A GÃMA AYI SƱ̃Ɔ A PƆƆL NA SƐB KƱ̃ A TƐSALONIKA NƖBƐ
Ⅰ Pɔɔl, Silasɩ nɩ Timoti lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʊrɔ a Tɛsalonika pupuorbiir na be a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ.
Ⅱ Wãɛfʊ nɩ nyã'maar na yi a Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto jie, a be a yɩ sɛ̃.
Ⅲ N yɛɛr, sɩ ma puor Nãaŋmɩn yãan kʊ yɩ, a mɩ vɩɛl lɛ na a lɛ, bojũu a yɩ sɔɔfʊ nʊ̃ɔnɔ̃ na 'yɔ̃ɔnɔ̃, ka a yɩ nʊ̃fʊ yɩn nʊ̃ taa mɩ lɛ nʊ̃ɔnɔ̃ 'yɔ̃ɔnɔ̃. Ⅳ A lɛ jũu, sɩ ma wile na sɩ mãɛ pɛɛrɛ yɩ a Nãaŋmɩn pupuorbiir gbulsɩ pɔ, lɛ yɩn tara kãnyir ara kpɛ̃ɔ nɩ a sɔɔfʊ yɩn tara a sɔ̃ɔ 'lɔ ban 'yɛr 'yɛrdɛbɛ 'yɔ̃ɔ yɩ, nɩ a dɔɔyɛ yɩn nyɛrɛ.
Ⅴ A ɩn yelmãɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʊ tor naa, na wʊ bʊɔrɔ ɩka wʊ maal yɩ ka yɩ sɛɛn a wʊ nãalʊ̃ʊ pɔ, a 'lɔ pɔ yɩn mɩ na dire a dɔɔyɛ. Ⅵ Nãaŋmɩn tor naa. Wʊn lɩɛb yab a bala na 'yɛr 'yɛrdɛbɛ, 'yɔ̃ɔ ba gefʊ, tɩ kʊ a bala ban 'yɛr Ⅶ 'yɛrdɛbɛ 'yɔ̃ɔ, pɛ̃nfʊ, nɩ a sɩn mãɛ. A nɩtɔ̃ na ɩ naa, Nãaŋmɩn na wa ir a sɩ Soro Yesu wiil a saaju nɩ a wʊ kpãɛn malakasɩ, fɩka bũu dagel. Ⅷ Wʊn gen a bala na ba bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn ɛ, na baa sɔɔ de a sɩ Soro Yesu 'yɛr nʊ̃ɔ ɛ. Ⅸ Bala lɛ na nyɛ gefʊ 'lɔ na ba tara baarfʊ ɛ. Wʊn oor ban yɩn a sɩ Soro niem, nɩ a wʊ tɩɩr kpɛ̃ɔ pɔ. Ⅹ 'Lɔ wa wa a bɩbir 'lɔ̃nɔ̃, wʊn nyɛn 'yɔ̃ɔfʊ a wʊ nɩbɛ pɔ. An ɩn nʊ̃ɔ kʊ a bala jaa na sɔɔ de wʊ. Yɩ mɩ pʊɔ naa, bojũu yɩ sɔɔn de a sɩ dãasɩɛ sɩn di a yɩ sɛ̃.
Ⅺ A anyã tɩɛr sɩn tara jũu, sɩ ma sʊɔrɔ na Nãaŋmɩn kʊrɔ yɩ ɩka wʊ vɛ̃ ka yɩ sɛɛn a wʊ bʊɔlfʊ, ka a wʊ kpɛ̃ɔ vɛ̃ ka a yi tɩɛr vɩɛlsɩ nɩ tʊ̃mɔ̃ jaa na yi a yɩ sɔɔfʊ pɔ. Ⅻ A anyãna lɛ sɩ sʊɔrɔ a Nãaŋmɩn ɩka a sɩ Soro Yesu yuor wʊ nyɛ tɩɩr a yɩ 'yɔ̃ɔ, ka wʊ mɩ pɛɛ yɩ, a sɩ Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wãɛfʊ jũu.