5
Weik mena, ini king keya watabiyengko kola puwili waberek panu. Ini iniyegi ngangang wiriyagi puragi ingkisi keya ulu walageya koyi kakwili kani. Inigi watabi kolokngagono piyeng weik sok keya melewangka keya inugu wakiyi piyeng weik wata koruwiligu ngela na. Keya koli keya siliba inigi piyeng weik rosi mena. Rosibokko kaile nuguyeng ni makngeze keya nazuwagawiliyegirau waligeleyi penangai, purik rosibokko walimizi purik kingyeng inugu wezamelagilikmekke ni wezamela ono, purik kingyeng wawiyi kambeli pumok wilek kambek neneng ngelagimek mabilik yezizikku korikwek waliyi pilik. Ngabelakpek yeik sawiyi lewa keya king keya watabi inuguyeng mereng mizi lewa. Kapura iniyegi yawe mizi puwiligi kingyeng ngoluk yani ono, logo Anotogo keriyirik king piyeng kelele kisi nobiyeng mizi keya iniyegi yawe mizi puwiligu ingkeya ngabik mizi pura weik Anoto Yemizi kozang panubekki kerangangyauge kiliya. 5-6 Inugu yombanu kaile nayendau miza ono logo ngai miza to mela ono pilik puwili ngagozak keleya logo yela. Ini ngabelakpekke yolurik watabigu kolokngagono keya ini makngezeyegi wilibek mizi. Ini makngeze unatuba sibene kelemi logo wok ini yelagibek weik lewagela.
 
Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili, Yemizibek kaile puwiligiyengki kangayeng yaniweki yorikka yelakkelek yuke koyi. Ngeragi ngeriyibok ngabelakpekka ngeragiyeng lewarikka yuke yolu. Pi kobo solo kuli piyau keya kalike kulagi piyaugi yelakkelek yuke yolu. Inirau yelakkelek yuke koyi keya luwe kozang koyi, purik Yemizibek korowali puwili ngagozak keleyiwekke yogirik mereke mena.
Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili nakko nakyegi langai ngalik kisa meli keya mizi nagani pilik mizi ono purik mabura ini makngezeyegirau ngagozak keleyagi ono. Ngagozak piyengki kerewiyiwekibek kangkere miza yolu pelege. 10 Tamizeige ini ngangang wageliyengke yelakkelekta kiling kozang yolu pilik piyengki iwakagi mabura ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili yombanu Poropekwili meiwiligu Yemizibekki yeiktagi kozak kisa purikki kumuli. 11 Tonugu wilik miziwili kisi puwili yombanu kaile kaile keleyi kapura ngizi kumuli purarau wezameli ono puwili. Ini Yopgu kuneng yemane wageli keya kozang wiziya purikki kerewiya keya ngago Anotogo waleleige piyegi kelemiya puragirau kerewiya. Yemizibek yalektago kolabokko keya wazono panu.
 
12 Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwiligi ngago yemane nara pelik, ngago kaile kai ma ini waze wameik panu, ngalegebekyegi ma ngabelakpekke ma waze yeik wizageya kambeli peyeng naragi kisi nagani. Yek inigi ei kisi pura ei kelemi keya a’a’ kisi puwekke a’a’ kelemi purik mabura ini Anotogi ngagozaktagi yungke wiriyagi ono.
 
13 Iniyaga nak kuneng narik mabura Anotoyegi waberek mizagirikki kai. Iniyaga nak wilik keli purik pilikpok ingi Yemizibekyegi wilikwiliktagiyeng meiyagirikki kai. 14 Iniyaga nak kemegeme? Mabura yombanu Yisuyegi ngizi kumuliwiligi ngaiwili ngago yei logo puwiligu pi kaibokko Yemizibekki yeiktaga kaigesa wazamiweki koyimowei pigi waberek mizi. 15 Tamizeige waberek mizi puwili ngizi kumulira kilingwili purik kemegemebek wazonogi logo Yemizibokko tung pugurikka yangalekta wazamiyagi keya pi kaile mizabek purik Yemizibokko kaile puguyeng tumula melagi. 16 Tegi nakko nakyegi kaile inugu miza piyeng kozak mei keya nakko nakki waberek mizi logo ini wazono siweki. Pangkabokki waberekmek kozang purik Anoto waberek pumokki yungke yawe mizi kopong.
17 Ilaya yombanu yeik teni kelikpek purikki kumuli. Pugu kobo kula nelegi waberek kozang panu miza logo kirisimasi neyauganara keya ngong melenazik keya nazikka naktau ngabelakke kobo kula ono. 18 Keya pulaga mawinda waberek miza logo ngilumbokko koboyau mana keya ngabelakpokko ngereke ngeragiyeng lewagela wazamiya.
 
19 Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili tamizeige iniyaga nak Anotogi ngago wameiktaga koweige kang purik mabura iniyaga nakko pi kazing pangkamekka miza orowei yo wiriyizo, 20 purik pobiliktikki waberek kumuli, yombanu kaile miza nak kazing kaile pugu lewengka miza orowei yo purik pilikpokko kaile mizabokki wilek kang keya kumbek kemenak ibeng wizagomagiraga yaliya wazami yagenda logo kaile kolokngagono tumula melibene kelemi yagenda.
Mabura.
Ne Jems ne kapiya perik lende mizabek.