4
Inigi tepekke ngai keli keya ngalik keli yongomo mizi piyeng talaga lewayeng? Inigi yungka keli ngezeyengkiyengki kiriwei miziweki kerezi keli piyengko ma talik? Inigi yungka kerezi keli piyeng inugu pangka iwaka piyeng kiling ngai kelageya. Ni watabi nayengki keli kapura watabi piyeng weiyagi langai ono legi weiweki yombanu uli. Ni watabi nugu weiyagi langai ono nayeng weiyagimokko ibeng logo ni ngalik kai keya ngai mizi. Logo purik ini Anotoyegi nguk mei onorikku inigi keliyeng iniyegi ono. Keya puriktau ini nguk mei kele kapura ini yani ono, purik ini keli kokowayeng keya kailelangaiyengki kumula koyimowei nguk mei legi. Ni watabi ni makngezeyegi wilik kagowing mizagiyengki nguk mei yagenda. Ini Anotoyegi ngizi onowili. Ini yombanu yongok ngezebekkemele weiya wizimowei ngereke namele kiling iwek kolibok kelik mizi yagenda, purik inugu Anotoyegi ngizi kumuli kele kapura ini watabi ngabelakpekkiyengki keli. Tamizeige ni watabi ngabelakpekkiyengki keli purik ni Anotoyegi kumbak mizi purik ni iwaka ma yeik? Yombanu watabi ngabelakpekkiyengki kewengke miziweki keliweki mizibok, Anotoyegi ngezebokko ngai keremizi yagenda. Purik Kapiya Walektikku pobilik kai purik wameik kai yagenda,
Anotogo teni nak nak keremiza logo wilek kang tonuguyeng wik wizeibene kelemiya legi pugu kozang kelirik teni kangka neyau ono koyimowei piyegi wilek kang tiya managirikki keli. Ekosora 20:5
Togo pugu teni piyegi wilek kang tonuguyeng mabiyeng tiya managirikki kelirik yemane kapura pugu pigi wazono tonugu weiyagi langai ono pura teniyegi yaniweki kelirik yemane panu. Purik Kapiya Walektikku pelik kai,
Anoto lewegewili mizi puwiliyegi kezanga yani kapura pigi wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yani pura kulengkewili mizi puwiliyegi yani mizibek, kai. Ngago yogong 3:34
Tegi ini Anotoyegi panga kulengke kiliya yolu mizizo. Sadangyegi wiregawere mani purik pi kazi kuni penangai mena. Anotoyegi mereke kang purik pi iniyegi mereke wiriyi penangai mena. Ini kaile mizi puwili meleyeng kaigesi keya ini kangka neyau puwili watabi ngabelakpekki piyengki kezanga manirikku ya inuguyeng pangka wizeibene mizi. Teng mabek pera weik kaile inuguyengki wiyeke yombugi mizagira, legi inugu songomei pumok wiya logo ingkeya ngabik mizizo, keya inugu wilik kagowing mizimok wiya logo kaile inuguyengki ya kuneng mizizo. 10 Yemizibekki wirege ini makngeze kulengkewili kelemi logo piyegi kaile inuguyeng kozak mei, pulaga pugu kaileyeng tumula logo pugu ini yongolok meiyagi.
 
11 Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili nakko nakyegi langai kaile kai nagani. Yombanu nazuwaga nakyegi langai kaile kai ma nakyegi melebek yowi pilikpok Anotogi lo nakko nakyegi keliweki kai puragi langai kaile kai yagenda logo kazing pilikmekke pi Anotogi lora pangka onora kai yagenda. Tamizeige inugu Anotogi loyengki langai piyeng pangka keya peyeng pangka ono kisi purik ini loyengki kerewiyiwili ono, ini loyengki melebek yowiwili. 12 Loyeng yani wamenak keya ngagozakta kerewiyibek wamenak wizinda, pok Anoto wamenak logo pi teni yaliya wazayagi ma neneng ngelagibek, tegi ni ngenangai miza melegabokko nazuwagabekyegi kaile kai ma melebek yowiweki?
 
13 Ini nawiligu kisirik pelik, Mabek ma wangkopekke ne yereng naragi kangki logo yereng puraga kirisimasi nara wiziyagi logo ne yawe yemane nara mizagi wizigeya king kolokngagono weiyagi. Kapura yek yakai. 14 Iniyaga nakkorau wangkopekke piyengki iwaka ono keya ni talik wiziyagi miza purikki. Ini newizi yolak lewa logo nguk namizi yeik sawiyi piyeng kelikwili kani. 15 Logo inugu kisagirik pelik, Tamizeige Yemizibokko keli purik ne ngoluk wik wiziyagi logo watabi nogo miziweki piyeng mizagi. 16 Ini waze ini makngeze pangkawili sawiya logo ini makngeze yongolok mei. Ini makngeze yongolok mei piyeng korowali kani. 17 Tegi yombanu kazing pangkayeng mizagirikki iwakabek logo piyeng mizi onobok, yombanu kaile mizibokko.