Ⅰ A lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto waa sɔ̃ɔ nɩ a lɛ sɩn na lɔ̃ɔ taa a wʊ sɛ̃, sɩ sʊɔrɔ yɩ naa, n yɛɛr, Ⅱ ɩka yɩ ta vɛ̃ ka a sɔb yɩ nɩbir a nɩbɛ bamɩne na 'yɛrɛ ɩka sɩn lɛ 'yɛr bɩɩ, sɛb ɩka a Yesu wan baar. Ⅲ Yɩ ta vɛ̃ ka nɩrɛ jaa bɛl yɩ a sɔr nyã pɔ ɛ, a bɩbir 'lɔ kʊ̃ wa ɛ, ka a bawõnsɩ ba de nie ir ɛ. Ka a 'lɔ na ba sɔɔ de a nɛbinãa mɩ yi chãa pɔ, 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn na sɔ̃ɔ. Ⅳ Wʊ ma chɩrɛ naa tɩ na wʊ ma 'mɔɔrɔ, wʊ mãɛ gar Nãaŋmɩn, bɩɩ bon jaa ban puoro, a lɛ lɛ wʊ jãnɛ a Nãaŋmɩn puorfʊ yir maal a wʊ mãɛ a Nãaŋmɩn.
Ⅴ Yaa lɩɛb tɩɛr ɩn 'yɛr kʊ yɩ a bonsɩ anyãna a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn be a yɩ sɛ̃ ɛ? Ⅵ Pʊ̃pãanyã yɩ bɔ̃ɔn naa a bon 'lɔ na pii wʊ a sɔr a wʊ kʊ̃ tʊ̃ɔ yɩ chãa pɔ ɛ, a wʊ sɔ̃ɔ baa wa ta ɛ. Ⅶ A wʊ yelsɔɔlaa tʊ̃nɔ̃ na tʊ̃mɔ̃, tɩchɛ a 'lɔ na pii a sɔr yi be. Ⅷ Ka a bala na ba sɔɔ de a nɛbinãa ɛ na yin chãa pɔ, a bala a Soro Yesu nɩ naa sɔ̃ɔn a wʊ nɛɛ vʊʊr, sɔ̃ɔnɔ̃ a yele 'lɔ na ɩrɛ a wʊ waa sɔ̃ɔ. Ⅸ A bala na ba sɔɔ de a nɛbinãa ɛ, na wa naa an ɩ a Satan tʊ̃mɔ̃ lɛ, a 'lɔ na de kpɛ̃ɔ, jãnsɩ nɩ jire, nɛ'maa yelsɩ, Ⅹ nɩ yelbier jaa bʊrɔ bɛlfʊ sɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a nɩbɛ bala na wɛrɛ, ba wɛrɛ naa, bojũu ba tɔr naa ɩka ba nʊ̃ a yelmãɛ na ba nyɛ faafʊ. Ⅺ A lɛ jũu, Nãaŋmɩn na sɔɔ naa ka yele kɔ̃ɔ bɛl ba, nɩ lɛ ban sɔɔ de bon 'lɔ na ɩ jire. Ⅻ A lɛ jũu, bala jaa na ba sɔɔ de a yelmãɛ a ãgãn vɔlaa jũu, nɩ a bon 'lɔ na ba tor ɛ, na nyɛn 'yɛr tɔɔrfʊ.
ⅩⅢ Tɩchɛ sɩn 'lɔ ma puor Nãaŋmɩn yãan kʊrɔ yɩ, n yɛɛr, a yɩn a sɩ Soro na nʊ̃, bojũu Nãaŋmɩn kãan ir yɩ a pielfʊ daar ka yɩn nyɛ faafʊ, ka a wʊ Sɩɛ pɛɛrɛ yɩ a yɩ sɔɔ de a yelmãɛ. ⅩⅣ 'Lɔ lɛ bʊɔl yɩ a anyãna pɔ, a lɛ yɩn wõ sɩn mʊɔl a 'yɛr nʊ̃ɔ kʊ yɩ. Lɛ lɛ ka yɩn lɔ̃ɔ põn a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto tɩɩr. ⅩⅤ A lɛ jũu, n yɛɛr yɩ ara kpɛ̃ɔ na yɩ nyɔɔ a sɩ wiilfʊ sɩn wiil yɩ, ka 'yɛrbir lɛ bɩɩ, nɛɛ lɛ bɩɩ, gãn pɔ lɛ.
ⅩⅥ A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto mãɛ nɩ Nãaŋmɩn na ɩ a sɩ Sãa na nʊ̃ sɩ tun a wʊ wãɛfʊ pɔ, na 'yɔ̃ɔ sɩn ãkpɛ̃ɔ na ba tara baarfʊ ɛ, nɩ tɩɛrtɔ vɩla, ⅩⅦ wʊ 'yɔ̃ɔ yɩ ãkpãɛn a yɩ nyãa pɔ nɩ vɩla jaa nɩ a 'yɛrbie pɔ.