Ⅰ N yɛɛr, a baarfʊ nɩ nyã, yɩ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn kʊrɔ sɩ, ka a sɩ Soro 'yɛrbie tʊ̃ɔ yaar fɔɔ tɩ nyɛ 'yɔ̃ɔfʊ jie jaa nɩtãa lɛ an be a yɩ pɔ. Ⅱ Na yɩ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn ka sɩ na tʊ̃ɔ nyɛ faafʊ yin a putudẽme nɩ a sɩdɛbɛ dẽme nuur pɔ, bojũu nɩrɛ jaa baa tara a sɔɔfʊ ɛ. Ⅲ Tɩchɛ a sɩ Soro ɩn yelmãɛ sʊɔ, wʊn 'yɔ̃ɔ yɩn ãkpɛ̃ɔ tɩ gu yɩ a dɛɛr sʊɔ nuur pɔ. Ⅳ Sɩ tara na sɔɔfʊ a sɩ Soro yuor 'yɔ̃ɔ a yɩ pɔ ɩka, yɩ tʊ̃nɔ̃ na, na yɩn chɛnɛ tʊ̃nɔ̃ a ala sɩn 'yɔ̃ɔ yɩ. Ⅴ A sɩ Soro wʊ vɛ̃ a yɩ bɔ̃ɔ ɩka Nãaŋmɩn nʊ̃ yɩ naa nɩ lɛ a Kɩrɩsɩto na tara nɩ yɩ a kãnyir.
Ⅵ A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor pɔ, sɩ kpãana yɩ naa n yɛɛr ɩka yɩ tɔɔ yɩ mãɛ yin a bala na ɩ koro dẽme pɔ, nɩ ban ba turo a lɛ sɩn wiil yɩ ɩka yɩ turo ɛ. Ⅶ Yɩn mãɛ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɛɛ naa ɩka yɩ tɔɔrɔ sɩ, saa dɔ̃ɔ yʊɔrɔ pɔrɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn be a yɩ sɛ̃ ɛ, Ⅷ bɩɩ saa dɔ̃ɔ di nɩrɛ jaa bʊ̃diir tɩ na saa yab ɛ. Sɩ ma tʊ̃n tʊ̃kpãɛn tãsɔɔ nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ, ka sɩ ta tuo a yɩ ãsʊɔ jaa tuor ɛ. Ⅸ A nyã ba wiil ɩka saa tara sɔr na ɩ a lɛ ɛ, tɩchɛ kaa ɩ wiilfʊ kʊ yɩ ka yɩ tɔɔrɔ. Ⅹ Sɩ gba na dɔ̃ɔ be a yɩ sɛ̃, sɩ kpãkpãan yɩ naa a yele nyãna ɩka, nɩrɛ jaa ba wa tʊ̃nɔ̃ ɛ, wʊ taa dire ɛ.
Ⅺ Sɩ wõn ban 'yɛr ɩka nɩbɛ bamɩne ben a yɩ pɔ tara koro na ba yʊɔrɔ pɔrɔ, na baa tara tʊ̃mɔ̃ jaa ɛ, tɩ ma kpɩɛrɛ a ba taaba yelsɩ pɔ. Ⅻ A nɩbɛ banyãna taa ba, sɩ 'yɛrɛ na kʊrɔ yɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor pɔ ɩka, ba tʊ̃ a ba tʊ̃mɔ̃ jaa jomm na ba nyɛ a ba mãɛ bonsɩ. ⅩⅢ N yɛɛr, yɩn 'lɔ yɩ taa wa bal nɩ tʊ̃mɔ̃ 'lɔ na tor pɔ ɛ.
ⅩⅣ Ala ɩ nɩrɛ ba wa sɔɔ de a lɛ sɩn 'yɛr a gãn nyã pɔ ɛ, yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ a wʊ yele sʊ̃ na yɩ taa tara nɩ wʊ nɛbʊ̃'yen ɛ, ka vã kpɛ wʊ. ⅩⅤ Yɩ ta de wʊ ka wʊ ɩ dɔ̃sʊɔ ɛ, tɩchɛ yɩ kpãa wʊ wʊn ɩ a yɩ wʊn ɩ a yɛbɛ jũu.
ⅩⅥ Pʊ̃pãanyã, a sɩ Soro na ɩ nyã'maar sʊɔ wʊ kʊ yɩ nyã'maar sɔ̃ɔ jaa, a sɔɩ a jaa pɔ. A sɩ Soro wʊ be a yɩ jaa sɛ̃.
ⅩⅦ Maa Pɔɔl lɛ sɛb a puorfʊ nyã nɩ a maa mãɛ nũu. A jãnɛ naa nyã ɩn ma 'yɔ̃ɔ gãn jaa pɔ ɩn ma sɛb.
ⅩⅧ A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wãɛfʊ a be a yɩ jaa sɛ̃.