik koyimagira ini kemenak yanirik kele yuke koyimowei Anotogi keliragi lemengmekke yenge yungke koyagirikki kai.
22 Keya yombanu Anotogi wameikta nalik kozak kisiwiligu iza orowei kuna puwili ngoluk taleweng neing kunagi mizageya mabuwekke puwiliyegi yalek miza koyimowei puwiliyegi puwili kazing kokowa leweng neing yagonenda kani yeiyagirikki kai. 23 Logo yezi yemane ngorizikka yezi wale wazono nak yogok mei pilik yaka puwili Yemizibekyegi yo wiriyibene puwiliyegi sawelagirikki kai. Keya nawiliyegirau yeizo kapura kaile puwiligi piyengko ini ulumowei kuna nagani kazi miza koyimowei mizi keya puwiliyegi wazono keleyi kapura kaile puwiligi piyengki kumbak mizizo.
 
24 Keya weik mena ini kawiye wala nelegi kebangkelara yolubok keya kaile nayendau ono keya wilik kagowinda kiling ngaiwak yemane pugurikki wirege iza orowei lewabokyegi wazono mei. 25 Anoto wamenakpek Yisu Kilisi tenigi Yemizibek wezamelarikku teni yaliya wazaya legi piyegi ngago wilikwilikyeng mei keya ngaiwak yemanerik mani keya kozang yemanera mani keya yeik yemanera mani keya ngaiweki pangkara maniweki. Piyeng piyegi wizagomayeng keya yolu peyeng keya ngoluk yolugi.
Wameik panu.
Ne Jut kapiya perik lende mizabek.